نقش جنسیت مدیران ارشد شرکتبر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطیبا تأکید بر ریسک تجاری و مالی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو عیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه کردستان.

2 دانشجو

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه جنسیت مدیران ارشد شرکت (در سطح هیئت‌مدیره و مدیرعامل) با توجه به ریسک گریزی و حساسیت اخلاقی زنان بر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی است. برای بررسی این رابطه، تعداد 132 شرکت طی سال‌های 1390 الی 1394 انتخاب گردید. تجزیه تحلیل داده‌ها از طریق دادهای پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدیران ارشد زن در قیاس با مدیران ارشد مرد دارای محافظه‌کاری شرطی بالاتری هستند؛ که این نتیجه بیانگر این است، زنان نسبت به مردان اخبار بد را سریع‌تر گزارش می­کنند. درحالی‌که در محافظه‌کاری غیرشرطی رابطه معناداری بین مدیران ارشد زن و محافظه‌کاری غیرشرطی مشاهده نشد. همچنین بین مدیران ارشد زن و محافظه‌کاری شرطی در مواجه با ریسک تجاری رابطه مثبت و معناداری یافت شد؛بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطۀ معنادار بین مدیران ارشد زن و محافظه‌کاری شرطی وجود ندارد. ولی بین مدیران ارشد زن و محافظه‌کاری در مواجه با ریسک مالی در مدل محافظه‌کاری شرطی و ریسک مالی و تجاری در مدل محافظه‌کاری غیرشرطی رابطه معناداری مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • reza jamei 1
  • behnam nasiri 2
چکیده [English]

.

آزاد،م (1382).  محتوای اطلاعاتی پیش‌بینی سود شرکت‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشددانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیرت.
اسکات، ریچارد (1374). سازمان‌ها: سیستم‌های عقلانی، طبیعی و باز، ترجمه حسن میرزایی و فلورا سلطانی. تهران دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران.
امینی، فضل‌الله و زمانی، پریسا (1379). فاصله بین زنان و مردان در کارهای اجرایی مدیریت، تدبیر، 109.
اوت، السیتو و جی. ام، شفریتر (1379). نظریه سازمان اسطوره‌ها، ترجمه: علی پارسیان. تهران: انتشارات فرزانه.
خدامی پور، احمد و مالکی نیا، رحیمه (1391)." بررسی رابطه بین میزان محافظه‌کاری شرطی و اخبار منفی آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصل‌نامه حسابداری مالی. شماره (10): صص 7-27.
سپاسی، سحر و عبدلی، لیلا (1395)." تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت برحافظه کاری شرطی". مطالعات اجتماعی، روان‌شناختی زنان، سال14، شماره 1، صص 129-154.
رشیدیان، مینا و پاک مرام، عسگر و بیگ زاده، جعفر (1393)." رابطه بین مالکیت و محافظه‌کاری شرطی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهش حسابداری سال چهارم. شماره (14). صص 61-77.
زلقی، حسن و بیات، مرتضی (1395)." تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک". مجله دانش حسابرسی، سال 16، شماره 62، 121-136.
غلام‌زاده، داریوش و کاشانی حق‌شناس، فریده و محمد خاین، فاطمه (1394)." تأثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه‌ای زنان" فصل‌نامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 13، شماره 3، 175-197.
مرکز آمار ایران (1393). نتایج آمارگیری از نیروی کار.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388). " استاندارهای حسابداری". نشریه 160، چاپ شانزدهم، سازمان حسابرسی، تهران.
 
Ahmed, S. and Duellman, S. (2007).Accounting conservatism and board of director characteristics.An empirical analysis. Journal of Accounting and Economics, 43: 411-437.
Ball, R., &Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: Comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics, 39(1), 83–128.
Basu, S. (1997).The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 3–37.
Beaver, W. H., & Ryan, S. G. (2005).Conditional and unconditionalconservatism: Concepts and modeling. Review of Accounting Studies,10(2), 269–309.
Bushman, R. M., Piotroski, J. D., & Smith, A. J. (2011). Capital allocation
And timely accounting recognition of economic losses. Journal ofBusiness Finance & Accounting, 38(1–2), 1–33.
Cordano, Mark, Robert F. Scherer, and Crystal L. Owen. (2002). Attitude
Toward Women as Managers: Sex versus Culture. Women inManagement Review 17(2):51–60.
Dizik, A. (2011). Forget mentors—Sponsors can help you soar at work. CNN.com. http://www.cnn.com/2011/08/31/living/workplace-sponsor-benefits- cb /index.html. Accessed 13 Sept 2011.
European Commission. (2012a). Women in economic decision making
In the EU: Progress report. http://ec.europa.eu/justice/genderequality/
Files /women-on-boards_en.pdf. 30 Dec 2013.
Francis, J. R., & Martin, X. (2010).Acquisition profitability and timely loss recognition. Journal of Accounting and Economics, 49(1), 161–178.
Givoly, D. and Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative? Journal of Accounting and Economics, 29 (3): 287–320.
Hirshleifer, D. (2002). Investor psychology and asset pricing. The Journal of
Finance, 56(4), 1533–1597.
Huang, J., &Kisgen, D. J. (2013). Gender and corporate finance: Are male
Executives overconfident relative to female executives. Journal of
Financial Economics, 108(2013), 822–839.
Kim, Y., Li, S., Pan, C., Zuo, L., (2001). The role of accounting conservatism
In the equity market: Evidence from seasoned equity offerings.Working Paper, MIT Sloan School of Management, and Santa ClaraUniversity.
Lu¨ckerath-Rovers, M. (2010).Women on boards and firm performance.
Journal of Management and Governance, 17(2), 491–509.
LaFond, R., & Watts, R. L. (2008).The information role of conservatism.
The Accounting Review, 83(2), 447–478.
Lafond, R., &Roychowdhury, S.(2008). Managerial ownership andaccounting conservatism.Journal of Accounting Research, 46(1), 101–135.
Maccoby, E. E., &Jacklin, C. N. (1974). The psychology of sex differences (Vol. 1). Stanford, CA: Stanford University Press.
Roychowdhury, S. (2010). Discussion of: Acquisition profitability and timely
Loss recognition.by J. Francis and X. Martin. Journal of Accountingand Economics 49, 179-183.
Perez-Quiros, G., &Timmermann, A. (2000).Firm size and cyclical variations in stock returns. The Journal of Finance, 55(3), 1229–1262
Powell, M., &Ansic, D. (1997). Gender differences in risk behavior in
Financial decision-making: An experimental analysis. Journal ofEconomic Psychology, 18(6), 605–628.
Prince, M. (1993).Women, men and money styles. Journal of Economic
Psychology, 14(1), 175–182.
Schrand, C. M., &Zechman, S. L. C. (2011). Executive overconfidence and
The slippery slope to financial misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53(1–2), 311–329.
Simon S. M. Ho. Annie Yuansha Li. Kinsun Tam, Feida Zhang. (2015) "CEO Gender, Ethical Leadership, and Accounting Conservatism" J Bus Ethics. (127). 351-370.
Wagner, J. (2007). What a difference a Y makes: Female and male nascent
Entrepreneurs in Germany. Small Business Economics, 28(1), 1–21.
Watts, R. L. (2002). Conservatism in accounting part I: Explanations and
Implications.Accounting Horizons, 17(3), 207–221.
Zhang, J. (2008). The contracting benefits of accounting conservatism to
Lenders and borrowers. Journal of Accounting and Economics, 45(1),
27–54.