اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

طلاق، از جمله عوامل گسیختگی کانون خانواده است که عواقب بسیاری را برای افراد جامعه داشته و می تواند منشاء بسیاری از آسیب­ها باشد. هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان  متمرکز بر شفقت بر بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه است. طرح پژوهشی از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه شامل کلیه زنان مطلقه شهر اصفهان بود. نمونه شامل 30 نفر بود که به طور تصادفی به گروه های کنترل و آزمایش منسوب شدند و گروه آزمایش درمان  متمرکز بر شفقت دریافت کرد . به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری اجتماعی و پرسشنامه گذشت استفاده شد. نتایج نشان دادکه درمان  متمرکز بر شفقت بر سازگاری اجتماعی و گذشت زنان مطلقه اثر بخش است. در مجموع نتایج حاکی از  آن بود که می توان از درمان  متمرکز بر شفقت به منظور بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه  مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Compassion Focused Therapy on improving social adjustment and Forgiveness in divorced women

نویسندگان [English]

  • mehdi ghasem zadeh 1
  • abdolah motamedi 1
  • faramarz sohrabi 2
چکیده [English]

Divorce is one of the major causes of the failure of the family center, which has many consequences for the community and can be the source of many injuries. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Compassion Focused Therapy on improving social adjustment and Forgiveness in divorced women. The research project was a semi-experimental, pre-test, post-test, and follow-up with the control group. The society included all divorced women in the city of Isfahan. The sample consisted of 30 individuals who were randomly assigned to control and experimental groups and the experimental group received treatment focused on compassion. In order to collect data, a Social Adjustment questionnaire and Forgiveness questionnaire was used. The results showed that Compassion Focused Therapy is effective on social adjustment and the Forgiveness of divorced women. Overall, results indicated that Compassion Focused Therapy could be used to improve social adjustment and Forgiveness in divorced women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compassion
  • Social Adjustment
  • Forgiveness
آقا یوسفی، ع.ر؛ زارع، ح و بافرانی، س. (1394). بررسی رابطه خود میان بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی، ویژه نامه: 153-141.

احمدپور دیزجی، ج؛ زهراکار، ک؛ کیامنش، ع. (1396). مقایسه اثربخشی درمان متمرکزبر شفقت و درمان بهزیستی بر سرمایه روانشناختی دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی. فصلنامه زن و فرهنگ، 9، 21-7.

اژه ای، ج؛ منظری توکلی، و؛ حسینی، ر و هاشمی زاده، و. (1391). بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی، معنی درمانی گروهی و تلفیق آنها بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان ناسازگار. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی، 6(3): 40-30.

الشریف، م؛ ب؛ بلالی، ط؛ اعتمادی، ع؛ فاتحی زاده، م؛ بهرامی، ف.(1394). خانواده درمانی پس از طلاق. اصفهان: نشر نگار خانه.

بشارت، م؛ عسگری، ع؛ علی بخشی، س؛ موحدی نسب، ع. (1389). کمال گرایی و سلامت جسمانی اثر واسطه ای عواطف مثبت و منفی. روانشناسی تحولی، 26، 138-124.

ساعی نیا، م وکیانپور، ل.(1395). تاثیر آموزش شفقت خود بر خودگسستگی، گذشت و انعطاف پذیری کنشی. تهران: وزیری.

 سعادتی، ن.، رستمی، م.، دربانی، س. (1395). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت در تقویت عزت نفس و سازگاری پس از طلاق زنان روانشناسی خانواده، 3، 58-48.

سعیدی، ض.، قربانی، ن.، سرافراز، م.، شریفیان، م. (1392). اثر القای شفقت خود و حرمت خود بر میزان تجربه شرم و گناه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 8، 102-91.

شهابی، ب.،  نوری، ح.، و آزاده، م. (۱۳۹۵). اثر بخش روشی شفقت نسبت به خود بر احساس شکست و امید زنان طلاق گرفته، نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)، تهران، دبیرخانه کنگره بین المللی روان درمانی .

