اثربخشی درمان حل مسئله محور جنسی مبتنی بر رویکرد اسلامی در بهبود مشکلات جنسی زوجین: (بررسی امکان‌سنجی، تدوین الگوی مفهومی و پیامدهای اولیه درمانی)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: با توجه به بافت فرهنگی– مذهبی مراجعان و نیاز به افرایش میزان ضریب اثربخشی، پذیرش و ایمنی درمانی استانداردسازی تکنیک‌های درمانی جنسی با هنجارهای دینی وکاربست درمان‌ مشکلات جنسی مبتنی بر شواهد یکی از دغدغه‌های مهم درمان‌جویان است که باید مورد توجه درمانگران قرار گیرد.
روش­: این پژوهش در فازهای مختلف شیوه امکان‌سنجی مفهوم‌سازی و ارزیابی پیامدهای درمانی از مفاهیم نظری آموزه‌های دین اسلام برای تطبیق و الحاق در درمان حل مسئله محور جنسی در قالب شیوه مطالعه دلفی، تحلیل کیفی و مداخله تجربی تک موردی اثربخشی در ابعاد عملکرد کلی جنسی، کیفیت زندگی زناشویی و رضایت جنسی بر روی 6 (2 گروه سه‌تایی) مراجع مبتلابه مشکلات جنسی اجرا شد.
جمع بندی: این شیوه درمانی می‌تواند سبب بهبودی مؤثرتر مشکلات جنسی زوجین شود به‌ویژه اثر مداخله اصلاحی معنادار در متغیرهای فرایندی مانند رضایت جنسی، سبک زندگی و کیفیت زندگی زناشویی سبب دوام بیشتر آثار درمانی شد.
یافته های پژوهش: مداخله پیشنهادی توان این را دارد که ظرفیت‌های اثربخش‌تری را برای درمان‌جویان ایرانی رقم بزند و با ایجاد زمینه مداخلاتی منطبق با فرهنگ و مذهب مراجعان به‌عنوان یک شیوه‌نامه درمانی مبتنی بر شواهد در ترویج سیاستهای نظام سلامت جنسی زوجین در ایران به کار رود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of problem-solving oriented sex therapy based on the Islamic approach for couple's sexual problems (Feasibility study, compilation of conceptual model and initial therapeutic outcomes)

نویسندگان [English]

  • null null 1
  • mohamad hatami 2
  • aziz allah tajik 2
  • Kianoush Zahrakar 2
  • JAFAR HASANI 2
2 kharazmi University
چکیده [English]

Introduction The scientific study and creating conditions to develop evidence-based treatment for sexual problems is one of the important concerns for the clients seeking to solve these problems. Considering the importance of paying attention to the cultural-religious context of the clients. therapy.
Method This research Delphi study method, qualitative analysis and single-case experimental intervention, effectiveness in dimensions of general sexual function, quality of marital life and sexual satisfaction was performed on 6 subjects (2 groups of three) with a problem of sexual dissatisfaction.
Findings The results of this study indicate that problem solving oriented sex therapy based on Islamic approach can lead to more effective improvement of couples' sexual problems. In particular, the significant effect of corrective interventions in marital life style and process.
Discussion and Conclusion The proposed problem solving oriented sex therapy based on Islamic approach has the potential to create more effective capacities for Iranian clients and by creating an interventional environment consistent with the culture and religion of the clients, it can be applied as an evidence-based therapeutic style in promoting the policies of couples’ sexual health system in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem-based oriented therapy
  • evidence-based interventions
  • sexual problems
  • Islamic teachings
پناهی، احمدعلی. (1390). بررسی تطبیقی نقش همسران در نظام خانواده از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی. رساله علمی سطح 4، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.

مرادیان، فرشید (1394). اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر کژ کاری‌های جنسی زنانه مقاوم به درمان. رساله دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی.

الحر العاملی، محمدبن‌حسن (1412 ق). وسایل الشیعه. قم: مؤسسه آل‌البیت.

 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed). Washington, DC: Author.

Ciocca, G., Capuano, N., Tuziak, B., Mollaioli, D., Limoncin, E., Valsecchi, D., Carosa, E., Gravina, G. L., Gianfrilli, D., Lenzi, A. and Jannini, E. A. (2015), Italian Validation of Homophobia Scale (HS). Sexual Medicine, 3: 213–218. doi: 10.1002/sm2.68.

Claes, H. I.M., Andrianne, R., Opsomer, R., Albert, A., Patel, S. and Commers, K. (2012), The HelpED Study: Agreement and Impact of the Erection Hardness Score on Sexual Function and Psychosocial Outcomes in Men with Erectile Dysfunction and Their Partners. Journal of Sexual Medicine, 9: 2652–2663. doi: 10.1111/j.1743-6109.2012.02883.x

Clayton, A., & Balon, R. (2009).The impact of mental illness and psychotropic medications on sexual functioning: the evidence and management. Journal of Sexual Medicine, 6, 1200–1211

Clifton, J., Seehuus, M. and Rellini, A. H. (2015), Testing cognitive predictors of individual differences in the sexual psychophysiological responses of sexually functional women. Psychophysiology, 52: 957–968.

Corona, G., Rastrelli, G., Monami, M., Maseroli, E., Jannini, E. A., Balercia, G., Sforza, A., Forti, G., Mannucci, E. and Maggi, M. (2013), Frequency of sexual activity and cardiovascular risk in subjects with erectile dysfunction: cross-sectional and longitudinal analyses. Andrology, 1: 864–871.

