تبیین جامعه شناختی تعیین کننده های اجتماعی- فرهنگی جهت گیری پوششی زنان (مطالعه موردی: زنان 15 تا 49 سالۀ شهر شیراز)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

2 دانشگاه یاسوج

3 گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

چکیده

 هدف این پژوهش، شناخت و تبیین تعیین­کننده­های اجتماعی-فرهنگی جهت­گیری پوششی زنان است. جامعه آماری پژوهش، زنان گروه سنی 15 تا 49 سالۀ شهر شیراز در سال 1396 می­باشند که به شیوۀ نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله،­ تعداد 550 زن به عنوان نمونه انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامة محقق­ساخته شامل 53 گویه با  روایی­سازه(%65) و پایایی(%79) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل معادلات ساختاری و نرم­افزار Amos استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می­دهند که 38% از زنان مورد مطالعه جهت­گیری پوششی بنیادگرای اسلامی، 5/50% جهت­گیری اعتدالی و 5/11% جهت­گیری پوششی سکولار داشته­اند. در این روند، تعیین­کننده­های جهان­بینی توسعه­ای با بارعاملی(36/0) و رسانه­های جدید ارتباطی با بارعاملی (63/0) در مقیاس جهانی، مصرف­گرایی با بارعاملی(56/0)، پایگاه اقتصادی-اجتماعی با بارعاملی(41/0) و خانواده با بارعاملی(37/0) در سطح محلی و لذت­گرایی با بارعاملی(53/0) و نیاز به تأییدخواهی با بارعاملی(42/0) در سطح فردی، در یک رابطة ساختاری، جهت­گیری پوششی زنان را شکل و جهت می­بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of Social-Cultural Determinants of Women's Clothing Orientation (Case study: Women aged 15- 49 in Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Rajaee 1
  • maryam mokhtari 2
  • Asghar Mirfardi 3
1 Department of social sciences in Yasouj university
2 Yasouj University
3 Department of social sciences in shiraz university
چکیده [English]

 The purpose of this research is to identify and explain socio-cultural determinants of women's clothing orientation. The statistical population of the study is women in the age group of 15 to 49 years old in Shiraz in 1396. In a multi-stages cluster sampling, 550 women were selected as sample. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire consisting of 53 items with construct validity (65%) and reliability (79%). Structural equation modeling and Amos software have been used to analyze the data.
The results of the research show that 38% of the surveyed women tended to Islamic fundamentalist clothing, 50.5% had a moderate orientation and 11.5% had a secular clothing orientation. In this process, the determinants of development worldview with load factor of 0.36 and new communication media with load factor of 0.63 (at the global level), consumerism with load factor of 0.56, socio-economic base with load factor of 0.41 and family with load factor of 0.37 (at the local level), and hedonism with load factor of 0.53 and the need for confirmation with load factor of 0.42 (at the individual level), form and direct women’s clothing in a structural relation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's clothing Orientation
  • Global Development
  • New Communication Media
  • Consumerism
  • hedonism
  • Recognition
اعوانی، شهین(1389). «آیا فایده­گرایی، همان لذت­گرایی است؟ بررسی دیدگاه بنتام و میل»  فصلنامه فلسفه و کلام، شماره 6.

بودریار، ژان(1390). جامعه مصرفی، ترجمۀ پیروز ایزدی، تهران: انتشارات ثالث.

بوردیو پی­یر(1380). نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمة مرتضی مردیها، انتشارات نقش و نگار.

جهانگیری، جهانگیر و فاطمۀ ابوترابی(1391). «بررسی عوامل مرتبط با جهت­گیری ارزشی جوانان»، فصلنامۀ مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، سال اول، شمارۀ اول.

ربیعی، علی و ملکه رفیعی(1395). «مصرف­گرایی: از اجبار تا لذت مطالعه­ای جامعه­شناختی پیرامون مصرف­گرایی در میان ساکنان شهر تهران»، مجله جامعه­شناسی ایران، دورۀ شانزدهم، شماره 1 و 2.

