مقایسه کیفی سواد رسانه ای با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر ایلام از دیدگاه اساتید زن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 گروه ارتباطات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

یکی از مواردی که در تمامی اقشار جامعه مورد توجه است؛ سواد رسانه ای می باشد. سواد رسانه ای در فضای مجازی باعث ایجاد پدیده نوینی با عنوان فیلترینگ اطلاعات در شبکه های اجتماعی شده است. در این تحقیق به این سوال اصلی مبنی بر این که آیا بین سواد رسانه ای و فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد؟ پرداخته شده است . روش این تحقیق ترکیبی و از نوع  کیفی و کمی می باشد . برای تعیین متغیرهای مورد بررسی از دیدگاه اساتید زن که دارای فرزند دبیرستانی بودند بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر ایلام به تعداد 4218 نفر می باشند که پرسشنامه ها بین 351 نفر توزیع گردید .
با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و ساین تست به ارزیابی فرضیه های تحقیق از ابعاد مختلف پرداخته شده و از سوی دیگر بر مبنای ضریب همبستگی اسپیرمن بین سواد رسانه ای و ابعاد آن با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی رابطه وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Comparison of Media Literacy with Internet Filtering among Male and Female Students in Ilam

نویسندگان [English]

 • kiumars kohi 1
 • liela niroomand 2
 • firoz dindar farkosh 1
 • Somayeh Tajik esmaeili 3
1 .
2 Department of Communication, Faculty of Humanities, Islamic Azad University
3 Islamic Azad university
چکیده [English]

One of the issues that is of interest to all segments of society is media literacy, which has been examined in various dimensions. Media literacy in cyberspace has created a new phenomenon called information filtering in social networks. In this research, the main question is whether there is a significant difference between media literacy and cyber filtering among male and female students. Been paid .
The method of this research is qualitative and quantitative. To determine the variables under study, the viewpoints of female teachers with high school children were used. Then the relevant questionnaire is set up. The statistical population of this research is 4218 high school male and female students in Ilam. The questionnaires were distributed among 351 individuals. Using Spearman correlation coefficient and sine test, the research hypotheses were evaluated from different dimensions and based on Spearman correlation coefficient between media literacy and its dimensions with cyber filtering. There is a relationship.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media Literacy
 • Information Filtering
 • Cognitive Dimension
 • Ethical Dimension
 • Emotional Dimension
 1. امین زاده شهرام، جلالی لواسانی احسان و صفی آریان حامد،(1391)، کاربرد رسانه های اجتماعی در بیمه، ماهنامه تازه های جهان بیمه.
 2. باهنر، ناصر؛ چابکی، رامین. (1393). تحلیل سواد رسانه ای بر اساس مدل EC مورد مطالعه سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی. فرهنگ ارتباطات. شماره28
 3. ببران، صدیقه، و خداویردی‌زاده، مهرداد.(1391)، مطالعه سواد رسانه‌ای شهروندان تبریز. فصلنامه فرهنگ ارتباطات، شماره 2، 77-102.
 4. بنی هاشم، سیدکاظم، نوشادی، سکینه، سلطانی زاده، هدایا ، علی آبادی ، خدیجه،(1396)،مقایسه و بررسی میزان سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان دختر و پسر
 5. بهادری، جعفر، برقی، عیسی،(1397)،نقش سواد رسانه ای والدین و هویت اجتماعی بر مصرف رسانه ای دانش آموزان
 6. بیگدلی، زاهد و نصیری ماریا، (1392)، تحلیل وضعیت سواد رسانه ای دانشجویان کارشناسی ارشد، یافته های نو در روان شناسی اجتماعی، دوره 8، شماره 29.
 7. حاجی حیدری، امیر؛ یزدیان، امیر. (1390). سنجش و کاربست الگوی پنج سطحی سواد رسانه ای انتقادی: مطالعه موردی دانشجویان دانشکده صدا و سیمای ج.ا.ا. جهانی رسانه. شماره12
 8. حامدی، محمد. (1391). عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با سواد رسانه ای دانشجویان. مطالعات رسانه ای. دوره7 شماره4
 9. حسینی پاکدهی، علیرضا و شبیری ، حسنیه السادات،(1396)،آموزش سواد رسانه ای در فضای مجازی (مقایسه وب سایت مدیااسمارتس کانادا و وب سایت سواد رسانه ای ایران)
 10. حسینی، سیدبشیر (1392). سواد رسانه‌ای راهبرد استحکام هویت فردی و ملی. فصلنامه مطالعات ملی، 14 (2)، 120-99.
 11. خاکی ، غلامرضا ، 1389، روش تحقیق در مدیریت ، انتشارات بازتاب ، چاپ پنجم.
 12. رحمان زاده، سیدعلی؛ غفاری معین، زهرا. (1390). بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظران. مطالعات رسانه ای، شماره13
 13. زنده بودی، خیری؛ زنده بودی، فاطمه. (1392). مطالعه نقش سواد رسانه ای دانشجویان در میزان تأثیر پذیری آنها از تبلیغات تجاری. مطالعات رسانه ای.دوره 8 شماره1
 14. سهرابی، مظفر و شاهین ، اکرم (1391) ، مطالعه مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله جهانی رسانه، دوره 7، شماره 2.
 15. شکرخواه،یونس،(1385)،سوادرسانه ای، فصلنامه رسانه،سال هفدهم، شماره 4.
 16. عباسی قادی، مجتبی؛ میرعلی سیدخوندی، زینب. (1391). سواد رسانه ای مخاطبان رسانه های نوشتاری در شهر تهران. مطالعات فرهنگ- ارتباطات. دوره13، شماره30
 17. غفاری، مسعود، و احدی، حسن (1386). بررسی تأثیر آموزش خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه در کاهش کناره‌گیری اجتماعی و کاربری اجباری اینترنت. مطالعات روانشناختی: دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، 3 (2)، 107-91.
 18. فریبرزی، الهام،(1390)، سیر تحول قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای در ایران و جهان، فقه و تاریخ تمدن، دوره 7، شماره 27.
 19. فقیه آرام، بتول، ابراهیمی، زهرا،(1396)،رابطه سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی با مهارت فراشناختی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،
 20. فلسفی، سید غلامرضا (1393). رویکردی تطبیقی به سواد رسانه‌ای در کشورهای توسعه یافته. مطالعات رسانه‌ای، 9 (24)، 166-151.
 21. کیوی ، ریمون ، کامپنهود ، لوک وان ، ترجمه نیک گهر ،عبدالحسین ، 1388، روش تحقیق در علوم اجتماعی ،انتشارات توتیا ، چاپ پنجم.
 22. مرادی شهاب، رجب پور مجتبی، کیان ارثی، فرحناز، حاجلو نادر و رادبخش ناهید،(1393)، انگیزه های استفاده از شبکه های اجتماعی، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، دوره 4، شماره 1 پیاپی.
 23. مقدس زاده، حسن ، صفاهیه، هاجر،(1396)،سواد رسانه ای و آگاهی از آسیب های شبکه های اجتماعی
 24. میرزایی، خلیل؛ صدیقی، بهرنگ؛ صفری قهرودی، فاطمه. (1392).  بررسی ویژگی های ارتباطی شبکه های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آنها بر روابط اجتماعی کاربران. مظالعات علوم اجتماعی ایران. دوره 10. شماره2
 25. نژادبهرام، زهرا، و کمالی‌چیرانی، فاطمه (1389). بررسی ابعاد فرهنگی-اجتماعی کنترل والدین بر استفاده‌ی فرزندان از اینترنت. برگ فرهنگ.
 26. نصیری، بهاره، و بخشی، بهاره (1391). اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای در قرن بیست و یکم. مطالعات رسانه‌ای، 7 (18)، 158-149.
 27. نصیری، بهاره، و عقیلی، سیدوحید (1391). بررسی آموزش سواد رسانه‌ای در کشورهای کانادا و ژاپن. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 11 (41) ، 159-137.
      

