مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و آموزش تنظیم هیجان برتوانمندی های منش گروه نارانان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 علوم انسانی گروه روانشناسی دانشگاه ازاد واحد اهواز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 عضو هیات علمی روان شناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و آموزش تنظیم هیجان برتوانمندی های منش گروه نارانان انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش خـانواده افراد معتاد عضو گروه های خانواده ی معتادان گمنام (نارانان) شهرستان امیدیه در سال 1397 بودندکه از بین آنها 60 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه نخست، مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و گروه دوم، آموزش تنظیم هیجان دریافت کردند اما گروه سوم آموزشی ندیدند. ابزار سنجش آزمون، پرسشنامه توانمندی­های منش بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند نتایج نشان داد که اختلاف نمره های دو گروه آموزش دیده نسبت به گروه کنترل در هر دو مرحله پس آزمون و پیگیری معنی دار بود (01/0>P)و نیز تفاوت بین دو گروه آزمایش معنادار بود (01/0>P)؛ و مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر اثر بخشی بیشتری داشت. با توجه به اثربخشی این روش های مداخله می توان از آنها در ارتقا توانمندی های منش افراد معتاد و خانواده های آنها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of positive-psychological intervention and emotional regulation training on Nar- Anon group 's Character-Strength.

نویسندگان [English]

  • ali mazlomi barm sabz 1
  • parviz askari 2
  • behnam makvandi 2
  • Parvin Ehteshamzadeh 3
  • saeed bakhtiarpour 2
1 university ahzaz
3 Faculty member ofdepartment of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effectiveness of positive-psychological intervention and emotional regulation training on  Nar- Anon group 's Character-Strength. The research was a Semi-experimental study with a pretest-post-test-follow-up with control group. The statistical population of this study was the addicted family in the meetings of the families of the anonymous addicts' families (Nar- Anon) in Omidieh city in 1397 whom 60 of them were randomly selected and randomly assigned to two groups of experimental and control group. The first group received positive-psychological intervention and the second group received emotional training, the third group did not receive training. The test instrument was a questionnaire of Character-Strength, which showed that Cronbach's alpha of 0.78 indicates the reliability of this. Data were analyzed using covariance analysis. The results showed that the difference between the two trained groups in the two post-test and follow-up groups was significant (P <0.01). There was also a significant difference between the groups of positive-psychological intervention and emotional regulation training (P <0.01); The intervention based on positive psychology has had a more effective effect. Considering the effectiveness of these interventions, they can be used to upgrade the ability of addicts and their families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive-psychological intervention
  • emotional regulation training
  • Character-Strength
  • Nar- Anon group
احمدی, غلامرضا, سهرابی, فرامرز, برجعلی, احمد. (1397). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ارزیابی مجدد و فرونشانی هیجانی سربازان با اختلال مصرف مواد افیونی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی, 9(34), 191-209.

اصغری، فرهاد؛ قاسمی، رضا؛ حسینی صدیق، مریم­السادات؛ جامعی، مینو. (1385). اثربخشی آموزش ذهن­آگاهی بر تنظیم هیجن و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی 7(26): 115-132

ستارپور، فریبا؛ احمدی ، عزت اله؛ بافنده قراملکی ،حسن(1393). اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان برکاهش نشانه‌های افسردگی دانشجویان. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت; ۱ (۱) :۳۱-۳۸

سریال، فرشته. (1394). اثر بخشی واقعیت درمانی بر بهزیستی روانشناختی ، تاب آوری و امید به زندگی زنان دارای همسر معتاد. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

شاهکرمی، محمد؛ زهراکار، کیانوش؛ مرادی­زاده، سیروس؛ داوودنیا، رضا؛ شاکرمی، محمد. (1394). اثربخشیدرمانشناختی- رفتاری مدیریت استرس،بربهبودکیفیت زندگی همسران افرادتحت درمان بامتادون به شیوۀگروهی. مجله تحقیقات سلامت در جامعه 1(2): 12-21.

صدیقی، فرشته. (1394). اثربخشی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد برسلامت روان و بهزیستی روانی همسران بیماران وابسته به مواد. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­آباد.

طبایی زواره، حدیث. (1394). بررسی رابطه بین تاب آوری و معناداری زندگی با بهزیستی روانشناختی زنان دارای همسر معتاد. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.

فرنام، علی؛ مددی زاده، طاهره. (1396). اثربخشی آموزش مثبت نگری بر حالت‌های روان‌شناختی مثبت (توانمندی‌های منش) دانش آموزان دختر دبیرستانی. پژوهش نامه روانشناسی مثبت،3(1)،76-61 .

کردمیرزا نیکوزاده، علی. (1390) مقایسه اثربخشی برنامه مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت­نگر و گروه­درمانی آدلری در ارتقای تاب­آوری افراد وابسته به مواد مخدر. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان­درمانی 2(5): 1-27

کرمی، جهانگیر؛ گرام، کاظم؛ غریبی، مریم. (1389). مقایسه بهداشت روانی وکارایی خانواده بین خانواده های معتادان شرکت کننده وغیرشرکت کننده درجلسات گروههای خودیاری. فصلنامه اعتیادپژوهی 14(15): 23-34

مرادی­کیا، حامد؛ ارجمندنیا، علی­اکبر؛ غباری بناب، باقر. (1395). بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بربهزیستی روانشناختی مادران دانش آموزان کم­توان ذهنی. نشریه پرستاری کودکان 3(1): 38-44

مهدیزاده، سمیه؛ قدوسی، آرش؛ ناجی، سیدعلی. (1392). بررسی تنش­های درونی همسران مردان معتاد به هروئین. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز 2(3): 128-138

نوفرستی،اعظم؛ روشن، رسول؛ فتی، لادن؛ حسن آبادی، حمید رضا؛ پسندیده، عباس. (1395). تأثیر روان‌درمانی مثبت‌گرای مبتنی بر خیر‌باوری بر کاهش علایم و نشانه‌های افسردگی غیربالینی- مطالعه تک آزمودنی چند خط پایه. مطالعات روان شناسی بالینی، 7(25)، 29-1. 

