تجربه زیسته زنان مطلقه از احساس ناامنی در زندگی روزمره

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آیت الله بروجردی

2 علوم اجتماعی-دانشگاه مازندران-بابلسر

3 علوم اجتماعی . دانشگاه مازندران . بابلسر

چکیده

پژوهش حاضر درصدد است که تجربه احساس ناامنی در زندگی روزمره را از دیدگاه زنان مطلقه بازگوید تا به تفاسیر و دلالت­های معنایی آن­ها دست یابد. داده­های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه نیمه­ساخت­یافته گردآوری و از روش نظریه مبنایی برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. به کمک روش نمونه­گیری نظری و هدفمند با 20 نفر از زنان مطلقه­ی شهر ایلام، مصاحبه شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است انگ بیوگی، هراس اجتماعی، بی­خانمانی، فقدان حمایت اجتماعی، به منزله شرایط علَی احساس ناامنی را به دنبال داشته است. طعمه جنسی و کنترل مضاعف به منزله شرایط مداخله­گر عمل کرده­اند. زنان مطلقه در مواجهه با پدیده مذکور به استراتژی­های استیصال، پرخاشگری زنانه و تمایل به خودکشی، مقاومت پنهان زنانه، تمایل به خودکشی، دست زده­اند. احساس ناامنی زنان مطلقه در زندگی روزمره، ازهم­گسیختگی روانی، دل­زدگی از فضای عمومی، و تبعیض مضاعف، را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The experience of living divorced women from the feeling of insecurity in everyday life

نویسندگان [English]

  • mohamad reza hosseini 1
  • sara khazaie 2
  • Fatemeh Golami 3
1 .
2 social science-mazandran-babolsar
3 social Sciences . Mazandaran University . Babolsar
چکیده [English]

The present research seeks to describe the experience of insecurity in everyday life from the point of view of divorced women in order to achieve their semantic interpretations and implications. The data of this qualitative study were collected through semi-structured interviews and the basic theory method for data analysis was used. An objective and objective sampling method was used for interviewing 20 divorced women in ilam. The results of this study indicate that social welfare, social insecurity, lack of social support, as a result of the circumstances have led to insecurity. Sexual predilection and double control have served as intervening conditions. Divorced women are confronted with desperate strategies, women's aggression and suicidal attempts, hidden resistance women, and suicide attempts. The feeling of insecurity of divorced women in everyday life has led to psychological disturbances, frustration of public space, and double discrimination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insecurity
  • everyday life
  • grounded theory
  • suicidal tendency
  • divorced women
 

1. اباذری، یوسف؛ صادقی­فسایی، سهیلا؛ حمیدی، نفیسه (1387). احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره، پژوهش زنان، ش 1، ص 103-75.

2. آزبورن، پیتر (1380). مدرنیته، گذار از گذشته به حال در مدرنیته و مدرنیسم، مجموعه مقالاتی در سیاست، فرهنگ و نظریه اجتماعی، تهران: نقش جهان، ص 78-63.

3. اریون ،استینگل (1374). خودکشی و قصد خودکشی،ترجمه:حیمد صاحب جمع،تهران: اشرفی.

4. احمدی، محمد، کلدی، علیرضا(1391). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر سنندج و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، زن و جامعه، ش 4، ص 23-50.

5. احمدی، اسدالله (1385). درآمدی بر جامعه­شناسی زندگی روزمره، ماهنامه معرفت، ش 4، 103-97.

6. استراس، انسلم؛ کوربین، جولیت (1390). اصول روش تحقیق کیفی، ترجمه: بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

7. اعزازی، شهلا (1382). جامعه­شناسی خانواده، تهران: روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سوم.

8. الماسی، مسعود (1395). بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (زنان ساکن مجتمع­های مسکونی مهر شهر ایلام)، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، ش 1، ص 127-103.

9. بامن، زیگموند (1380). مدرنیته چیست؟ در مدرنیته و مدرنیسم، مجموعه مقالاتی در سیاست، فرهنگ و نظریه اجتماعی، تهران: نقش جهان،ش 2، ص 46-23.