       28- A.Einwiller sabine & steilen sarah, Handling complaints and social network sites, An analysis of complaints and complaint responses on face book and twitter pages of large us companies, public relations review 41(2015) 195-204.

       29- Arasand, Pål, & Melander, Helen (2016). Appropriation through guided participation: Media literacy in children’s everyday lives. Discourse, Context and Media, 12, 20-31.

       30- Diergarten, Anna Katharina, Möckel, Thomas, Nieding, Gerhild, & Ohler, Peter (2017). The impact of media literacy on children’s learning from films and hypermedia. Journal of Applied Development Psychology, 48, 33-41.

       31- Iris Reychav, Ofer Inbar, Tomer Simon, Roger McHaney, Lin Zhu, (2019) "Emotion in enterprise social media systems", Information Technology & People,1-30.

       32- Kalamatianosa, Theodoros., Kontogiannis, Kostas. (2017). Distributed Analysis and Filtering of Application Event Streams, the Journal of Systems & Software.

       33- Karaduman Ilky,(2013), The Effect of Social Media on Personal Branding Efforts of Top Level Executives, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 99.

       34- Ke Rong, Yongjiang Shi, Jiang Yu,(2013), Nurturing business ecosystems to deal with industry uncertainties, Industrial Management & Data Systems, Volume: 113 .

       35- Lee Hyunmin, Katie R.place, Brian G.Smith,(2018), Revisiting gendered assumptions : the role of social media expertise , public relations review, vol.44.

       36- Lee Hyunmin, Katie R.place, Brian G.Smith,(2018), Revisiting gendered assumptions : the role of social media expertise , public relations review, vol.44.

       37- Simonpietri Stacie, social Media : current trends Among children and their parents and implications regarding interpersonal communication, Magna cum Laude thesis candidate,2011.

        38- Vu, Xuan Troung, Abel, Marie-Hélène, Morizet-Mahoudeaux, & Pierre (2014). A user-centered and group-based approach for social data filtering and sharing. Computers in Human Behaviour, xxx, xxx-xxx.

       39- W.t.Ngai , eric,(2015), social media models, technologies and applications, industrial management and data systems, vol.115.