تبیین رابطۀشبکة اجتماعی مجازی اینستاگرام و بازتعریف هویت جنسیتی زنان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه. دانشگاه آزاد اسلامی- سمنان

2 گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

مساله پژوهش حاضر، ریشه در «بحران هویت» جوامع در حال گذار دارد. بحران هویت، وضعیتی است که به دلیل تحولات ساختاری جامعه و عدم تحول نظام ارزشی و بالاخص ارزش­های هویتی جامعه، بوجود آمده است.
بنابر ویژگی فرآیندی و ارتباطی هویت، بازتعریف هویت جنسیتی می­بایست توسط خود افراد صورت گیرد. در همین راستا، فضای مجازی به معنای عام و شبکه ­های اجتماعی مجازی به معنای خاص کلمه؛ فضای ارتباطی جدیدی برای انسان­ها بوجود آورده­اند، در ساحت نظر، عامل مهمی برای بازتعریف هویت جنسیتی به­شمار می­آیند.
امروزه که فضای مجازی در جامعه فراگیر شده است، بررسی نقش شبکه­ های اجتماعی مجازی در بازتعریف هویت جنسیتی مهم بنظر می­رسد. بنابراین سوال اصلی پژوهش بررسی رابطه میان فضای مجازی (اینستاگرام) و بازتعریف هویت جنسیتی می‌باشد.
روش بررسی پژوهش، از نوع کمی و مشخصا پیمایش بوده و از پرسشنامه برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شده است. داده­های بدست آمده نشان از آن دارد میان مدت زمان عضویت در اینستاگرام، میزان استفاده از اینستاگرام و در نهایت، انگیزه و هدف استفاده از شبکه مذکور و بازتعریف هویت جنسیتی، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • behnaz rahbarmehrpo 1
  • ehtesham Rashidi 2
  • Abolfaz danaei 3
1 PhD student of media management. Islamic Azad University - Semnan
2 Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

.

آبوت، پاملا؛ والاس، کلر (۱۳۸۰). جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.

احمدی، حبیب؛ هاشمی، سمیه؛ روحانی، علی (۱۳۸۹). «بررسی رابطه وسایل ارتباطی نوین با هویت جنسیتی جوانان شهر شیراز»، فصلنامه زن و جامعه، شماره 4 اخوان ملایری، فائزه، نوغانی، محسن، مظلوم خراسانی، محمد (۱۳۹۳).

السون، دیوید (۱۳۷۷). رسانه ها و نمادها: صورت های بیان و ارتباط و آموزش، ترجمه محبوبه مهاجر، تهران: انتشارات سروش.

باقری دولت آبادی، علی و زارعیان جهرمی، فرج الله (۱۳۹۲). «تاثیر فضای مجازی بر هویت و همبستگی ملی»، مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 60. پاستر، مارک (۱۳۷۷).

پاستر، مارک (۱۳۷۷) «تعامل در فضای سایبر و تاثیر آن بر هویت زنان در ایران (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه تهران)»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، شماره ۲.

تامپسون، جان بروکشایر (۱۳۸۰). رسانه ها و مدرنیته، ترجمه مسعود اوحدی، تهران: انتشارات سروش.

جنکینز، ریچارد (۱۳۸۱). هویت اجتماعی، تهران: نشر شیرازه.

حاتمی، محمدرضا و مذهبی، سارویه (۱۳۹۰). »رسانه و نگرش زنان به هویت خود»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره ۲.

ساروخانی، باقر و رفعت­جاه مریم (1383)، زنان و بازتعریف هویت اجتماعی، مجله جامعه­شناسی ایران، شماره 18

صبوری، حبیب و آذرگون، نسرین (1391)، تاثیر شبکه­های اجتماعی (فیس­بوک) بر هویت اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)، مجله مطالعات رسانه­ای، سال هشتم، شماره بیست و یکم.

قاسمی، وحید و عدلی­پور، صمد (1395)، تبیین رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک با هویت جنسیتی دانشجویان دانشگاه تهران، فصلنامه رسانه و فرهنگ، سال ششم، شماره دوم

کاستلز، مانوئل (۱۳۸5)، عصر اطلاعات، جلد دوم قدرت هویت، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: طرح نو.

کفاشی، مجید و فلاحی، علی (1393)، تاثیر استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان شهر تهران، دوفصلنامه دین و ارتباطات، شاماره دوم.

گیدنز، آنتونی (۱۳۷۸)، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان تهران: نشر نی.

 

Bauman, Zygmunt (1996) From Pilgrim to Tourist - or a Short History of Identity, in Questions of Cultural Identity, SAGE Publications

Hall, Stuart(1998):Cultural Identity and Diaspora, googlescholare.com.

Hall, STUART (1996):QUESTION OF CULTURAL IDENTITY, IN BOOK 'Modernity and it Futures', Cambridge: Polity Press.

Hall, Stuart (1989):ethnicity: IDENTITY AND DIFERENCE ,an edited version of speech delivered at Hampshire college. Amherst, Massachusetts, in spring of 1989.

Hall, Stuart(2002): Gramsci’s relevance for the study of race and ethnicity, in book of Critical Dialogues in Cultural Studies, published in the Taylor & Francis e-Library. B