از «عشق واقعی» به «دوست داشتن منطقی»: یک مطالعه‌ی‌ پدیدارشناسانه ( تجربة‌ زیستة کنشگران متأهل شهر اصفهان)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی/ گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

خانواده بنیان هر جامعه است و روابط عاشقانه‌ی زوجین آن‌ را مستحکم‌تر می‏کند. بر این اساس این مقاله با راهبری اصول روش پدیدارشناسیِ توصیفی، درصدد توصیف تجربه‌ی زیست‌شده‌ی عشق در سال‌های ابتدایی ازدواج از منظر خود کنشگران است. داده‌ها، با نمونه‌گیری هدفمند از میان افراد متأهل ساکن شهر اصفهان که از ازدواج آن‌ها کم‌تر از هفت سال گذشته، و سپس مصاحبه‌های عمیق با آن‌ها جمع‌آوری گردید. نتایج حاصل از تحلیل پدیدارشناسی چندسطحی در این پژوهش نشان داد که تجربه‌ی عشق ازدواجی از منظر کنشگران مشتمل بر پدیده‌های زمان‌مند و غیرزمان‌مند است. پدیده‌های زمان‌مند تحت عنوان «عشق تغییرپذیر» به تغییر شکل عشق در طول زمان از «عشق واقعی» در ابتدای ازدواج به «دوست داشتن منطقی» با شروع زندگی مشترک اشاره دارد. رابطه ‌جنسی نیز به ‌عنوان بخشی از تجربه‌ی «عشق تغییرپذیر» از طریق دو الگوی «عدم پذیرش-پذیرش» و «پذیرش-پذیرش» برساخته می‌شود. پدیده‌های غیرزمان‌مند، یعنی تجارب عاشقانه‌ای که به زمان خاصی تعلق ندارد، به تجارب «عشق مردم‌پسند»، «خاطرات»، «یکی شدن» و «تایید همسر» اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From ‘Real love’ to ‘Rational Love’: a Phenomenological Study (Lived experience of married actors in Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Zahra Mokhtari 1
  • null null 2
  • Ehsan Aqababaee 2
1 University of Isfahan
چکیده [English]

Family is the foundation of every society, and it strengthens the romantic relationships of its couples. Accordingly, this paper by the principles of descriptive phenomenological method, seeks to describe the lived experience of love in the early years of marriage from the perspective of the actors themselves. The data were collected, by purposive sampling, from among married people living in Isfahan who had been married for less than seven years, and from deep interviews with them. The results of the multilevel phenomenological analysis in this study showed that the experience of marital love from the perspective of the actors includes temporal and non-temporal phenomena. The temporal phenomena  under the title of ‘changeable love’ refer to the transformation of love over time from ‘true love’ at the beginning of marriage to ‘logical love’ with the onset of common life. Sex is also constructed as part of a ‘changeable love’ experience through two patterns of ‘non-acceptance -acceptance’ and ‘acceptance-acceptance’. Non-temporal phenomena, i.e. love experiences that do not belong to a specific time, refer to the experiences of ‘popular love’, ‘memories’, ‘unity’, and ‘spousal approval’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • love marriage
  • Phenomenology
  • Lived Experience
  • changeable love
استرنبرگ رابرت، جی(1393). قصه‌ی عشق: نگاهی تازه به روابط زن و مرد، ترجمه علی‌اصغر بهرامی، چاپ پنجم، تهران: رشد.

 اونز، دیلن (1387). فرهنگ مقدماتی اصطلاححات روان‌کاوی لکان، ترجمه مهدی رفیع و مهدی پارسا، چاپ دوم، تهران: گام نو.

 ایمان، محمدتقی(1393). فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

ایمان، محمدتقی(1393).روش‌شناسی تحقیقات کیفی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

آرمسترانگ، جان (1393).شرایط عشق؛ فلسفه صمیمت، ترجمه مسعود اولیا، چاپ اول، تهران: ققنوس.

باومن، زیگمونت(1384).عشق سیال: در باب ناپایداری پیوندهای انسانی، ترجمه عرفان ثابتی، چاپ چهارم، تهران: ققنوس.

تنهایی، حسین ابوالحسن(1391).بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی در مدرنیته‌ی در گذار، نسل دوم: 1918-1960، تهران: نشر علم.

 حاجلو، نادر و دیگران (1393).«مقایسه ابعاد عشق‌ورزی در ازدواج در بین مردان و زنان متأهل»، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، سال4، ش1.

 حفاظی طرقبه، میترا، فیروزآبادی، علی، و حق‌شناس، حسن (1385). «بررسی ارتباط بین اجزاء عشق و رضایت‌مندی زوجی»، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره16، ش54.

 خانیکی، هادی و تبریزی  (1388). منصوره «رضایت از زندگی زناشویی در رهگذر نگرش و کنش اخلاقی»، فصلنامه علوم اجتماعی، سال16، ش46.

 خبیر، شیرین (1391).مقایسه ثبات ازدواج و مسائل جنسی در زوجین با ازدواج سنتی و غیرسنتی در شیراز، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مشاوره، به راهنمایی نازنین هنرپروران،مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

 دو باتن، آلن(1394).جستارهایی در باب عشق، ترجمه گلی امامی، چاپ اول، تهران: نیلوفر.

 زارعی، حسن، و فاریابی، ظهیرالدین (1394). «بررسی و مقایسه سازگاری زناشویی، شادکامی و میل به طلاق در ازدواج‌های سنتی و غیرسنتی شهر یزد»، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد،سال14، ش51.