Dang, S. S. and Gorzalka, B. B. (2015), Insecure Attachment Style and Dysfunctional Sexual Beliefs Predict Sexual Coercion Proclivity in University Men. Sexual Medicine, 3: 99–108. doi: 10.1002/sm2.60

Heinemann & Sandrine & Talli, (2016)., The Impact of Culture and Ethnicity on Sexuality and Sexual Function Joseph Heinemann1 & Sandrine Atallah2 & Talli Rosenbaum, Curr Sex Health Rep 8:144–150.

Koo, H. P., Wilson, E. K. and Minnis, A. M. (2017), A Computerized Family Planning Counseling Aid: A Pilot Study Evaluation of Smart Choices. Perspect Sex Repro H, 49: 45–53. doi:10.1363/psrh.12016.

Kukkonen, T. M. (2015), Devices and Methods to Measure Female Sexual Arousal. Sexual Medicine Reviews, 3: 225–244.Top of Form

Miller, E., McCauley, H. L., Decker, M. R., Levenson, R., Zelazny, S., Jones, K. A., Anderson, H. and Silverman, J. G. (2017), Implementation of a Family Planning Clinic–Based Partner Violence and Reproductive Coercion Intervention: Provider and Patient Perspectives. Perspect Sex Repro H, 49: 85–93.

Prause, N. and Pfaus, J. (2015), Viewing Sexual Stimuli Associated with Greater Sexual Responsiveness, Not Erectile Dysfunction. Sexual Medicine, 3: 90–98.

Ribeiro, S., Alarcão, V., Simões, R., Miranda, F. L., Carreira, M. and Galvão-Teles, A. (2014), General Practitioners' Procedures for Sexual History Taking and Treating Sexual Dysfunction in Primary Care. Journal of Sexual Medicine, 11: 386–393.

Schwab, Michael, and Borgdorff, Henk, eds. (2014), The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia, Leiden: Leiden University Press.

Serefoglu, E. C., McMahon, C. G., Waldinger, M. D., Althof, S. E., Shindel, A., Adaikan, G., Becher, E. F., Dean, J., Giuliano, F., Hellstrom, W. J.G., Giraldi, A., Glina, S., Incrocci, L., Jannini, E., McCabe, M., Parish, S., Rowland, D., Segraves, R. T., Sharlip, I. and Torres, L. O. (2014), An Evidence-Based Unified Definition of Lifelong and Acquired Premature Ejaculation: Report of the Second International Society for Sexual Medicine Ad Hoc Committee for the Definition of Premature Ejaculation. Sexual Medicine, 2: 41–59.

Skeppner, E. and Fugl-Meyer, K. (2015), Dyadic Aspects of Sexual Well-Being in Men with Laser-Treated Penile Carcinoma. Sexual Medicine, 3: 67–75.

Spring, B. and Hitchcock, K. 2010. Evidence-Based Practice. Corsini Encyclopedia of Psychology. 1–4. Burri, A., Spector, T. and Rahman, Q. (2012), The Etiological Relationship Between Anxiety Sensitivity, Sexual Distress, and Female Sexual Dysfunction Is Partly Genetically Moderated. Journal of Sexual Medicine, 9: 1887–1896.

Stark, R., Kagerer, S., Walter, B., Vaitl, D., Klucken, T. and Wehrum-Osinsky, S. (2015), Trait Sexual Motivation Questionnaire: Concept and Validation. Journal of Sexual Medicine, 12: 1080–1091.

Wincze, J. P., Bach, A., & Barlow, D. H. (2007). Sexual Dysfunction. In D. H. Barlow (Ed.), Clinical handbook of psychological disorders (4th ed). New York: Guilford Press.

Wincze, J. P., Bansal, S., Malhotra, C., Balko, A., Susset, J. G., & Malamud, M. (1987). The use of psychophysiological techniques in the assessment of male sexual dysfunction. In Proceedings of the American Cancer Society’s Workshop on Psychosexual&Reproductive Issues of Cancer Clients. San Antonio, TX: The American Cancer Society.

Wolfe, J. (1999). Overcoming barriers to evidence-based practice: Lessons from medical practitioners. Clinical Psychology: Science and Practice, 6, 445–448

Wolfe, J. (1999). Overcoming barriers to evidence-based practice: Lessons from medical practitioners. Clinical Psychology: Science and Practice, 6, 445–448

Xia Y, Zhang D,Li X, Chen W,He Q, Jahn HK, Li X, ChenJ, Hu P, Ling L. (2013). Sexual dysfunction during methadone maintenance treatment&its influence on patient’s life&treatment: A qualitative study in South China. Psychol Health Med;18:321–9.

Yang, B., & Donatucci, C. (2006). Drugs that affect male sexual function. In J. J. Mulcahy (Ed.), Male sexual function: A guide to clinical management. Totowa, NJ: Humana Press, Inc.

Yasan A, Gürgen F. (2009).Marital satisfaction, sexual problems, and the possible difficulties on sex therapy in traditional Islamic culture. J Sex Marital Ther. 2009;35(1):68-75.

Yasan A, Gurgen F. Marital satisfaction, sexual problems and the possible difficulties on sex therapy in traditional Islamic culture. J Sex Marital Ther. 2009;35:68–75.

Zargooshi J, Rahmanian E, Motaee H, Kohzadi M, Nourizad S. Culturally based sexual problems in traditional sections of Kermanshah, Iran. In: Hall KSK, Graham CA, editors. The cultural context of sexual pleasure and problems: psychotherapy with diverse clients. New York: Routledge; 2013. p. 136–54.

Ziaei T, Khoei EM, Salehi M, Farajzadegan Z. Psychometric properties of the Farsi version of modified Multidimensional Sexual Self-concept Questionnaire. Iran J Nurs Midwifery Res. 2013;18(6):439–45.