سو، آلوین(1378). تغییر اجتماعی و توسعه: مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی، ترجمۀ محمود حبیبی مظاهری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

عباس­زاده، محمد، بتول محمودمولایی کرمانی و فرانک اقدسی علمداری(1393). «مطالعۀ جامعه­شناختی نقش مداخله­گرایانه متغیر پذیرش اجتماعی در تأثیرگذاری رسانه­ها بر گرایش زنان به زیبایی با عمل جراحی»، فصلنامه زن و جامعه، سال پنجم، شمارۀ سوم.

گیدنز، آنتونی(1377). پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.

گیدنز، آنتونی(1387).. تجدّد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

مظفری­نیا، مهدی، عباس منوچهری، مسعود غفاری و فرشاد مؤمنی(1395). «اندیشه­شناسی سیاسی نظریه مراحل رشد اقتصادی روستو»، مطالعات میان رشته­ای در علوم انسانی، دورۀ هشتم، شماره 2.

معدنی، سعید و عباس خسروانی(1390). «عوامل مؤثر در جهت­گیری ارزشی مادی / فرامادی دانشجویان»، فصلنامه مطالعات جامعه­شناختی ایران، سال اول، شماره سوم.

میل، جان استیوارت(1388). فایده­گرایی، ترجمۀ مرتضی مردیها، تهران: نشر نی.

 

Belay, G(1996). »The (Re)construction and negotiation of cultural identities in the age of globalization«, In H.  B.  Mokros  (Ed.),  Interaction  &  identity New Brunswick, NJ: Transaction.

Carr, C. T and Hayes, R. A(2015).»Social media: Defining, developing, and divining«, Atlantic Journal of Communication, 23(1).

Chapman, Jonathan(2005). emotionally durable design, object, experience and empathy, USA: Earthscan.

Chen,  G.  M.,  and  Zhang,  K(2010). »New  media  and cultural identity in the global society«, Handbook    of    Research    on    Discourse Behavior  and  Digital  Communication:  Language Structures  and  Social  Interaction, (Hershey, PA: Idea Group Inc).

Deniz, E(2014). »Veiling Fashion, Consumption Culture and Identity: a Qualitative Analysis For Interpreting The Veiled Turkish Women’s Changing Clothing Practices«, Proceedings of Socioint 14- International Conference on Social Sciences and Humanities. 8-10 September  Istanbul, Turkey.

 

Escobar,  Arturo(1995). Encountering  Development:  The  Making  and Unmaking  of  the  Third  World, Princeton: Princeton University Press.

 

Featherstone, M(2007). Consumer Culture and Postmodernism. SAGE Publications. London.

Harvey, D(1990). The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change, Oxford: Blackwell.

Hermannsdóttir, M.B(2011). Self-Identity in Modernity, Instructor: Giorgio Baruchello. Final Thesis for 180 Credits B.A. Degree in the Faculty of Humanities and Social Sciences. University of Akureyri School of Humanities and Social Sciences.

Holmberg, J. Öhnfeldt, R(2010). The female fashion consumer behavior, Bachelor Thesis Business Econo,ics/Marketing. Handelshögskolan VID University of Gothenburg.

Kinley, T.R(2010). »The Effect of Clothing Size on Self-Esteem and Body Image«, Family & Consumer Sciences Research Journal, Vol. 38, No. 3.

 Lin. C. A(2008). »Virtual Consumption: A Second Life for Earth? «, BYU Law Review, (1).

Moy,G(2015). Media, Family, and Peer Influence on Children’s Body Image, the requirements For the degree of Masters of Arts. Director: Dr. Sean Duffy,The School-Camden Rutgers, The State University of New Jersey.

Okioga, K.C(2013). »The Impact of Students’ Socio-economic Background on Academic Performance in Universities, a Case of Students in Kisii University College American International«, Journal of Social Science Vol. 2, No. 2.

 

Reddy Sertanya(2009). »Styling The Self: Fashion As An Expression Of Cultural Identity In a Global World«, Culture, Communication and Media, Studies Department University of KwaZulu-Natal South Africa.

Rostow, W. W(1960). stages of economic growth: A non-communist manifesto, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Subhani, M.I, Hasan,A.S, Osman, A(2011).  »New Article of Clothing translates the Mood of an Individual«, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 23.