تأثیر عوامل روانشناختی بر ارتکاب جرم و ضرورت توجه به آن در نظام های حقوقی و فرآیندهای قضائی (مطالعه و مقایسه زنان مجرم و سالم شهر اصفهان)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبائئ

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه کاشان

4 دانشگاه علوم قضائی

چکیده

توانمندی یا ناتوانی فرد در تنظیم هیجانات، عوامل استرس‌زا، اضطراب و افسردگی نقش مؤثری در بروز بزه‌کاری و شیوه‌های اصلاح آن‌ها دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای مذکور در تمایز بین زنان سالم و مجرم و اهمیت مسائل روانشناختی در نظام قانونی و از منظر جرم شناختی است. جامعة آماری این تحقیق کلیةزنان زندانی در شهر اصفهان در سال 1394 بودند که از بین آنان 50  نفر به صورت  دردسترس مبتنی بر ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شدند و 50 نفر نیز از میان اشخاص سالم جدا شدند. ابزار پژوهش، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز (2004) و مقیاسDASS_42  بود. نتایج تحلیل تمایز نشان داد که اضطراب و افسردگی و هم‌چنین یکی از زیرمقیاس های دشواری تنظیم هیجانی (دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی) توانستند گروه سالم را از مجرم متمایز کنند.در نتیجه جرم شناسان و متولیان  جهت اقدامات پیشگیرانه در راستای ارتکاب جرم علاوه بر توانایی های شناختى، اقتصادى، فرهنگى باید جنبه هایى همچون کنترل هیجانات و مشکلات خلقی و اضطرابی را نیزبررسی کنند. با توجه به نقش متغیرهای روانشاختی در حالات مختلف افراد اهمیت به مسائل روانشاختی در مقام تصویب قوانین خاص تا تمام مراحل اجرا و همه ی فرایند های قضایی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of psychological factors on crime and the necessity of paying attention to it in legal systems and judicial procedures (studying and comparing guilty and healthy women in Isfahan)

نویسندگان [English]

  • mahdi ghasemzadeh 1
  • hamed jafari valdani 2
  • mina ahmadi 3
  • amir masood mazaheri 4
1 .
2 دانشگاه علامه طباطبائی
4 دانشگاه علوم قضائی
چکیده [English]

Individuals' capability or incapability to regulate emotions, stressors, anxiety, and depression play an important role in the emergence of delinquency and ways to correct them. The purpose of this study is to investigate the role of these variables in differentiating guilty women from healthy women and to study the importance of psychological issues in our legal system from a criminological point of view. The statistical population of this research was the total number of female prisoners in Isfahan city in 1394, of which 50 women were selected based on entry and exit criteria, and 50 women were also selected from healthy people. The research tool was 2004 Gratz’s ‘Difficulties in Emotion Regulation Scale’ (DERS) and DASS_42 scale. The results of the analysis showed that anxiety and depression as well as one of the subscales of Difficulties in Emotion Regulation Scale (limited access to emotional regulation strategies) could distinguish the healthy group from the guilty one. As a result, criminologists and authorities should consider aspects such as controlling emotions and mood and anxiety problems in addition to cognitive, economic, and cultural capabilities in order to do preventive actions. Given the role of psychological variables in criminology, paying attention to psychosocial issues at the time of approving specific laws, their implementation, and all judicial processes is strongly recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • women
  • laws
  • psychology
  • and criminology
آراسته، م؛ شریفی سقز، ب (1387). میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در زندانیان زندان مرکز سنندج. علمی پژوهشی اصول بهداشتی.دوره 10، شماره 4، ص 316-311

افضلی، ا؛ دلاور، ع؛ برجعلی، ا؛ میرزمانی، م (1386). روانسنجی آزمون DASS-24 بر اساس یک نمونه از دانش آموزان دبیرستانی کرمانشاه.علوم تحقیقات رفتاری. دوره 5، شماره 81. ص 2.

اشکانی، ه؛ ده یزرگی، ن؛ شجاع، س (1380). اپیدمی اختلالات روانی در میان زندانیان در زندان عادل آباد شیراز. مجله اندیشه و رفتار، دوره 30، ص9-4.

باقری، ش؛ باباخانلو، ا؛ شوقی، ب (1394). رابطه تنظیم هیجان با عوامل استرس زا در زنان معتاد. مجله طب نظامی، دوره 4، شماره 3، 178-171.

بلیس، ن؛ کمپ، ر و سنلگار، ر (1391). تحلیل داده های روانشناسی با برنامه SPSS. تهران: نشر دوران

بوالهری، ج؛ بابازاده، س؛ تقی زاده اصل، ر؛ رضایی، د؛ افشار، پ؛ ماهانی، الف و همکاران (1381). بررسی سوء مصرف مواد در زندان‌های ایران. اعتیادپژوهی، دوره 1، ص49-13.

حسینی، ف؛ سالاری، ز (1393). نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی در اضطراب دانش آموزان. مجله علوم رفتاری، دوره 7، ص 305-297.

دادستان، پ(1385). روانشناسی جنایی. تهران: انتشارات سمت.

ستوده،ه؛میرزایى،بوپازند،الف (1378). روانشناسی جنایی. تهران: انتشارات آوای نو.

شریعت، ب؛ اسدی، م؛ نوروزیان، م؛ پاکروان نژاد، الف؛ یحیی زاده، م؛ آقایان، ش (1383). شیوع اختلالات روانی در زندانیان مرد زندان قصر تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 64، ص 36-25.

عزیزی، الف؛ میرزایی، الف و شمس، ج (1389). رابطه بین تحمل استرس و تنظیم هیجانی در دانش آموزان وابسته به مواد. حکیم، دوره 13، ص11-8.

