اعتبارسنجی شهادت مرد در اثبات زنای همسر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشگاه تبریز

چکیده

در برخی موارد ممکن است یکی از شهود زنا، شوهر زن متهم، ­باشد. اکثر فقها بر این باورند که شهادت زوج بر زنای زوجه، مقبول و موجب ثبوت حدّ زنا می­باشد. بر همین مبنا، بیشتر فقهای مشهور، نظریه عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورتی موجّه می­دانند که زوج، قبل از شهادت، زن خود را قذف نموده باشد. بعضی نیز بین زوجه مدخوله و غیرمدخوله قائل به تفصیل شده و عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورت اول صحیح می­دانند. در مقابل، گروهی از فقها معتقدند با شهادت زوج، حدّ زنای زوجه ثابت نمی­شود و بر زوج، لعان و بر شهود دیگر، حدّ قذف ثابت می­گردد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد قول اخیر، دارای مبانی مستحکم و اعتبار کافی بوده و در مجموع، دیدگاه موجّهی به نظر می­رسد و قانون مجازات نیز گرچه حکم صریحی در این مسئله ندارد اما اطلاق ماده 177 آن می­توان مؤید همین نظریه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The validation of Man's Testimony in Proving his Wife Adultery (Zina)

نویسندگان [English]

  • hasan pour lotfalah 1
  • a m 2
2 t
چکیده [English]

In some cases, one of the witnesses of adultery may be the husband of the adulterous wife. Most jurisprudents believe that the husband’s testimony upon his wife is acceptable and proves the Hadd (Sharia punishment) of adultery. On this basis, most of the well-known jurisprudents consider the husband‘s testimony upon his wife acceptable unless he has defamed his wife by adultery accusations before the testimony. Some others distinguish between penetrative and non-penetrative intercourses and believe that husband’s testimony is justified only in the second case. On the contrary, some other jurisprudents consider husband’s testimony upon his wife unacceptable and believe that it does not prove the Hadd (Sharia punishment) of adultery. The findings of the research show that the recent statement has strong and credible bases and, in general, seems justified. In addition, the punishment law, although is explicit in this issue, the application of Article 177 can be regarded as a confirmation of the statement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • husband's testimony
  • wife adultery
  • non-penetrative intercourse
قران کریم.
ابن­ادریس حلّی، محمد(1410)، السرائر، قم، انتشارات اسلامی.
ابن­حمزه طوسی، محمد (1408)، الوسیله، قم، کتابخانه مرعشی ره.
ابن­منظور، محمد(1414)، لسان العرب، بیروت، دارالفکر.
آبی(فاضل)، حسن(1417)، کشف الرموز، قم، انتشارات اسلامی.
تبریزی، جواد(1417)، أسس الحدود، قم، دفتر معظم له.
حرّعاملی، محمد(1409)، وسائل الشیعه، قم، آل البیت ع.
حلبی، ابوالصلاح(1403)، الکافی فی الفقه، اصفهان: کتابخانه امیرالمومنین ع.
حلّی سیوری، مقداد(1404)، التنقیح الرائع، قم، کتابخانه مرعشی ره.
خمینی، سیدروح­الله(بی­تا)، تحریر الوسیله، قم، دار العلم.
خوانساری، سیداحمد(1405)، جامع المدارک، قم، اسماعیلیان.
خویی، سید ابوالقاسم(1422)، مبانی تکملة المنهاج، قم، موسسه الخویی ره.
زبیدی، محمدمرتضی(1414)، تاج العروس، بیروت، دارالفکر.
سیوطی، جلال الدین(1407) ، الاشباه و النظایر، بیروت، بی­نا.
شهید اول، محمد(1414)، غایة المراد، قم، تبلیغات اسلامی.
شهید ثانی، زین الدین بن علی(1410)، الروضة البهیة، قم، داوری.
شهید ثانی، زین الدین بن علی(1413)، مسالک الأفهام، قم، المعارف الاسلامیه.
شیخ صدوق، محمد بن علی(1413)، من لایحضره الفقیه، قم، انتشارات اسلامی.
شیخ صدوق، محمد بن علی(1415)، المقنع، قم، موسسه امام هادی ع.
شیخ طوسی، محمد بن حسن(1400)، النهایه، بیروت، دار الکتب العربی.
شیخ طوسی، محمد بن حسن(1407)، الخلاف، قم، انتشارات اسلامی.
شیخ طوسی، محمد بن حسن(1407)، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
شیخ مفید، محمد(1413) ، المقنعه، قم، کنگره شیخ مفید.
طباطبایی، سیدعلی(بی­تا)، ریاض المسائل، قم، آل البیت ع.
فاضل­لنکرانی، محمد(1420)، تفصیل­الشریعه-القضا والشهادات، قم، مرکز فقهی ائمه­ع.
فخرالمحققین، محمد(1387)، ایضاح الفوائد، قم، اسماعیلیان.
فیاض، محمد اسحاق(بی­تا)، منهاج الصاحین، قم: بی­نا.
فیض کاشانی، محمد(بی­تا)، مفاتیح الشرائع، قم، کتابخانه مرعشی ره.
قاضی ابن براج، عبدالعزیز(1406)، المهذّب، قم، انتشارات اسلامی.
قرشی، سید علی اکبر(1412)، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
کاشف الغطاء، احمد(1423)، سفینة النجاة، نجف، موسسه کاشف الغطاء.
کلینی، ابوجعفر محمد(1388)، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
محقق حلّی، نجم­الدین جعفر(1408)، شرائع الاسلام، قم، اسماعیلیان.
مقدس اردبیلی، احمد(1403)، مجمع الفائده و البرهان، قم، انتشارات اسلامی.
موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم(1427)، فقه الحدود و التعزیرات، قم، دانشگاه مفید.
مؤمن قمی، محمد(1422)، مبانی تحریر الوسیله، تهران، موسسه نشر آثار امام ره.
نجفی، محمدحسن(1404)، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
وحیدخراسانی، حسین(1428)، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام باقر ع.