کریمی، ج؛ سودانی، م؛ مهرابی زاده هندمند، م و نیسی، ع.(1393). بررسی میزان اثر بخشی زوجدرمانی یکپارچه نگر بر کاهش افسردگی، علائم استرس پس از سانحه و افزایش گذشت و روابط صمیمانه پس از خیانت همسر. پژوهش های روانشناسی بالینی، 4(2): 68-51.

محمدی، ر؛ خانجانی، س و رجبی، م.(1394). ارتباط تحمل آشفتگی و شفقت به خود با علائم شخصیت مرزی در بیماران مبتلا به شخصیت مرزی مراجعه کننده به یک بیمارستان انتظامی. فصلنامه علمی-پژوهشی طب نظامی، 4(3): 191-200.

منظری توکلی، ف. (۱۳۹۵). بررسی اثربخشی آموزش گروهی متمرکز بر خود شفقت ورزی بر اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت. کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز.

یعقوبی، س.، اکرمی، ن. (1395). نقش شفقت خود در پیش‌بینی بخشایشگری و همدلی در جوانان. روانشناسی مثبت، 2، 48-35.

 

Akhtar, S., & Barlow, J. (2018). Forgiveness therapy for the promotion of mental well-being: A systematic review and meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse19(1), 107-122.

Bourassa KJ.(2015). Women in very low quality marriages gain life satisfaction following divorce. J Fam Psychol.;29(3):490-9.

Braehler C, Gumley A, Harper J, Wallace S, Norrie J, Gilbert P (2013). Exploring change processes in compassion focused therapy in psychosis: results of a feasibility randomized controlled trial. British Journal of Clinical Psychology, 52: 199–214.

Dahl, S. Å., Hansen, H. T., & Vignes, B. (2015). His, Her, or Their Divorce? Marital Dissolution and .Sickness Absence in Norway. Journal of Marriage and Family, 77(2): 461-479

Gahler, M .(2006).To divorce is to die a bit … : A longtitudal study of marital disruption and psychological distress among Swedish women and men , Family Journal.Oct .vol.14 .

Gavil, H., Sohrabi, A., & Farhadifar, F. (2016). the effectiveness of compassion-focused therapy on the infertile women depression. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ ISSN 2356-5926, 2336-2349.

Gilbert, P (2005). Compassion: conceptualizations.  Research  and  in psychotherapy. Hove: Brunner-

Routledge.

Gilbert P (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53: 6–41.

Gilbert, P.(2009). Introducing Compassion Focused-Therapy. Adv psychiatr treat; 15: 199–208.

Gilbert, P & Procter, S (2006). Compassionate mind training for people with high shame and

selfcriticism: A pilot study of a group therapy approach. J Clin Psychol Psy chother. (13): 353-379

Hill EW, Mullen PM.(2000) Contexts for understanding forgiveness and repentance as discovery: a pastoral care perspective. J Pastoral Care;54(3):287–96.

Irons, C. & Lad, S. (2017). Using Compassion Focused Therapy to Work with Shame and Self-Criticism in Complex Trauma. Australian Clinical Psychologist, 3(1): 47-54.

Krieger, T., Berger, T., & Grosse Holtforth, M. (2016). The relationship of self-compassion and depression: Cross-lagged panel analyses in depressed patients after outpatient therapy. Journal of affective disorders202, 39-45.

Lavelle, D. (2012) The selection of subcontractors: is price the major factor? In: Boyd, D (Ed) Procs 23rd Annual ARCOM Conference, 3-5 September 2007, Belfast, UK, Association of Researchers in Construction Management, 65-73.

Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Batts Allen, A., & Hancock, J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: the implications of treating oneself kindly. Journal of personality and social psychology92(5), 887.

Marshall, S. L., Parker, P. D., Ciarrochi, J., Sahdra, B., Jackson, C. J., & Heaven, P. C. (2015). Self-compassion protects against the negative effects of low self-esteem: A longitudinal study in a large adolescent sample. Personality and Individual Differences74, 116-121.

