تدوین الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. 2-دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 مدرس مدعو، گروه مشاوره،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران./ دانشیارگروه مشاوره،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،شهید چمران اهواز

3 استادیارگروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

ازدواج سالم و موفق، نقش بنیادین در تشکیل خانواده سالم ایفا می کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی ازدواج موفق است. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه زوج های شهر یاسوج که حداقل دارای5 سال زندگی مشترک می­باشند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند آزمودنی ها انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری، در نهایت 26نفر(13زوج) دارای ازدواج موفق مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفته و با استفاده از روش مقایسه­ای مداوم استراوس وکوربین مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد حرکتی در جهت نگهداری و تداوم زندگی به عنوان مقوله مرکزی و همسرگزینی آگاهانه به عنوان شرایط علی و شرایط میانجی در پنج سطح فردی، زوجی، خانوادگی، فرهنگی- اجتماعی و والدینی طبقه بندی و ارائه شد. راهبردهای حل تعارض نیز در دو سطح راهبردهای­حل تعارض زوجی وخانوادگی تقسیم شد. در نهایت پیامد مقوله مرکزی که رضایتمندی از زندگی است توضیح داده شد. ارائه مدل ازدواج موفق می تواند به عنوان الگو ومسیری برای زوج ها باشد و برای روانشناسان و مشاوران ازدواج مثمر ثمر واقع شود و سرانجام به سلامت جامعه کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation of Successful Marriage Model:A Qualitative study

نویسندگان [English]

  • Ali derakhsh 1
  • Khaled Aslani 2
  • Amin Koraee 3
1 1.PhD Candidate, Department of Counseling, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University‚ Ahvaz ‚ Iran. 2.PhD Candidate, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University‚ Ahvaz‚ Iran.
2 Invited teacher, Department of Counseling, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. Associate professor Department of Counseling, College of Educational and Psychology, ShahidChamran University of Ahvaz.
3 Assisstant professorDepartment of Counseling, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Healthy marriage has a essential role in forming healthy family. The purpose of this study is to forming successful marriage. This study was done by qualitative research and grounded theory method. Statistical community of this study were the whole couple of yasuj city that thay had at least 5 years together. purposeful sampling was used to collect data. Sampling continued antil theoretical saturation was obtained of totally 26 participants(13couples) which high marital satisfaction were interviewed in semi structured and in depth method and analyzed using the constant comparative method of Struss and Corbin.The finding indicated that progress toward keeping and countinuing relationship and life was proseted as a main category and spouse selection based upon well knowing as caused and meditating condition in five levels, personal, couples, families, cultural –social, parental.strategies of struggle solving were divided in two strategies,couple struggle solving strategy and family struggle solving strategy. Finally marital satisfaction that is the result of central category was explained. presenting the model of successful marriage can be considered as a model and a direction for couples. and will benefit for pdychologist and counsolors of marriage and will eventually assist to the society health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modele
  • successfulMarriage
  • marital satisfaction
  • qualitative research
بهشتیان، محمد.(1395).«بررسی مقایسه ای ملاک های ازدواج(اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ظاهری و دموگرافیک) زوج های در شرف ازدواج دوم با ملاک های آنها در ازدواج اول»، جامعه پژوهی فرهنگی، سال هفتم، شماره دوم، تابستان، 1395،21-1.

حاتمی ورزنه، ابوالفضل؛ اسمعیلی، معصومه؛ فرحبخش، کیومرث؛ برجعلی، احمد(1394).«ارائه الگوی ازدواج: پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراندد تئوری».مجله مشاوره وروان درمانی خانواده،1395، شماره 6، 149-120.

حاتمی ورزنه، ابوالفضل؛ اسمعیلی، معصومه؛ فرحبخش، کیومرث؛ برجعلی، احمد(1395).«بررسی مقایسه ای ازدواجهای پایدار رضایتمند و ازدواجهای در حال جدایی) مطالعه کیفی»(فصلنامه فرهنگی  تربیتی زنان و خانواده، شماره 35،39- 7.

خجسته مهر،رضا؛ محمدی، زرنگار؛« تجربه خوشبختی در ازدواج های پایدار: یک مطالعه کیفی». مجله روانشناسی خانواده، 1395، دوره3، شماره 2،70-59.

