بازنمایی نقش جنسیتی در تبلیغات انتخاباتی شورای شهر تهران در سال 1396

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

نقش جنسیتی رفتار و نگرش های فرهنگی مناسب برای زنان و مردان است که در این تحقیق بازنمایی ویژگی های آن در تبلیغات شورای شهر تهران در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. چهارچوب نظری این تحقیق بر پایه سه نظریه برجسته سازی، اقناع و طرحواره جنسیتی بم است.
این تحقیق با استفاده از روش تحلی محتوای کمی انجام شده است و بازنمایی 60 ویژگی یا صفت پرسشنامه نقش جنسیتی بم در طیفی از 0 تا 3 ارزشگذاری شده است.
جامعه آماری شامل پوسترهای تبلیغاتی کاندیدهای شهر تهران در سال 1396 و نمونه آماری شامل 50 پوستر تبلیغاتی است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.
بر اساس نتایج این تحقیق، زنان و مردان کاندیدا تلاش کرده اند که از صفات با ارزش منفی صرفنظر از زنانهو مردانه بودن آن پرهیز کنند و صفاتی را بیشتر بازنمایی کنند که داشتن صلاحیت آنها در تصدی عضویت شورای شهر ار بیشتر مورد تایید قرار می دهد...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of gender role in electoral campaign of Tehran City Council in 1396

نویسنده [English]

  • zahra zaree
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
چکیده [English]

The gender role is the appropriate cultural behaviors and attitudes for women and men. In this research, the features of its representation in Tehran city council in 2012 have been investigated. The theoretical framework of this research is based on three theories: Bem's gender schema, persuasion, and Agenda-setting theory.
This research has been done using quantitative content analysis method and the representation of 60 features or attributes of the Bem’s gender role questionnaire have been evaluated in a range of 0 to 3. The statistical population includes posters of Tehran city council candidates in 2012 and a sample of 50 advertising posters selected by purposeful sampling.
According to the results of this study, women and men candidates, regardless of femininity or masculinity, attempted to avoid representing negative values, and to represent the qualifications that make them most eligible for the membership of the city council. However, male posters received higher masculinity scores and women posters received higher femininity scores. It seems that the border between feminine and masculine features is diminishing due to the use of effective non-gender traits in advertising.
The role of gender in behavior and cultural attitudes is appropriate for women and men. In this research, the features of its representation in the council of Tehran in the year 1396 have been investigated. The theoretical framework of this research is based on three theories: Agenda-setting, persuasion, and Bam's Gender Scheme.
This research has been done using quantitative content analysis method and the representation of 60 features or attributes of the Bam Sexual Role Questionnaire has been evaluated in a range of 0 to 3. The statistical population includes posters of constituents of the Tehran City Council in 2017, and a samples wereof 50 posters selected through purposeful sampling. The role of Bam's sexual role questionnaire is construct validity and its reliability in this research has been investigated by the use of content analysis method by two other referees.
According to the results of this study, candidate women and men have made every effort to avoid negative traits regardless of femininity or masculinity, and to further characterize the qualifications that more strongly justify their eligibility for membership of the city council. . Men's posters, however, have a higher masculinity score and women posters have received higher femininity scores.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender role
  • femininity
  • masculinity
  • election campaign
  • city council
اعزازی، شهلا،( 1389)، جامعه‌شناسی خانواده (با تأکید برنقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر)، تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

امام جمعه زاده، سید جواد&کرمی راد، جواد.( 1391). تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی با نگاهی به ایران . مجله پژوهشهای سیاسی . شماره 3 : 9 -36

بهرام پور، شعبان علی. (1379)، تبلیغات: گفتمان تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس ششم .مجله رسانه . شماره 41 : 36- 43

پناهی، محمد حسین.( 1380). بررسی تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم در حوزه تهران . مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی شماره 167 و 168

جمشیدی سلوکلو ، بهنام& شیخ الاسلامی، راضیه.( 1392 ). تفاوت های فردی در نقش های جنسیتی و ارتباط آن با دینداری دانش آموزان. فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی، سال دوم، شماره 3 :101-119

خمسه، اکرم. (1383). مطالعه و بررسی مقدماتی طرحواره‌های نقش جنسیتی به منظور هنجاریابی مقدمات پرسشنامه نقش جنسیتی بم و مقدمه تدوین پرسشنامه نقش جنسیتی براساس فرهنگ ایران. پژوهشکده زنان. دانشکده الزهرا

خمسه، اکرم.( 1386). بررسی نقش عوامل فرهنگی - اجتماعی بر طرحواره های نقش جنسیتی در دو گروه قومی از دانشجویان در ایران . فصلنامه مطالعات روانشناختی، شماره 10

