بررسی ملاک های همسر گزینی در میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

چکیده

ملاک­های انتخاب همسر از پیچیدگی­های خاصی برخوردار بوده و هماهنگی این ملاک­ها در بدو زندگی  در تشکیل و تقویت بنیان خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است .تحقیق حاضر به منظور بررسی ملاک­های همسر گزینی در میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری انجام شده است.بدین منظور با استفاده از روش پیمایشی و  بر اساس فرمول کوکران تعداد 440 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند.برای بررسی مهمترین ملاک­های همسر­گزینی از پرسشنامه اولویت بخشی ملاک­های همسر­گزینیPCSSI استفاده گردید که پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ برابر با 786/0 بدست آمد..نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده­های حاکی از آن است که تقریبا "میان اقوام ساکن در چهارمحال وبختیاری" از نظر ملاک­های همسر گزینی تفاوت چشمگیری وجود ندارد .تحلیل کلی نشان داد که دربین اقوام ساکن در چهارمحال عشق وعلاقه ،سلامت روانی، عفت وپاکدامنی ،نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج ومسئولیت­پذیر بودن مهمترین ملاک­ها هستند و ملاک­های: قومیت یکسان ،جذابیت ظاهری، تناسب موقعیت اجتماعی ،خانوادگی ،تحصیلات، شغل ودر آمد در مراتب پایین تری از اهمیت قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of mate-selection criteria among ethnic groups in Chaharmahal and Bakhtiari

چکیده [English]

Criteria for spouse selection of great complexity and coordinated these criteria is important in the formation and strengthening of family bonds. The present study was to evaluate the mate-selection criteria among ethnic groups in Chaharmahal done. For this purpose,
According to Cochran formula, 440 people were selected as sample size.. To check the mate-selection criteria of priority criteria for mate-selection questionnaire was used PCSSI mate-selection criteria. That prioritize reliability was obtained by Cronbach's alpha equal to. /786. The questionnaire has appropriate reliability. results of the analysis of the data suggests it is almost "between ethnic groups in Chaharmahal" mate-selection criteria of difference not great. The overall analysis showed that among ethnic groups in Chaharmahal love cookies, mental health, morals, not having sex before marriage and responsibility are the most important criteria. The same ethnic criteria, physical attractiveness, social status, family fitness, education, occupation and income on lower levels of significance were.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mate-selection criteria
  • Chaharmahal and Bakhtiari
  • ethnicity
  • Love
  • physical attractiveness