خوانش اثر"رازوری زنانه" بتی فریدان با بهره گیری از روش کیفی نظریه مبنایی استراوس و کوربین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

بتی فریدان( 1921-2006) نویسنده آمریکایی و فعال اجتماعی در حوزه مسائل زنان بود که کتاب "رازوری زنانه" را در سال 1963 میلادی نگاشت. این اثر، از متون کلاسیک زنانه نگر محسوب می شود که انتشار آن موجب تشکیل انجمن ملی زنان آمریکا (NOW)شد. مسأله محوریِ کتاب، ریشه یابی ناسازگاری میان تجربه زیسته زنان در ایالات متحده امریکا در دهه 1950 تا 1960 میلادی با تصویری است که جامعه از " الگوی زنانه" ترسیم می نماید. فریدان برای یافتن پاسخِ پرسش خود، به خوانش متون کلاسیک در حوزه روانشناسی و انسان شناسی، تحلیل محتوای مجلات مطرحِ زنان در آن عصر و انجامِ مصاحبه های عمیق با نمونه 200 نفری از همکلاسی هایش که همگی 15 سال پیش از کالج اسمیت فارغ التحصیل شده بودند، پرداخت. هرچند مسأله فریدان، درباره موقعیتِ زنان به طور کلی بود، اما نمونه مورد مطالعه او را عمدتاً زنان طبقه متوسط مرفه حومه نشین ایالات متحده امریکا تشکیل می دادند. حاصل تلاش پنج ساله فریدان کتاب " رازوری زنانه" است که در چهارده گفتار تنظیم شده است. خوانش و نقد حاضر از کتاب "رازوری زنانه" با بهره گیری از مفاهیم چرخه  نظریه مبنایی استراوس و کوربین انجام گرفته و بر اساس چرخه پیش گفته، شرایط علی، پدیده، زمینه، شرایط میانجی، کنش-واکنش و پیامدهای آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

خوانش اثر"رازوری زنانه" بتی فریدان با بهره گیری از روش کیفی نظریه مبنایی استراوس و کوربین

نویسندگان [English]

  • nahid moayed hekmat 1
  • atena gholamniarami 2
1 Assistant professor in cultural Studies and Research Institute
2 Sociology Phd of Azad university
چکیده [English]

Betty Friedan was a american and social active writer in women 's affairs that who write The Feminine Mystique in 1963.This  book is a classic  feminine writen. The pivotal problem in this book is finding  incompatibility amoung lived-experiance and sociological feminine model  in the United States 1950-1960. Friedan for finding answer of her question, started to writing classic books in psychology and anthropology and feminine magazines contents analyzing and deep-interview with 200 sampeling between her classmates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mystique
  • qualitive method
  • grounded theory
-استراوس، آنسلم، کوربین، جولیت(1387)، اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی، ترجمه بیوک محمدی،  تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
-اسمیت، جرمی آدام(1391)، زنان شاغل؛ مردان خانه دار، مترجم: مهدی لبیبی، تهران:  نشر علم
-شاملو، سعید(1390)، مکاتب و نظریه های روانشناسی شخصیت، چاپ ششم، تهران: نشر رشد
-فاضلی(1394)، زنانه شدن شهر؛ با تأکید بر فضاهای شهر تهران، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی
-فریدان، بتی(1392)، رازوری زنانه، مترجم: فاطمه صادقی و همکاران، تهران: نشر نگاه معاصر
-کوئن، بروس(1386)،مبانی جامعه شناسی،ترجمه: غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت
-گرت،استفانی(1385)، جامعه شناسی جنسیت، مترجم: کتایون بقایی، تهران: نشر دیگر
-مشیرزاده، حمیرا(1381)، از جنبش تا نظریه اجتماعی؛ تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران: نشر شیرازه