درستی، هاجر .(1393). آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات . مجله مجلس و راهبرد . شماره 80 : 89 - 112

دهقان، علیرضا& نزاکتی، فرزانه.(1392). اسطوره و تبلیغات انتخاباتی تحلیل نشانه شناختی پوسترهای تبلیغاتی انتخابات مجلس هشتم . مجله مطالعات جامعه شناختی . شماره 42: 95- 124

رفیع پور، فرامرز. (1384) .تکنیک های خاص تحقیق در علوم اجتماعی. تهران : انتشارات سهامی انتشار. چاپ سوم

رایف،دانیل؛ لیسی، استیون ؛ فیکو ،فردریک جی.(1385) .تحلیل پیام های رسانه ای : کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق. مترجم : مهدخت بروجردی علوی. تهران: انتشارات سروش. چاپ سوم

زارع، زهرا. (1390). نمایش جنسیت در فضای مجازی. پایان نامه دکترای جامعه شناسی . استاد راهنما: محمد صادق مهدوی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سلطانی فر، محمد؛ مظفری، افسانه؛ فتاحی، مهدی .( 1393). بررسی شیوه های تبلیغات انتخاباتی مجلس نهم در استان های عشیر های و غیرعشیر های ازدیدگاه استادان دانشگاه های ایلام وتهران . مجله مطالعات رسانه ای . شماره 25 167- 177

شهر آرای ، مهرناز ؛ فراهانی، محمد نقی؛ عبدی، بهشته.( 1384). بررسی رابطه بین جنس و نقش های جنسیتی با ترس از موفقیت در دانشجویان . فصلنامه روانشناسی، شماره 34

طالب، مهدی؛ یوسف وند، سامان؛ یوسف وند، علی .( 1392). تحلیل محتوای کیفی شعارهای تبلیغاتی نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر خرم آباد: از منظر رویکردهای توسعه محور . مجله علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبائی) شماره 60 : 43 تا 78

طالب، مهدی؛ ایمانی جاجرمی، حسین؛ فیروزآبادی، احمد؛ صادقی، علی رضا .( 1390). رویکردهای توسعه در شعارهای تبلیغاتی هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران. مجله مطالعات جامعه شناختی . شماره 38 : 167 -192

طالب، مهدی؛ فیروز آبادی، سید احمد؛ ایمانی جاجرمی، حسین؛ صادقی، علی رضا . (1387). بررسی گروه های هدف در تبلیغات هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران. مجله جامعه شناسی ایران .شماره 1 و 2 : 165- 183

علی اکبری دهکردی ، مهناز؛ شکر کن ، حسین؛ محتشمی ،طیبه. (1390). رابطه نقش جنسیتی با سلامت روانی و مولفه های آن در زنان شاغل . دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت، شماره 5 : 37-48

علی اکبری دهکردی ، مهناز؛ محتشمی ،طیبه ؛ حسن زاده ، پرستو.( 1391). بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس نقش جنسی بم فرم کوتاه با تاکید بر تحلیل عاملی در جمعیت ایرانی .دو فصلنامه شناخت اجتماعی، شماره 1

فرمانداری تهران.( 1396 ). اطلاعیه اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر تهران. سایت فرمانداری تهران

کازنو،ژان .(1384).جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی.مترجمان:باقر ساروخانی،منوچهر محسنی. تهران :نشراطلاعات. چاپ هشتم

گیل،ریچارد.(1379). راهنمای روزنامه نگاری. ترجمه: مریم تاج فر. تهران: همشهری.

گولومبوک، سوزان & فی‌وش، رابین.( 1393). رشد جنسیت. مترجم: مهرناز شهرآرای. تهران : ققنوس. چاپ چهارم

ورشوچی منفرد ، هانیه. (1392). بازنمایی روابط زن ومرد در فیلم های سینمایی دو دهه (70 و80). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات ، استاد راهنما: زهرا زارع. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

مهدی زاده ، سید محمد. (1391). نظریه های رسانه:اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی.تهران:همشهری

میرزاعلی، مجتبی.( 1393). بررسی عوامل تاثیر گذار بر جذب مخاطب برنامه جمعه ایرانی در رادیو. استادراهنما:دکتر زهرا زارع. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

میشل، آندره.( 1382). پیکار با تبعیض جنسی. مترجم : محمد پوینده. تهران: نشر چشمه

هاید، جانت شیبلی.( 1384)، روان شناسی زنان (سهم زنان در تجربه بشری). مترجم : اکرم خمسه. تهران : نشر آگه و ارجمند