مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد و ذهن آگاهی براندیشه پردازی خودکشی زنان افسرده

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 ازاد اهواز

4 استادیار واحد علوم و تحقیقات خوزستان

5 . دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز ، استادیار گروه روان شناسی، اهواز،ایران.(

چکیده

سالانه حدود یک میلیون نفر در اثر خودکشی جان خودرا از دست می دهند و بیست میلیون نفر اقدام به خودکشی می نمایند. این مطالعه با  هدف مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد و ذهن آگاهی براندیشه پردازی خودکشی زنان افسرده مراجعه کننده به  مراکز مشاوره و روان شناختی شهریاسوج انجام شد. این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل  بود. جامعه پژوهش شامل همه بیماران مبتلا به افسردگی که در سال 96-1395 به مراکز روان شناختی شهریاسوج مراجعه کردند. از میان مراجعه کنندگان به این مراکز 24 بیمار مبتلا به افسردگی به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از گروه های آزمایشی یا کنترل (16نفرگروه آزمایشی و 8 نفرگروه کنترل) قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که بین دو گروه در نمرات پس آزمون اندیشه پردازی خودکشی  تفاوت معنی داری وجود داشت که مداخله مبتنی بر درمان ذهن آگاهی و تعهد و پذیرش  براندیشه پردازی خودکشی  اثر معنی دار داشته است ، یافته های تحلیل آزمون تعقیبی وینفرونی نشان دادکه بین  درمان تعهد و پذیرش و ذهن آگاهی تفاوت معناداری وجود داشته است و درمان تعهد و پذیرش موثرتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the efficacy of acceptance and commitment therapy and mindfulness on the suicidal ideation of depressed women

نویسندگان [English]

  • zolfaghar abyar 1
  • behnam makvandi 2
  • saeed bakhtiarpour 3
  • Farah Naderi 4
  • fariba hafezi 5
1 MIDARES
3 modares
4 Assistant Professor Science and Research Branch Islamic Azad University
5 Islamic Azad University, Ahwaz Branch, Department of Psychology, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to Comparison of the efficacy of acceptance and commitment therapy and mindfulness on the suicidal ideation of depressed women referred Private psychological consulting and counseling centers..
This study was a randomized design with pre-test and post-test design with control group. The research population included all depressed women who referred to private psychiatric counseling and counseling centers in the years 1963-96. Twenty-four patients with depression were randomly assigned to one of the experimental and control groups. The experimental groups received eight sessions of treatment for one hour. To collect data, Beck Depression and Self-Detection Thinking Scale was used
The results of covariance analysis showed that there was a significant difference between two groups in post test scores of suicidal thoughts.The findings of this study showed that there was a significant difference between intervention based on mindfulness therapy and commitment and acceptance to suicidal ideation . There was a significant difference between commitment and admission and mindfulness therapy, and treatment of commitment and acceptance Has been more effective. The results of this study showed that both interventions can change and improve suicidal ideation in depressed people

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment
  • mindfulness
  • Suicidal thoughts
  • depressed women
اسلامی نسب، علی ( 1374) بحران خود کشی (مبانی روانشناختی رفتار خود – تخریبی و تهاجمی) تهران: فردوس

پور فرج عمران، مجید. (1390). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر هراس اجتماعی دنشجویان. فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 6، شماره2: 5-1.

تیموری، سعید ،  رمضانی ، فرزانه ، نجمه محجوب (1394 ) درپژوهشی به  بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و افسردگی زنان در حال ترک با متادون. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال نهم، شماره سی و چهارم، تابستان 1394.

ﺣﻨﺎ ﺳﺎب زاده، ﻣﺮﯾﻢ، ﯾﺰدان دوﺳﺖ،رﺧﺴﺎره، اﺻﻐﺮﻧﮋاد، ﻓﺮﯾﺪ، ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ، ﻏﺮاﯾﯽ، ﺑﻨﻔﺸﻪ(1390). ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺴﺮده ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮔﺮا:ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری ، 1390، 38-33

عیوضی، ن. (1390). حضور ذهن (ذهن آگاهی). نشریه طب کل نگر21. سال 8، شماره3، صص: 1-3.

