بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تاثیر شاخص های دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان به انجام رسیده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، کارکنان زن در سازمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع روش، توصیفی –پیمایشی است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز در این تحقیق، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در بخش آمار استنباطی، از طریق نرم افزار لیزرل، با استفاده از مدل معادلات ساختاری و ضرایب تحلیل مسیر، تاثیر شاخص های دموکراسی سازمانیبر روی سرمایه روانشناختی زنان مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شاخص های مشارکت انتقادی، عدالت و پاسخگویی، تاثیر مثبت و معناداری بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داشته اند. همچنین میان شاخص های شفافیت و برابری با سرمایه روانشناختی زنان، ارتباط معناداری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • nahid fathi 1
  • mahmod zabih zadeh 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.

 
-                Verdorfer, armin pircher., gweber, wolfing., unterrainer, Christine., seyr, sarah. (2012). The relationship between organizational demoracy and socio – moral climate: exploring effects of the ethical context in organizations. Economic and industrial democracy. 34 (3). 423-449.
-                Clarke, martin. (2011). Organizational democracy, ethics and leadership: the mediating role of organizational politics. Leadership. 7 (4). 415-433.
-                Tavares, Kelly de oliveria. (2011). Evaluating organizational democracy. Presented to the arts and administration program and the graduate school of the university of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of arts. 1-91.
-                Der vliet, merijn van. (2012). An alternative organizational model: workplace democracy. Master thesis strategic management department of organization and strategy faculty of economics and business administraton Tilburg university. 1-63.
-                Markopoulos, evangelos and vanharanta, hanna. (2015). The company democracy model for he development of intellectual human capitalism for shared value. Procedia manufacturing. 603-610.
-                Geckil, tahsin., akpinar, ali talip and tas, yunus. (2017). The effect of organizational democray on job satisfaction: a field study. Journal of business research turk. 9 (4). 1-4.
-                Serin, huseyin. (2017). Candidate teacher views on implementation and adoption of democracy: Istanbul university sample. Journal of education and training studies. Vol 5. No 4. 1-10.
-                Safari, ali., salehzadeh, reza., ghaziasgar, elham. (2017). Exploring the antecedents and consequences of organizational democracy. TQM journal. 1-55.
-                Morgan, Carolyn m youssef. (2015). Psychological capital and well- being. Researchgate. 1-10.
-                Jancenelle, vivien E. (2018). Organizational psychological capital during earning conference calls: mitigating shareholders sell – off in the face of earnings surprises?. Journal of leadership and organizational studies. 1-12.
-                Pitichat, thiraputt., reichard, Rebecca j., kea Edwards, amber., middleton, eric., norman, steven m. (2018). Psychological capital for leader development. Journal of leadership and organizational studies. 25 (1). 47-62.
-                Luthans, fred and morgan, Carolyn m youssef. (2017). Psychological capital: an evidence – based positive approach. Annual reviews further. 1-30.
-                Yildiz, ebru. (2017). The effect of the psychological capital and personality characteristics of employees on their organizational commitment and contribution to the work: a qualitative research on managers. Journal of management and strategy. Vol 8. No 4. 1-13.
-                Cimen, ismail and ozgan, habib. (2018). Contributing and damaging factors related to the psychological capital of theachers: a qualitative analysis. Issues in educational research. 28 (2). 1-21.
-                Costantini, Arianna., de paola, Francesco., ceschi, andrea., sartori, riccardo., menegghini, anna m., di Fabio, annamaria. (2017). Work engagement and psychological capital in the Italian public administration: a new resource based intervention programme. Sa journal of indusrial psychology. 1-11.
-                Geckil, tahsin., ileri, yusuf yalcin., didem kaya, serife., karadag, sule. (2016). The relationship between organizational democracy perceptions and organizational psychological capital levels of physicians and nurses. Vol 2 (3). International journal of recent advances in organizational behavior and decision sciences. Vol 2 (3). 1-18.
-                Geckil, tahsin and tikici, mehmet. (2017). Hospital employees organizational democracy perceptions and its effects on organizational citizenship behaviors. Asian pacific journal of health sciences. 3 (2). 1-14.