تبیین رابطه شبکه اجتماعی مجازی اینستاگرام و بازتعریف هویت جنسیتی زنان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر، ریشه در «بحران هویت» جوامع در حال گذار دارد. بحران هویت، وضعیتی است که به دلیل تحولات ساختاری جامعه و عدم تحول نظام ارزشی و بالاخص ارزش­های هویتی جامعه، بوجود آمده است. وجود و استمرار این پدیده در جامعه، منجر به تنش و تبعیض شده و نیروی انسانی را فرسوده می­کند. لذا، باید هویت جنسیتی، بازتعریف شده و نظام ارزشی جدیدی جایگزین ارزش­های مربوط به نقش­های جنسیتی شود.
بنابر ویژگی فرآیندی و ارتباطی هویت، بازتعریف هویت جنسیتی می­بایست توسط خود افراد صورت گیرد. در همین راستا، فضای مجازی به معنای عام و شبکه­های اجتماعی به معنای خاص کلمه؛ فضای ارتباطی جدیدی برای انسان­ها بوجود آورده­اند، که عامل مهمی برای بازتعریف هویت جنسیتی به­شمار می­آیند.
امروزه که فضای مجازی فراگیر شده است، بررسی نقش شبکه­های مجازی در بازتعریف هویت جنسیتی مهم بنظر می­رسد. بنابراین سوال اصلی، بررسی رابطه میان فضای مجازی (اینستاگرام) و بازتعریف هویت جنسیتی می­باشد.
روش پژوهش، کمی و مشخصا پیمایش بوده و از پرسشنامه برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میان مدت زمان عضویت در اینستاگرام و میزان استفاده از اینستاگرام، انگیزه و هدف استفاده از آن و بازتعریف هویت جنسیتی، رابطه معناداری وجود دارد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Network Relationship Social Instagram and redefining gender identity of women

چکیده [English]

The present research problem is rooted in the "identity crisis" of transitional societies Identity crisis is a product of structural changes in society, the lack of development of the value system in general, and the values of the identity of society in particular. The existence and continuity of this phenomenon in the society leads to tension and discrimination, and the manpower of society is aggravated. Consequently, gender identity needs to be redefined, and a new value system should be replaced by values related to gender roles.
Due to the nature of the process and communicational of the identity, the redefinition of gender identity should be done by the individuals themselves. thus, cyberspace in the general sense and virtual social networks in the special sense of the word, due to the fact that they have created a new communication space for humans, are, in the field of opinion, an important factor for redefining gender identity.  
 That's it Today, cyberspace has become widespread in society, the study of the role of virtual social networks in redefining gender identity.The research method is important. Therefore, the main question of the research is to investigate the relationship between cyberspace (Instagram) and redefining gender identity. The research method was quantitative and specifically scrolling and a questionnaire was used to collect information. The obtained data indicate that there is a direct and significant relationship between the duration of membership in the Instagram, the use of the Instagram, and finally the motivation and purpose of using the network and redefining gender identity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender identity
  • Identity Crisis
  • Virtual social networks
  • Redefining identity