شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بالغ بر سه دهه است که حسب بخشنامه اداره ثبت احوال  شروطی منجمله شرط دائر بر تنصیف اموا ل زوج در صورت طلاق بنابه شرایطی در متن عقد نامه درج شده است که با  امضاء شرط مزبور توسط طرفین در زمره یکی از شروط ضمن عقد نکاح  در می آید.  شرطی که به بسیاری از ازدواج های صورت گرفته در جامعه ما   با علم و یا بدون علم متعاملین آن ملحق می شود ولیکن شاید در وادی عمل چندان  مورد اعتنای دستگاه قضا قرار نگیرد. حال آنکه دست یازیدن به این شرط می تواند راهکار حقوقی مناسبی برای پیشگیری و همچنین مرمت آسیب هایی  باشد که از این رهگذر به زن وارد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divorce Property Division term; A way to protect Women's Financial Rights

نویسندگان [English]

  • Soodeh Jafari
  • Farzad Qaisarian
چکیده [English]

It has been over three decades that, according to the circular of the civil registration office, some terms including the term of divorce property division, in the case of divorce, are specified in the text of marriage certificate, which is signed by the parties. The divorce property division term is incorporated in many marriage certificates in our society and singed consciously or unconsciously by the parties, but may not be much considered by the judiciary system in action. Nevertheless appealing to the term may be a proper way for preventing women and compensating the damages from which woman have suffered in this way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial rights
  • property
  • women
  • couples
  • divorce property division term
احمدیه، مریم،(1383) حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقی ، مطالعات راهبردی زنان، پاییز 1383 ، شماره 25

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1395)، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش

 

حدادی، مریم،(1393) بررسی فقهی حقوقی ماهیت حق زوجه بر مهریه و قابلیت اسقاط آن ، وکیل مدافع، بهار و تابستان 1393 - شماره 11 و 12

درویشی هویدا، یوسف،(1383) ، حقوق مالی زن پس از طلاق،  مجله حقوقی دادگستری، بهار 1383، شماره 46

دژخواه، لیلا،(1386) طلاق و چالش تنصیف دارایی،  مطالعات راهبردی زنان، بهار 1386، شماره 35

دیانی، عبد الرسول(1384)،  شرط تنصیف دارایی در  عقد نکاح در صورت انحلال آن ، مجله دادرسی ، آذر و دی 1384، شماره 53

روشن، محمد؛ محمدی رمقانی، حسن،(1390) بررسی ماهیت حقوقی نحله ، مطالعات حقوقی، بهار و تابستان 1390 شماره 4

عابدی ، محمد ، صفوی شاملو، حسین ،(1393) تخلیلی فقهی و حقوقی اوصاف و  وضعیت شرط تنصیف اموال زوج ، مطالعات فقه و حقوق اسلامی ، بهار و تابستان 1393 ،  شماره 10

فهرستی ، زهرا، چاووشی ها، مریم ، (1387) ، بررسی و تحلیل شروط مندرج در سند ازدواج ، مجله بانوان شیعه، پاییز 1387،  شماره 17

فهیمی، فاطمه(1385)، حقوق مالی زن "مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبیعض از زنان"، قم ، انتشارات  دانشگاه قم

قربان نیا، ناصر و همکاران،(1384) بازپژوهی  حقوق زن- بررسی قوانین  مربوط به زنان در جمهوری اسلامی ایران ، تهران: انتشارات روز نو، چاپ اول

کاتوزیان، ناصر(1385) دوره مقدماتی حقوق مدنی-خانواده ، تهران: نشر میزان، چاپ پنجم

گرجی ،  ابوالقاسم،(1385)  آیات الاحکام، تهران:  نشر میزان ، چاپ سوم

محمود جانلو، مائده(1391) ، شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح ،  مجله دادرسی ، مرداد و شهریور 1391، شماره 93

مرکز امور مشارکت زنان- ریاست جمهوری(1380)، زن و حقوق انسانی،  ناشر برگ زیتون تهران چاپ اول

مهر پور حسین، غنی زاده مریم،(1391)  وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک، مطالعات حقوق خصوصی، پاییز 1391، دوره 42، شماره 27

مهر پور، حسین(1379)، مباحثی از حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول

محقق داماد ، سید مصطفی، (1390) بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن ، تهران: مرکز نشر علوم انسانی، چاپ 16

یزدانیان علیرضا، علیرضایی طاهره،(1388) مقایسه شرط تنصیف اموال زوج در ایران با  اشتراک اموال در حقوق فرانسه، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، زمستان 1388، شماره 4