 

 

References

Alberto, J. & Joyner, B. (2010). Hope, optimism, and self-care among Better Breathers Support Group members with chronic obstructive pulmonary disease. Applied Nursing Research, 2(14):212-217.

Angla, L. (2004). Positive psychology in Clinical Practice. Published online: available at: www.penn.com.

Arcidiacono, C., Velleman, R., Albanesi, C., Sommantico, M. (2009). Impact and coping in Italian families of drug and alcohol users. Qualitative Research in Psychology; 6(4): 260-280

Asian Harm Reduction Network. (2006). Tehran Report towarad a comprehensivehealth promotion policy-final report.

Dawson, R; Austin, N. (2014). Th consolation of character strength in ignatianspirtuality and positive psychology. Journal of The Way, 5 (3): 7–21

Duckworth, A. L., Steen, T. A., & Seligman, M. E. P. (2005). Positive psychology in clinical practice.AnnualReview of Clinical Psychology, 1: 629–651.

Gratz, K. .L., Gunderson, J. G. (2006). Preliminary Data on an Acceptance-Based Emotion RegulationGroup Intervention for Deliberate Self-Harm Among WomenWith Borderline Personality Disorder.  Behavior Therapy, 37: 25–35.

Gross, J. J. (2001). Emotion regulation in adulthood: timing is everything. Current Directions in Psychological Science. 10: 214–219.

Gross, J. J. (2002). Emotion regulation. In: L. Feldman-Barrett & P. Salovey (Eds.), the wisdom in feeling. 1sted. United States, New York: The Guilford Press. pp. 297–318.

Hanna, R;  Nicola, S. (2003). Low emotional intelligence as a predictor ofsubstance-use problems. Journal of Drug Education, 33: 391-398.

Hitchens, K. (2011). All rights resered addiction is a family problem: the process of addiction for families. J of primary health care; 6(2):12-17.

Joseph, S., Lindley, A. P. (2006). Positive therapy (A metatheory for Psychological practice, USA: Rutledge Press.

Kishor, M., Lakshmi, V., &Pandit, R. (2013). Psychiatric morbidity and marital satisfaction among spouses of men with alcohol dependence, Indian J Psychiatry 55(4): 360-365

McCullough, M. E., & Snyder, C. R. (2000). Classical sources of human strength: Revisiting an old home andbuilding a new one. Journal of Social and Clinical Psychology, 19: 1–10.

Moriarty, H., Stubbe, M. (2011). Exploring resilience in families living with addiction. J Prim Health Care., 3(3): 210.-217.

Park, N., & Peterson, C. (2008). Positive psychology and character strengths: Application to strengthsbasedschool counseling. Professional School Counseling, 12: 85–92.

Pelloux, Y., Giorla, E., Montanari, C., & Baunez, C. (2019). Social modulation of drug use and drug addiction. Neuropharmacology.

Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook andclassification. NewYork: Oxford University Press/Washington, DC: American Psychological Association.

Reiter, Ch., Wilz, G. (2015). Resource diary: A positive writing intervention for promoting well-being and preventing depression in adolescence. The Journal of Positive Psychology: Dedicated to furthering research and promoting good practice, 11(1), 99-108.

Saxena, P; Dubey, A;  Pandey, R. (2011). Role of Emotion Regulation Difficulties in Predicting Mental Health and Well-being. SIS J. Proj. Psy. &Ment. Health 18: 147-155

Seligman, M. E. P. (2002). Positive psychology: Fundamental assumptions. The Psychologist, 16(3), 126-127.

Seligman, M. E. P. , Rashid. T, P; Parks,  A. C. (2006). Positive psychotherapy, American Psychologist.

Selvam, S. G. (2012).Character strengths as mediators in a mindfulness based intervention for recovery from addictive behaviour: a study in psychology of religion and positive psychology. A dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy (in Psychology of Religion) at the University of London.

Singh, P. S. J., Azman, A., & Drani, S. (2019). Coping with Drug Abuser in the Family: A Qualitative Study in Penang, Malaysia. Asian Social Work Journal, 4(2), 22-27.

Steger, M. F., Hicks, B. M., Kashdan, T. B., Krueger, R. F., & Bouchard, T. J. Jr. (2007). Genetic andenvironmental influences on the positive traits of the Values in Action classification, and biometriccovariance with normal personality. Journal of Research in Personality, 41, 524–539.

Tugade, M. M., Frederickson, B. L. (2002). Positive emotions and emotional intelligence. In: L. Feldman-Barrett & P. Salovey (Eds.), the wisdom in feeling. 1sted. United States, New York: The Guilford Press. pp. 319–40. United Nation Office for Drug Control and Crime Prevention.(2008). World Report.New York. United Nation

West, R. (2006). Theory of Addiction. Blackwell publishing Oxford