بازتاب برابریخواهی جنسیتی در ترجمه ی کتاب مقدس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کتاب‌مقدس به منزله‌ی متن مبنا در دو دین یهودیت و مسیحیت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در قرن بیستم ظهور نظریات جدید در حوزه ترجمه راه را برای ورود نگرشی نو، مبتنی بر اصول و ارزش‌های برابر‌خواهانه، به ترجمه‌ی کتاب‌مقدس هموار کرد. در برخی ترجمه‌های جدید مترجمان کوشیدند با حذف عناصر جنسیتی، بازنگری در الگوهای قدرت و به کاربردن زبانی شمول‌گرا مطابق با معیارها و ارزش‌های عصر جدیداز انحصارگرایی و مردسالاری حاکم بر کتاب‌مقدس بکاهند.پژوهش پیش رو، ضمنبررسی اجمالی مبانی نظری در حوزه ترجمه، بر آن استبا ارائه توضیحات و مثال‌هایی عینی ورود اندیشه‌برابری‌خواهی را به حوزه ترجمه‌ی کتاب‌مقدس و بازتاب آن را در ترجمه‌هایی موسوم به ترجمه‌های شمول‌گرا نشان دهد و در نهایت توفیق آن را از منظربرابری‌خواهی جنسیتی بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Equality Disputes in Bible translations

نویسندگان [English]

 • Mansour Motamedi
 • zahra mighani
Associate Professor Department of Religion and Comparative Mysticism, Faculty of Theology, Ferdowsi University Of Mashhad
چکیده [English]

The Bible as the main text in Judaism and Christianity has an important role in religious studies. In 20th century, the emergence of new translation theories paved the way for a new approach in Bible translations, based on egalitarian values and principles. Some translators of the Bible tried to reduce the exclusivity and patriarchy in the texts by eliminating the sexist elements, revising the patterns of power and using the inclusive language, according to modern criterion and values. The article, beside a short review of theoretical translation principles, aims to demonstrate the effect of egalitarian thought on bible translations a. it is also intended to clarify how successful the inclusive translations were from the aspect of gender equality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bible
 • inclusive translation
 • Patriarchy
 • neutral-gender-language
 1. خزاعی‌فر،1393، علی، «تعادل یا کارکرد;بحثی در باب روش ترجمه ادبی در ایران»، فصلنامه مترجم، سال بیست و سوم، شماره پنجاه و چهارم
 2. مهدی‌پور، فاطمه، 1389، نظری بر روند پیدایش نظریه های ترجمه، کتاب ماه ادبیات، شماره 41
  1.  Greenpahn,Fredrick,2008, The Hebrew Bible: New Insights and Scholarship, NYU Press
  2.  Gomola, Aleksander,2010, Feminist Thought in Bible Translation, Przekładaniec. A Journal of Literary Translation
 

 1. Kung, Hans,2001, Women in Christianity, continuum, London
 2. Mollenkot, Virginia, 1994, The Divine Feminine: The Bible Imagery of God as Female, Crossword Publication, NewYork
 3. Nida, Eugene,1991, Signs, Sense, Translation, the Bible Society of South Africa
 4.  Noble, Paul, 1995, Canonical Approach: A Critical Reconstruction of the Hermeneutics of Brevard S. Childs, EJ BRILL, Koln
 5.   Pich,John J,2000, Choosing a Bible Translation, Liturgical Press, London
 6.   Poythress,Vern &Wayne Grudem, 2000, The Gender-neutral Bible Controversy: Muting the Masculinity of God`s Words,Broadman & Holman Publisher
 7.     Ryken, Leland, 2005, Choosing a Bible, published by Crossway Books
 8.  Scholz, Susanne, 2010, The Bible as “Men’s” Word? Feminism and the Translation of the Hebrew Bible/Old Testament, lectio difficilior: European Feminist Journal for Feminist Exegesis
 9.   Scholz, Susanne, 2014, Introducingthe Women's Hebrew Bible, Bloomsbury Publishing
 10. Strauss, Mark, 2003, Current Issues in the Gender-Language Debate: A Response to Vern poythress and Wayne Grudem, general editors: Glen G. Scorgie ,Mark L. Strauss, and Steven M. Voth, The challenge of Bible translation,Michigan, Zondervan
 11.   Smalley,William,1991, Translation as Mission, Mercer University Press
 12.     Standish,Russell, 1996, Modern Bible Translations Unmasked, Hartland Publications