خدادادی سنگده، جواد؛ نظری، علی محمد؛ احمدی، خدابخش؛ حسنی، جعفر؛(1393).«شناسایی شاخصهای ازدواج موفق: مطالعه ای کیفی واکتشافی». فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش وجوانان، شماره 25، 28-9.

دیباجی فروشانی، فاطمه سادات؛ امامی پور، سوزان؛ محمودی، غلامرضا (1388).«رابطه سبک های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض بر رضایت مندی زناشویی زنان»، مجله اندیشه و رفتار، دوره سوم شماره 11بهار 1388.

فتحی، الهام و همکاران(1395).«ارائه مدل ازدواج رضایتمند در فرهنگ ایرانی: مطالعه نظریه داده بنیاد». فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناسی، دوره دوازدهم، شماره دوم، تابستان 1395.

فتحی، الهام و همکاران(1394).«حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند». فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال ششم، شماره 24.

صاحبدل، حسین؛ زهراکار، کیانوش؛ دلاور، علی(1394).«شناسایی شاخص های ازدواج موفق ،یک مطالعه کیفی». پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره،5(2)، 46– 32.

کرایی، امین؛ خجسته مهر، رضا؛ سودانی، منصور؛ و اصلانی، خالد؛(1395). «شناسایی عوامل مؤثر در ازدواجهای پایدار رضایتمند در زنان». مجله مشاوره وروان درمانی خانواده، 6، 164- 129.

Bachand, L. & Caron, S. (2001). Ties that bind: A qualitative study of happy long-term marriages. Contemporary Family Therapy. 23(1).

Carr, D., Freedman, V. A., Cornman, J. C., & Schwarz, N.(2014). Happy marriage, happy life? Marital quality and subjective well-being in later life. Journal of Marriage and Family. 76.

Dixon, D. C. (2013). Christian spirituality and marital health: Aphenomenological study of long-term marriages. A doctoral dissertation in counseling.Liberty University.

Donovan, S. (2004). Stress and coping techniques in successful marriage. Thesis submitted to the faculty of the Varginia Polytechnic institute and State arriage, happy life? University in partial of the requirements for the degree of M.A.

Dung Le, T. M.(2008). Vietnamese Couples' Perceptions of the Factors that Contribute to Satisfaction in Long-Term Marriages. A M.A. Dissertation in social work. University of Manitoba.

Esere, M. O., Yeyeodu, A., Oladun, C. ( 2014). Obstacles and Suggested Solutions to Effective Communication in Marriage as Expressed by Married Adults in Kogi State, Nigeria , journal Procedia - Social and Behavioral Sciences, 114: 584 – 592.

Fatima, M., & Ajmal, M. A. (2012). Happy Marriage: A qualitative study. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 9,37-49.

Fenell, D. L.(1993) Charecteristics of long-term first marriage journal of mental health counseling .15,446-460.

Ingram, J.R.(2010) Money stories of successful long-term married couples. Pro Quest Dissertations and Theses. Texas woman’s university.

Karimi Sani.P., Smaily.M., Falsafinejad. M.R., Shafiabadi.A. Farahbakhsh.K. Ahiaii.K. ( 2010). Providing the content of premarital counselling based on identifying spiritual and moral factors that predict successful marriage in tabrizian couples. Journal of women and family studies. 7.121-132.

Long, L., Yang, M.(NS). Counseling and treatment issues in couple. Translator, Nazari A, Khodadadi J, Asadi.

Mohsen Zadeh, F., Nazari, A., & Arefi, M. ( 2010). father's family Experiences and perceptions of hostile marital conflicts. Counseling research, 1 (38): 7-24. (Persian).

Nazare, B., Fonseca, A., Gameiro, S., & Canavarro, M. C. (2011). Amniocentesis due to advanced maternal  age: The role of marital intimacy in couples’ decision-making process. Contemporary Family Therapy, 33:128–142.

Nimtz, Mark A.(2011).satisfaction and contributing factors in satisfying long-term marriage:a phenomenological study. Doctoral dissertation, ProQuest Dissertations and Theses, Liberty University.

Segrin,C.&Flora,J.(2005).Family communication.London:Lawerence Erlbaum associates publishers.

Strauss A.L, Corbin J.M. (1990). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California: SAGE Publications, Inc.