کنش اجتماعی زنان در جنگ جهانی اول و دستاوردهای آنان پس از جنگ در غرب(با تاکید بر حق رای زنان)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جنگ جهانی اول تأثیرات بسزایی در ارتباط با مشارکت و حضور زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشت. نوشتار پیش رو در صدد است تا با ابتنا بر روش تاریخی-تحلیلی ضمن بررسی جایگاه زنان در طول جنگ جهانی اول در کشورهای غربی تأثیر مشارکت زنان بر روند جنگ و کارکردهای آنان در این حوزه را مورد بررسی قرار داده و شرایط دوره پس از جنگ را عمدتا بر اساس دستاوردهای آنان در جهت بدست آوردن حق رای را مورد مداقه قرار دهد. تدقیق در مسائل زنان پیش از جنگ نشان از تلاش جهانی آنان برای رسیدن به حق رأی در وهله اول بوده که وقوع جنگ مانع از پیگیری این امر شد و زنان دوشادوش مردان در جهت پشتیبانی از جبهه جنگ و همچنین حفظ جبهه داخلی تلاش مضاعفی از خود نشان دادند تا به این ترتیب ضمن اثبات وفاداری خود به کشور، به‌عنوان شهروندان صاحب حق مدنی به رسمیت شناخته شوند. در نتیجه این جنگ نگاه به زنان و به رسمیت شناختن حق  آنان در کشورهای مختلف سرنوشت متفاوتی را رقم زد ولی در نگاه بلند مدت اکثریت کشورهای غربی پس از جنگ، سیاست واقع گرایانه و مثبتی بر واگذاری برخی حقوق زنان را در پیش گرفتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The social action of women in the First World War and their after-war achievements in the West (with an emphasis on women's suffrage

نویسنده [English]

  • Mikaeel Vahidirad
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

World War I had significant effects on women’s participation and presence in various cultural, political, social and economic spheres. The present paper, based on historical-analytical method, while examines the place of women during World War I in Western countries intends to study the influence of women's participation on the process of war and their functions in this field. It also examines the post-war period conditions mainly based on their achievements in obtaining the right to vote. Understanding the pre-war women's issues one can find out that their global effort was to reach the right to vote in the first place, which the outbreak of war prevented them from pursuing this matter. Since women were active alongside men in battlefield and struggled to maintain home front, they proved their loyalty to country and were recognized as citizens enjoying civil rights

کلیدواژه‌ها [English]

  • World War I
  • women
  • Voting
  • Industrial Workers
  • Social Achievements
راوند، مرتض