قادی پاشا، م؛ سرداری پور، م و خوش رو، س (1392). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در مجرمین مرد مبتلا به اختلالات شخصیت با سایر مجرمان. مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 19، شماره 2و3، ص292-283.

گلدوزیان،ای (1383). حقوق جزایى عمومى ایران، ج 1، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران.

گلمن، د (1387). هوش عاطفی. ترجمه: بلوچ، ح.ر. تهران: انتشارات نگین.

محمدىفرود،م (1384). روانشناسی جنایی. تهران: انتشارات راه تربیت.

مشهدی مرغزاری, ز و کاربخش راوری، ع. (۱۳۹۳). زنان و قانون مجازات جدید اسلامی، دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)، مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.

مشیریان فراحی، م؛ غنایی چمن‌آباد، ع؛ اصغری ابراهیم‌آبادی، م؛ مشیریان فراحی، م؛ نجمی، م؛ غفاریان، ح؛ محمددوست، م (1394). پیش بینی دشواری تنظیم هیجان باتوجه به هوش معنوی در مجرمین زندان مشهد. دین و سلامت، دوره 3، شماره 1، ص48-39

رستمی تبریزی، ل. (1388). درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم­شناسی. مجله تحقیقات حقوقی، 50، 317-279.

Abilleira, M. P., & Rodicio-García, M. L. (2018). Personality Characteristics Associated with Different Criminal Typologies in a Sample of Spanish Inmates. Journal of Police and Criminal Psychology, 1-9.

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical psychology review30(2), 217-237.

Auerbach, R. P., Abela, J. R., & Ho, M. H. R. (2007).Responding to symptoms of depression and anxiety: Emotion regulation, neuroticism, and engagement in risky behaviors. Behaviour Research and Therapy45(9), 2182-2191.

Burt, S. A. (2012). How do we optimally conceptualize the heterogeneity within antisocial behavior? An argument for aggressive versus non-aggressive behavioral dimensions.Clinical Psychology Review, 32(4), 263-279.

Coleman, R., Almond, L., & McManus, M. (2018). Do female offenders differ? Comparing the criminal histories of serious violent perpetrators with a control sample. Journal of investigative psychology and offender profiling, 15(1), 3-19.

Eisenberg N, Morris AS. (2002). Children's emotion-related regulation. In P kali Ed, Advances in child development and behavior .Amsterdam: Academic press.

Garnefski, N, Koopman, H, Kraaij, V, et al .(2009). Brief report: cognitive emotion regulation strategies and psychological adjustment in adolescence, No:32, Pp:449- 454.

Gratz KL, Roemer L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. J Psychopathol Behav Assess . 26(1): 41-54.

Bhandari, A. (2018). The Role of the Family in Crime Causation: A Comparative Study of ‘Family of Orientation’and ‘Family of Procreation’(A Study of Women Prisoners in the Central Jails of Rajasthan). Journal of International Women's Studies, 19(3), 109-118.

Herrera, V. M., & Stuewig, J. (2017). Gender Differences in Pathways to Delinquency: the Impact of Family Relationships and AdolescentDepression. Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 3(2), 221-240.

Hofmann S. G, Kahdan T. B. (2010) The Affective Style Questionnaire: Development And Psychometric Properties. Journal of Psychopathol Behavior Assessment.; 32: 255–263.

Howard, A. L., Kimonis, E. R., Muñoz, L. C., & Frick, P. J. (2012). Violence Exposure Mediates the Relation Between Callous-Unemotional Traits and Offending Patterns in Adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 1237-1247.

Garnefski N, Grol M, Kraaij V. (2009) & Hamming JF. Cognitive coping and goal adjustment in people with Peripheral Arterial Disease: Relationships with depressive symptoms. Patient Education and Counseling.; 76(1): 132-137.

Klag S, Bradley G. (2004) The role of hardiness in stress and illness: An exploration of the effect of negative affectivity and gender. J Health Psychol; 9(2): 137-61.

Maghsoudi, A., Anaraki, N. R., & Boostani, D. (2018). Patriarchy as a contextual and gendered pathway to crime: a qualitative study of Iranian women offenders. Quality & Quantity, 52(1), 355-370.

Moghaddam, F. M. (1998), Social Psychology: Exploring Universals across Cultures, New York: W. H. Freeman and Company.

Moyeda, I. X. G., Velasco, A. S., & Ojeda, F. J. R. (2017).Assessment of the Connection of Antisocial-Criminal Behavior, Corruption and Depression in College Students. Psychology7(3), 131-139.

Özbay, Ö.,& Özcan, Y. Z. (2008). A test of Hirschi's social bonding theory: A comparison of male and female delinquency. International journal of offender therapy and comparative criminology52(2), 134-157.

Pfeffer, R. (2018). Women and men receive different punishments for their involvement in the same crime: prostitution. USApp-American Politics and Policy Blog.

Swan, A. J., Kendall, P. C., Olino, T., Ginsburg, G., Keeton, C., Compton, S., ...& Albano, A. M. (2018). Results from the Child/Adolescent Anxiety Multimodal Longitudinal Study (CAMELS): Functional outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology86(9), 738.

Tisak, J., Tisak, M. S., Baker, E. R., Amrhein, K. E., & Jensen, C. (2017). The association among parental bonding, depression, social aggression, and criminal assault: are there gender differences between male and female youth offenders?. Journal of interpersonal violence, 0886260517744192.

Werner K, Gross JJ. (2010). Emotion regulation and Psychology: A transdiognostic approach to etiology and treatment. New York: The Guilford press.

Zager, M. A. (2018). Gender and crime.In The generality of deviance (pp. 71-80).Routledge