تدوین مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد کشور ایران درسال 1395

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته امداد

2 دانشگاه اصفهان

3 استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

چکیده

باتوجه به شیب تند افزایش آمار زنان سرپرست خانوار ایرانی و آمار پائین ازدواج مجدد زنان (25 درصد کمتر از نرم جهانی)، هدف این پژوهش تدوین و بررسی برازش مدل بومی عوامل فرهنگی بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بود
جامعه آماری زنان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد در سال 1395 و متخصصان ازدواج بود که نمونه گیری در بخش کیفی تا سرحد اشباع و در بخش کمی بر اساس فرمول20-10 برابری معادلات ساختاری برای زنان (مطلقه،860 و بیوه،740 )نفر تعیین شد و به روش سهمیه طبقه‌ای متناسب با حجم بصورت تصادفی انتخاب و جایگزین شدند. پژوهش در مرحله کیفی با روش تحلیلی کد گذاری باز و در مرحله کمّی از نوع مطالعات توصیفی– تحلیلی با نرم‌افزارSpss24 وجAmos22 و با روش های تحلیل معادلات مدل ساختاری انجام گرفت. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه عوامل بومی بازدارنده ازدواج مجدد بود با روایی(0.90 p>)و پایایی (آلفای کرنباخ، 0.70 p>) بود.
یافته‌ها: اطلاعات بدست آمده از زنان، متخصصان و مقالات مثلث سازی شد و با کدگذاری سیستماتیک نظریه برخاسته از داده‌ها دسته بندی و تحلیل شد و مدل بومی بر اساس نتایج فوق و استنباط محقق و مشورت با متخصصین ذیربط تدوین گردید. یافته‌های کمی پژوهش موید برازش مدل بود میانگین میزان تاثیر در ازدواج مجدد بالاتر از متوسط است شاخص تعصبات قومی مانع ازدواج مجدد و آداب و رسوم ازدواجی بترتیب یشترین بازدارندگی ازدواج مجدد زنان بود  (05/0 ≥ Sig).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation of the Native Model of Cultural Restrictive Remedies for Female Heads of Households Under the Covering Committee of the National Relief Society of Iran in 2016

نویسندگان [English]

  • mohammad sadeghi 1
  • Fatemeh Bahrami 2
  • reza esmaili 3
1 کارشناس مسئول
2 University of Esfahan
3 Professor of Sociology, Isfahan Islamic Azad University
چکیده [English]

Compilation of the model of cultural barriers preventing women from being married
The purpose of the study was to determine the fitting of the native model of cultural factors preventing the remarriage of women headed by households.
The statistical population of the women headed by the household of the Relief Committee in 1395 was 520,962 and the marriage specialists. Sampling in the qualitative section was saturated and in the quantitative section based on the formula 20-10 equality of structural equations for women (divorced, 860 and widows, 740 ) Were determined and randomly selected by proportional volume quotation method. The research was conducted in a quantitative phase of descriptive-analytic study with Amos22 and Spss24 software and structural equation analysis methods. The research instruments were the indices of remitting marital retardment questionnaire with validity (0.90 p>) and reliability (Cranbach's alpha, 0.70 p>).
Results: Triangulation information was analyzed and systematically coded and the native model was developed based on the above results and the inference of the researcher and consultation with relevant specialists. The quantitative findings of the study confirmed the fit of the model. The average retardation rate of retardation was higher than the average. The ethnic bias index was the most inhibitory (Sig = 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retiring Marital Restrictive Cultural Factors
  • " "Female Heads of Households
  • " "Readiness for Remarriage
  • " "Native Model"