سایت سازمان ثبت احوال کشور، قابل دسترسی در: https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=4760

 سیار، ثریا؛ راهب، غنچه و اقلیما، مصطفی (1391). «مقایسه کارکرد خانواده در ازدواج‌های سنتی و مدرن در زنان متأهل شهر تهران»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال12،ش47.

فرح بخش، کیومرث,شفیع آبادی، عبداله (1385). «ابعاد عشق ورزی بر اساس نظریه سه بعدی عشق در چهار گروه زوج های در مرحله نامزدی، عقد، ازدواج و دارای فرزند»، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال1 ، ش30.

 کرسول، جان(1394). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد، ترجمه: حسن دانایی‌فرد و حسن کاظمی، چاپ دوم، تهران: صفار.

 گیدنز، آنتونی(1385).جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

گیدنز، آنتونی(1389).جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ ششم، تهران: نشر نی.

محسن‌زاده،فرشاد و دیگران (1393). «مطالعه پدیدارشناختی دلایل رضایت از ازدواج»، مطالعات راهبردی زنان، سال 17،ش65.

 محمدپور، احمد(1392).روش تحقیق کیفی ضد روش 1،چاپ دوم، تهران:جامعه‌شناسان.

 نیک‌بخش، جواد (1390).مقایسه‌ی مولفه‌های عشق و الگوهای ارتباطی در زوجین با ازدواج سنتی و غیرسنتی در شهر یزد، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مشاوره، به راهنمایی نازنین هنرپروران،مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

 

Acevedo, B. P., & Aron, A. (2009). “Does a long-term relationship kill romantic love?”  Review of General Psychology, 13, 59–65.


Acevedo, B. P., Aron, A., Fisher, H. E, & Brown, L. L. (2012). Neural correlates of long-term intense romantic love. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 7, 145–159.

 Aron, A., Henkemeyer, L (1995).“Marital Satisfaction and Passionate Love”, Journal of Social and Personal Relationships, Vol. 12(1).

Butler-Kisber, L(2010). Qualitative inquiry: Thematic, narrative and arts-informed perspectives, London: Sage.

Carrere, S., Buehlman, K. T., Gottman, J. M., Coan, J. A., & Ruckstuhl, L. (2000). “Predicting marital stability and divorce in newlywed couples”. Journal of Family Psychology, 14(1) 42-58.

De Munck, V., Korotayev, A., de Munck, J., and Khaltourina, D (2011). “Cross cultural analysis of models of romantic love Among U.S. Residents, Russians,  and Lithuanians”,Cross-cultural research, Vol. 45,2.

Epstein, R., Pandit, M., and Thakar, M (2011). “How Love Emerges in Arranged Marriages: Two Cross-cultural Studies”, Journal of Comparative Family Studies, Vol. 44, No.3.

 Estrada, R. I , (2009). An Examination of Love and Marital Satisfaction in Long-term Marriages, Dissertation of doctor of philosophy,Advisors: Cynthia McRae and Nicholas Cutforth, University of Denver.

Felmelee, D. H., & Sprecher, S(2006).Love (Chapter 17 in: Handbook of the Sociology of Emotions), New York: Springer.

GIDDENS, A(1992).The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies, Cambridge: Polity.

Goode, W. J (1959).“The theoretical importance of Love”, American Sociological Review, Vol. 24,1.

Gottman, J. M. (1993). “A theory of marital dissolution and stability.”  Journal of Family Psychology, 7(1), 57-75.

Huston, T. L., Caughlin, J. P., Houts, R., Smith, S. E., & George, L. J. (2001). “The
connubial crucible: Newlywed years as predictors of marital delight, distress,
and divorce.” Journal of Personality and Social Psychology, 80, 237–252.

Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Myers, J. E., Madathil, J., & Tingle, L. R (2005).“Marriage satisfaction and wellness in India and the United States: A preliminary comparison of arranged marriages and marriages of choice”, Journal of Counseling and Development, No.83.

 Niehuis, S., Reifman, A., Feng, D., and Huston, T. L (2014).“Courtship Progression Rate and Declines in Expressed Affection Early in Marriage: A Test of the Disillusionment Model”, Journal of Family Issues, No. 37(8).

Orbuch, T. L., Veroff, J., & Holmberg, D. (1993). “Becoming a married couple: The
emergence of meaning in the first years of marriage”. Journal of Marriage and the
Family
, 53, 815–826

Regan, P. C (1998).“Of lust and Love: Beliefs about the role of sexual desire in romantic relationships”. Personal Relationships, No.5.

Sailor, J. L (2006).A Phenomenological Study of Falling Out of Romantic Love as Seen in Married Couples, Dissertation of doctor of philosophy, advisor: Diane Malpass,Capella University.

Schoenfeld, E. A., Bredow, C. A., & Huston, T. L (2012). “Do Men and Women Show  Love Differently in Marriage”, Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 38(11).

Sheets, V. L (2014).“Passion for life: self-expansion and passionate love across the life span”, Journal of social and personal relationships, Vol. 31(7).

Sprecher, S., & Morn, M. T (2002). “A Study of Men and Women from Different Sides of Earth to Determine If Men Are from Mars and Women Are from Venus in Their Beliefs About Love and Romantic Relationships”, Sex Roles, No. 46.

 Van Manen, M(1990). Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy, New York: SUNY Press.