نویسنده = فردین علیخواه
تعداد مقالات: 1
1. زن به مثابة سوژة شناسا (تحلیلی از سینمای اصغر فرهادی)

دوره 5، شماره 10، زمستان 1393، صفحه 59-87

فردین علیخواه؛ احسان باباتبار؛ امین نباتی شغل