قربانی، سهیلا(1383) بررسب علل خودکشی در کرمانشاه در بین سالهای 77و78 . در مقالات اولین همایش ملی اسیب های اجتماعی در ایران. ج. 4. خودکشی. تهران

کاپلان و سادوک. ( 2015 ). خلاصة روانپزشکی علوم رفتاری و روانپزشک . ترجمه : فرزین رضایی(1396). نشر ارجمند1396.

گنجی ، مهدی (1394) ، آسیب شناسی براساس DSM5، نشرساوالان، تهران ، چاپ1394

محمدخانی ، پروانه ، حسنی ، فریبا ، سپاه منصور ، مژگان ، محمودی ، غلامرضا، زرین سادات ، لاریجانی  (1392)  پژوهشی باهدف  مقایسه اثربخشی  شناخت -درمانی مبتنی بر حضورذهن ودرمان فراشناختی در کاهش نشخوار فکری و علایم افسردگی ، فصلنامه .. علمی- پژوهشی فیض، دوره 12 ، شماره 2.بهار 92

مردانی آزاد ، اسماعیل  (2016)  مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درمان (ACT) بر کاهش اضطراب و افسردگی در زنان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از حادثه با کنترل اثر افسردگی، اضطراب و استرس.دومین کنفرانس بین الملی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی ، استانبو ترکیه ، زمستان 94

ناجی ، سیده فاطمه (96) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در نشانه های افسردگی، اضطراب و استرس زنان مبتلا به ام اس ، چهارمین کنفرانس بین الملی نوع آوری های اخیر در روان شناسی ، تیر96

Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). Cognitive Therapy of Depression. New Yourk: Guilford Press

Carighead, W. E., (2003) Behavioral & cognitive Behavioral psychotherapy. In G.          Stricker & T. A. Widiger (vol. Eds.) & I. B. Weiner (Editor in chief) Handbook of        psychology vol. 8, Clinical Psychology. NJ: Jone Wiley, & Sons 

Crane R. (2009). Mindfulness based cognitive therapy. 1st Ed. New York: Rout ledge press; 35          

Davila J, Daley S. Studying interpersonal factors in suicide: Perspectives from            depression research. In: Joiner T, Rudd M, Editors, Suicide science: Expanding the boundaries. Boston Kluwer Academic, 2000: 175-200

Dimidjian, S. Beck, A. Felder, J.N. Boggs, J.M. Gallop, R & Segal, Z. (2014).Web-        based Mindfulness-based Cognitive Therapy for reducing residual depressive         symptoms: An open trial and quasi-experimental comparison to propensity score    matched controls. Behavior Research and Therapy, 63, 83-89

Finucane A, Mercer SW. An exploratory mixed methods study of the acceptability and effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy for patients with active depression and anxiety in primary care. BMC psychiatry. 2006; 6:14

Flaxman, P.E., & Bond, F. W. (2010). A randomised worksite comparison of acceptance and commitment therapy and stress inoculation training. Behaviour Research and Therapy, 48, 8: 816–820

Folke F, Parling T, Melin L. Acceptance and commitment therapy for depression: A preliminary randomized clinical trial for unemployed on long-term sick leave. Cogn Behav Pract (  2012) Nov 19(4):583-594

Forman EM, Herbert JD. New directions in cognitive behavior therapy: Applying empirically supported treatment in your practice, 2nd ed. New York: Wiley, 2008: 263-265

Foroutani MR. [Depression in some college students]. Iran J Nurs. 2005; 18(1): 123-30

Goldfrine, K.A. Hearing. C. (2010). The effects of mindfulness based-cognitive therapy on recurrent of depressive episode, mental health and quality of life: a randomized controlled study. Behavior research and therapy. Vol: 48. 738-746