McCullough, M. E; Worthington, E. L & Rachal, K. C, (1997). Interpersonal forgiving in close relationships. Journal of personality and Social Psychology, 73: 321-336Tirch, D.D. (2010). Mindfulness as a context for the cultivation of compassion. International Journal of Cognitive Therapy, 3, 113-123.

Mortelmans, D., & Defever, C. (2018). Income Trajectories of Lone Parents After Divorce: A View with Belgian Register Data. In Lone Parenthood in the Life Course (pp. 191-211). Springer, Cham.

Neff, K. D., & Dahm, K. A. (2015). Self-compassion: What it is, what it does, and how it relates to mindfulness. In Handbook of mindfulness and self-regulation (pp. 121-137). Springer New York.

Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and identity. 2: 85-101.

Ozyesil Z, Akba M.(2013). Self-Compass ion as a Protective Factor for Depression, Anxiety and Stress: A Research on Turkish Sample. A Pilot Study and Randomized Controlled Trial of the Mindful.J Couns and Educ. 2(2):36-43.

Pepping,C.A. (2014). Individual Differences in Self-Compassion: The Role of Attachment and

   Experiences of Parenting in Childhood. Self & Identity. 14(1), 104-117.

Raes, F. (2010). Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Personality and Individual Differences, 48,757–761.

Raes, F. (2011). The effect of self-compassion on the development of depression symptoms in a nonclinical sample. Mindfulness, 2, 33-36.

Riso LP, du Toit PL, Stein DJ, Young JE.(2007). Cognitive schemas and core beliefs in psychological problems: A scientist-practitioner guide. American Psychologi-cal Association.

Rodgers, B., Gray, P., Davidson, T., & Butterworth, P. (2011). Parental divorce and adult family, social and psychological outcomes: the contribution of childhood family adversity.

Rye, M. S; Pargament, K. I; Pan, W; Yingling, D, W; Shogren, K, A & Ito, M, (2005). Can Group Interventions Facilitate forgiveness of an Ex-Spouse? A Randomized Clinical Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology,73 (5): 880-892.

Rye, M. S; Pargament, K. I; Pan, W; Yingling, D, W; Shogren, K, A & Ito, M, (2005). Can Group Interventions Facilitate forgiveness of an Ex-Spouse? A Randomized Clinical Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology,73 (5): 880-892.

Schellekens, M. P., Karremans, J. C., van der Drift, M. A., Molema, J., van den Hurk, D. G., Prins, J. B., & Speckens, A. E. (2017). Are mindfulness and self-compassion related to psychological distress and communication in couples facing lung cancer? A dyadic approach. Mindfulness8(2), 325-336.

Siegel, D. J (2001). Toward an interpersonal neurobiology of the developing mind: attachment relationships, mindsight and neural integration. Infant mental health journal. 22, 67-94.

Tirch, D.D. (2010). Mindfulness as a context for the cultivation of compassion. International Journal of Cognitive Therapy, 3, 113-123.

Woodruff SC, Glass CR, Arnkoff DB, Crowley KJ, Hindman RK, Hirsc hhorn EW.(2013). Comparing Self-Com passion, Mindfulness, and Psychological Inflexibility as Predictors of Psycho logical Health. J Mindfullness; (9):1-12.

Yadavaia. J.E (2013). Using Acceptance and Commitment Therapy to Decrease High-Prevalence

   Psychopathology by Targeting Self-Compassion: A Randomized Controlled Trial. Dissertations & Theses . Gradworks .214.

Yarnell, L. M., Stafford, R. E., Neff, K. D., Reilly, E. D., Knox, M. C., & Mullarkey, M. (2015). Meta-analysis of gender differences in self-compassion. Self and Identity14(5), 499-520.

Yau, H. K., Sun, H., & Fong Cheng, A. L. (2012). Relationships among academic, social and psychological adjustments to university life: Comparisons across gender. Tertiary Education and Management18(2), 97-113.

Young, A. M., & Wright, J. L. (2015). The Anatomy of a Divorce. Women's Studies in Communication, 38(2),.146-150

Zessin, U., Dickhäuser, O., & Garbade, S. (2015). The relationship between self‐compassion and well‐being: A meta‐analysis. Applied Psychology: Health and WellBeing7(3), 340-364.