10. جهانگیری، جهانگیر، مساوات، ابراهیم (1392). بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان(مورد مطالعه: زنان40-15 ساله شهر شیراز)، پژوهش راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، ش 2، ص 28-32.

11. رخشانی­نسب، حمیدرضا؛ اسفندیاری، حمیده (1393). تحلیل عوامل مؤثر بر احساس امنیت در بین شهروندان شهر زاهدان (با تأکید بر سرمایه اجتماعی)، رفاه اجتماعی، ش 55، ص 134-109.

12. زنجانی زاده اعزازی، هما (1380). «زنان و امنیت شهری»، ادبیات و علوم انسانی،  ش 4، ص 25-3.

13. سیف، علی اکبر (1369). درماندگى آموخته ‏شده، پژوهش در مسائل روانى ـ اجتماعى، ش 5، ص 18ـ26.

14. صادقی فسایی، سهیلا؛ ایثاری، مریم(1391)، تحلیل جنسیتی از زندگی پس از طلاق: مطالعه کیفی، زن در توسعه و سیاست، دوره 10، ش 3، ص 75-91.

15. فدرستون، مایک (1381). زندگی قهرمانی و زندگی روزمره، ترجمه: هاله لاجوردی، ارغنون، ش 16.

16. قادرزاده، امید؛ خزایی، سارا (1393). مطالعه کیفی دلالت­های معنایی احساس ناامنی زنان در فضاهای عمومی، زن در توسعه و سیاست، ش 3، ص 405-424.

17. کاظمی­وریج، عباس (1384) پروبلماتیک زندگی روزمره در مطالعات فرهنگی و نسبت آن با جامعه ایران، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 4، ص 149-123.

18. گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیته، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: مرکز.

19. گیدنز، آنتونی (1387). تجدد و تشخص، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نی.

20. لاجوردی، هاله (1384). نظریه­های زندگی روزمره، نامه علوم اجتماعی، ش 4، ص 140-123.

21. محمدی، جمال؛ جهانگیری، امید؛ پاکدامن، یوسف (1395). تجربه احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری، مطالعات فرهنگ و ارتباطات، ش 33، ص 30-8.

22. معیدفر، سعید؛ حمیدی، نفیسه (1386). زنان سرپرست خانوار: نگفته­ها و آسیب­های اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، ش 32، ص 158-132.

23. موحد، مجید؛ همت، صغری (1392). مطالعه عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان، زن و جامعه، ش 2، ص 82-55.

24. میرزایی، سید محمد؛ عبداللهی؛ زهرا و کمربیگی، خلیل (1390). رابطه میان عوامل اجتماعی و امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (زنان شهر ایلام)، مطالعات امنیت اجتماعی، ش 1، ص 108-80.

25. ولف، ژانت (1380). زنان و ادبیات مدرنیته، زنان پرسه­زن نامرئی، مدرنیته و مدرنیسم، مجموعه مقالاتی در سیاست، فرهنگ و نظریه اجتماعی، تهران: نقش جهان، ش 3، ص 452-429.

26. Barker, Chris (2003), Cultural Studies, London: Blackwell.

27. Chaney D (2002) Cultural Change and Everyday life, Palgave. U.S. Coser, R. L (1986) “Cognitive Structure and the Use of Social Space”, Sociological Forum, Vol.1, No.1, pp.1-26.

28. De Certeau, M. (1997). Practice of Everyday Life, Translatedby Steven Rendall, Berkeley, Los Angeles: University of California Press.

29. Glaser, B., G. & A. L. Strauss, (1967): The Discovery of Grounded Theory,   Sterategies for Qualitative Research. London: Weidenfeild and Nicolson.

30. Hilton, J. M., & Desrochers, S. (2000). The influence of economic strain, coping with roles, and parental control on the parenting of custodial single mothers and custodial single fathers. Journal of Divorce and Remarriage, 33(3/4).

31.Smith, P. (2001). Cultural Theory; an Introduction, New York: Blackwell Publishers. Werner, V, J. (2001). “The detective gaze: Edgar A. Poe, the Flaneur and the Physiognomy of Crime”, American Transcendental Quarterly, vol. 15 (1).