Hasanzadeh Taheri M, Mogharab M, Akhbari S, Raeisoon M, Hasanzadeh Taheri E. Prevalence of depression among new.(2010)

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Wilson, K .G. (2012). Acceptance and Commitment Therapy: The process and practice of mindful change. New York: Guilford Press

Hayes, S.C., Levin, M.E., Plumb-Vilardaga,  J., Villatte,  J.L.  and Pistorello,  J. (2013) Acceptance and Commitment Therapy and Contextual Behavioral Science: Examining the Progress of a Distinctive Model of Behavioral and Cogni- tive Therapy. Behavior Therapy, 44, 180-196

Long DM, Hayes SC. Acceptance, mindfulness, and cognitive reappraisal as longitudinal predictors of depression and quality of life in educators. Journal of contextual behavioral science. 2014;3(1):38-44

Macec (2008). Long-term impacts of mindfulness practice on wellbeing: New findings from qualitative research. In Delle fave A Dimensions of well-being Research and Intervention. p.455-69

Murphy GE. Suicide and attempted suicide. In: Michels R, Editors, Psychiatry. Philadelphia J. R. Lippincott, 1985: 1-17

Paul, N. A., Stanton S.J., Greeson J.M., Smoski M.J & Wang L. (2012). Psychological and Neural Mechanisms of Trait Mindfulness in Reducing Depression Vulnerability. Social Cognitive and Affective. Neuroscience, 8, 56–64

Petts, R. A., Duenas, J. A., & Gaynor, S. T. (2017). Acceptance and predominantly socioeconomically disadvantaged sample. Journal of Contextual

Pots WTM, Trompetter HR, Schreurs KMG, et al. How and for whom does webbased

Pradhan, E. Baumgarten, M. & Langenberg, P. (2007). Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction in rheumatoid arthritis patients. Arthritis Rheum 15; 57(7), 24-42

Ramel, W. Goldin, P., R. carmona, P., E, Mcquaid, J., R. (2004) Mindfulness: A promising intervention strategy in need of further study. Clinical Psychology, 10(2), 172-178 Registered students in Birjand University of Medical Sciences in

Reinecke MA, Franklin–Scott RL. Assessment of suicide: Beck's scales for assessing mood and suicidality. In: Yufit RI, Lester D, Editors, Assessment, treatment, and prevention of suicidal behavior. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2005: 29-62

Robyn ,A(2015)The Effectiveness of Commitment and Adoption Therapy in the Treatment of Depression and Suicidal Thoughts in Veterans

Roditi D, Robinson ME. The role of psychological interventions in the management of patients with chronic pain. Psychol Res Behav Manage. 2011;4:41-9

Sachse, S., Keville, S., & Feiqenbaum, J. (2011). A feasibility study of mindfulnessbased cognitive therapy for individuals with borderline personality disorde Paychology and psychotherapy, 84 (2), 184-200

Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression: A New Approach to Preventing Relapse New  York. Guilford Press, 2002

Shneidman E. Suicide as Psychache: A clinical approach to self-destructive behavior. Northvale. NJ: Jason Aronson; 1993

Son J, Nykllcek I, Pop V, Pouwer. The effects of a mindfulness-based intervention on emotiona distress ,quality-of-life,and HbA1c in outpatient with diabetes (DiaMind) A randomized controlled trial. Diabetes Care 2013; 36(4):823-30

Teasdale, J. D., Segal, Z., Williams, J. M. G., Ridgeway, V. A., Soulsby, J. M., Lau, M. A. (2000) Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-basedcognitive therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 615-623

Walser, D. W., Garvert, E., Karlin, M., Trocke, l., & Danielle, M. (2015). Effectiveness of acceptance and commitment therapy in treating depression and suicidal ideation in veterans. Behavior Research and Therapy, 74, 05-31