بررسی زنانگی در شعر پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد، فاطمه راکعی ازنظر واژگان و معنا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده

 مقالۀ حاضر،  شعر را به عنوان روایتی از زبان در نظر می گیرد و براساس نظریات فرمالیست های روس در( برجسته سازی ادبی و هنجارگریزی زبانی )به تحلیل سطح واژگانی و معنایی شعر زنان شاعر در دوره های پیش از معاصر (پروین اعتصامی) ،  معاصر (فروغ فرخزاد ) و دوره  انقلاب (فاطمه راکعی) پرداخته، سپس  متغیر جنسیت را در انتخاب واژگان و معنای شعر آنان بررسی می کند.نتایج به دست آمده، چنین است: واژگان به کاررفته در شعر پروین ، عموماٌ به طور مستقیم دلالت بر دیدگاه زنانۀ وی دارند ، گرچه اشعار مادرانه وی هم به لحاظ واژگان و هم به جهت معنا حاکی از زن بودن و مادربودن اوست .فروغ از واژگان دارای بارجنسیتی استفاده می کند و به لحاظ معنایی تحلیل دو گانۀ زن-مرد در شعر وی مطرح است .تاثیر زنانگی در شعر راکعی را در واژگان  زنانه و نام های زنانه  می توان دید .و به لحاظ معنایی ، وجه غالب شعرهای او مادرانه های اوست .راکعی این بعد را توسعه داده وحس مادری را در مقیاسی جهانی مطرح کرده است   . روش تحقیق  در این مقاله روش کیفی از نوع تحلیل محتوابوده است.و تاثیر زنانگی علاوه بر زبان معیار، بر زبان ادبی نیزثابت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the vocabulary and the meaning of femininity In the poems of Parvin Etesami, Forough Farrokhzad and Fatemeh Rakei

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rakei 1
  • Bahman Zandi 2
  • Fatemeh Mazbanpour 3
چکیده [English]

 The present article considers poem as a narrative of language and, based on the ideas of Russian formalists (literary highlighting and linguistic norm-evasion), analyzes the lexical and semantic level of female poets’ poems in pre-contemporary periods (Parvin Etesami), contemporary (Forough Farrokhzad) and the revolutionary period (Fatemeh Rake'i), then examines the gender variable in the vocabulary choice and the meaning of their poems.
 
 The results are as follows: the vocabulary used in Parvin’s poems refers directly to her feminine viewpoint generally, although her maternal poems both in terms of words and meaning imply her womanhood and her motherhood. Forough uses words which are sexual meaning laden, and man-woman dichotomy analysis