بررسی حقوقی حمایت از زنان کارگر در مقابل خشونت در محیط کار

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

خشونت مبتنی بر جنسیت در محل کار موضوع بسیار پیچیده‌ای است که ریشه در روابط بر اساس قدرت جنسیتی در جامعه، اقتصاد، بازار کار، اشتغال و رابطه فرهنگ‌سازمانی دارد. خشونت در محیط کار ازجمله زورگویی و برتر انگاری در سراسر جهان وجود داشته و در حال افزایش است. همگام با ورود زنان به‌ویژه زنان جوان به بازارهای کار جهانی و خروج آن‌ها از محیط خانه، می‌بایست جهت حفظ آزادی، عدالت، امنیت و کرامت انسانی آن‌ها به مسائلی مربوط به خشونت در محیط کار توجه بیشتری معطوف گردد. ازجمله اقداماتی که می‌توانبه‌منظور مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت به کاربرد شامل اقدامات قانونی و انضباطی، مداخلات سیاسی، راهنمایی و هدایت، طراحی ایمن محیط کار، توافقات جمعی، ارتقای آگاهی و دانش مدیران، کارگران و مقامات دولتی ذیربط، اقدامات اصلاحی در خصوص ارتقای سیستم‌های ثبت گزارش وقوع هرگونه حادثه ناشی از خشونت می‌باشد. مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر، شناخت انواع خشونت علیه زنان در محیط کار و بررسی راه‌حل‌های کاهش این خشونت‌ها با تکیه بر قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی برای ارتقای امنیت جسمی و روحی کارگران زن در کارگاه ااست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • mohamad mazhari
.
چکیده [English]

.

-        الهیان، محمدجواد، (1388)، پرسش و پاسخ درزمینه‌ی روابط کار، جلد اول، موسسه کار و تأمین اجتماعی، چاپ نهم، تهران.
-     دوانی، غلامحسین، (1377)،مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی همراه با پرسش و پاسخ درزمینة قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، نشر کیومرث، چاپ پنجم، تهران.
-     طباطبایی، سید محمدحسین، (1374)، تفسیر المیزان، ترجمة سید محمدباقر موسوی همدانی، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.
-         ظهوری، قاسم، (1378)، روابط کار، نظریه‌ها و فرآیندها، انتشارات میر، چاپ اول، تهران.
-          عراقی، عزت اله، (1368)،آیامی‌دانید حقوق کارگر و کارفرما از چه قرار است؟، نشر راهنما، چاپ دوم، تهران.
-          عراقی، عزت اله، (1385)، حقوق کار، سمت، چاپ پنجم، تهران.
-      غلامی، علی، (1393)، بررسی جامعه‌شناختی خشونت در کارگاه، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، موسسه کار و تأمین اجتماعی.
-        کار، مهرانگیز، (1379)، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، انتشارات روشنگران، تهران.
-         مولاوردی، شهیندخت، (1385)،کالبدشکافی خشونت علیه زنان، حقوقدان، تهران.
-         معتمدی مهر، مهدی، (1380)، حمایت از زنان در برابر خشونت؛ سیاست جنایی انگلستان، زیتون، تهران.
-         معصومی، حسینعلی، (1392)، بررسی عوامل مؤثر در خشونت در محیط کار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه الزهرا.
-         میرغفاری، مریم، پیامدهای اجتماعی و روانی خشونت علیه زنان، همشهری، 2/10/1381.
-        «امنیت اجتماعی و خشونت علیه زنان-خشونت در محیط کار»،http:/www.women.farsfoundation.net9
-         «سوءاستفاده‌های جنسی از زنان در محیط‌های کاری ایران»، http:/www.sonycard20.com
A legal study on the protection of working women against workplace violence
-     مظهری،محمد، فرزاد جنگجوی (خراطا) و علیرضاناصری، تحلیلی بر تعدیات مأمورین دولتی از حدود اعمال قدرت رسمی، فصل‌نامه حقوق اداری سال دوم، شماره 7، بهار 1394.
-    مظهری،محمد،محمدرضا مجتهدی و فرزاد جنگجوی (خراطا)، دوره آزمایشی کار، مطالعه تطبیقی در قانون کار ایران و فرانسه، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی،سالهفتم،شمارهدوازدهم،بهار- تابستان،1395.
-     جاوید، محمد جواد و عصمت شاهمرادی، آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل با محوریت دستگاه قضایی،  فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده سال پانزدهم، شماره ۶۰ تابستان ، 1392.
 
- Health And Safety Guidelines, Workplace Violence And Harassment:UnderstandingThe Law,,September 2016, Ontario.Ca/Labour.
- Ooijens, Violence @ Work A Guide For Smes To Prevent Violence In The Workplace,Netherlands Enterprise Agency And CNV,2017.
- Jatfors, Anna-Karin, VIOLENCE AGAINST WOMEN AND WOMEN’S ECONOMIC EMPOWERMENT, UN Women Regional Office For Asia And ThePacific, Bangkok, February, 2017.
- Kapombe, Milimo, Gender Based Violence At The Workplace, University Of Zambia And Allied Workers Union (Unzaawu),2015.