الگوهای فعالیت‌ سایبری کنشگرایان حوزة زنان در ایران و نسبت آن با اکتیویسم در فضای واقعی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

امروزه استفاده از امکانات فضای سایبر به‌صورتی گسترده به خدمت تمام عرصه‌های زیست انسان درآمده است. پژوهش حاضر بر آن است تا بزنگاه‌ها و گره‌گاه‌هایی را در جنبش زنان مدنظر قرار دهد که کنشگرایی مجازی توانسته است به خدمت کنشگرایی عمل‌گرا درآید و بر موانع و دست‌اندازهای پیشاروی جنبش فائق آید. این‌گونه، پژوهش حاضر می‌تواند تجویزی به‌دست دهد از استفادة هرچه مفیدتر از فضای مجازی در خدمت جنبش زنان. ثبت بده‌بستان‌های این فضا به یاری آمیزه‌ای از دو روش مردم‌نگاری مجازی و مصاحبه‌ با کنشگرایان فعال در هر دو فضا ممکن شده است. نظریة جنبش‌های اجتماعی شبکه‌ای شدة کاستلز به عنوان چارچوب‌نظری کار استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشانگر آنند که جنبش‌های اجتماعی شبکه‌ای شده، استفاده از امکانات فضای مجازی را در ترتیب و سامان‌دهی به فعالیت‌هایشان به شکلی کارآمد در دستور کار خود قرار داده‌اند. همچنین تحرکات اخیر جنبش‌ اجتماعی زنان ناشی از عمومی و علنی شدن خواست‌ها و مشکلات زنان در فضای مجازی است که به فضای مکان‌ها و پس از آن مجدداً به فضای جریان‌ها تسری یافته است. تصاویر بازنموده و انگاره‌سازی‌های صورت‌گرفته در فضای مجازی، به گروه اجتماعی زنان،‌ نیروی اتحاد، گفتگو و جمع را بخشیده و آنان را در مطالبه‌گری، راسخ و امیدوارتر کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyber activity patterns of women’s rights activists in Iran and their relation to activism in the real space

نویسندگان [English]

  • Paria Rahimi 1
  • Abdollah Bicharanlou 2
1 Department of communication, faculty of social sciences, university of Tehran, Iran
2 Communication, Social Science, University of Tehran
چکیده [English]

Nowadays potentialities of cyberspace have been put into the service of different areas of life. So, the present investigation aims to trace the landmarks of the women's movement, that is, moments when the cyber activism has managed to be put into the service of practical activism and to overcome the difficulties ahead of itself. This investigation can prescribe methods which can improve the use of cyberspace in the women's movement. Recording the interactions of this space has been made possible by a mixture of two different methods, virtual ethnography and interviews with people who are active in both spaces. Castells' theory of networked social movements was used as the theoretical framework. The findings show that networked social movements have put the use of cyberspace potentialities in their agenda settings in order to organize their virtual activities effectively. Furthermore, the recent mobility of the women's social movement flows from the fact that women's demands have been made public in the cyberspace; these demands, then, have extended to space of places and again to space of flows. Represented images and ideas formed in the cyberspace have given the social group of women the possibility of solidarity, dialogue and collective power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyber activism
  • women's movement
  • practical activism
  • networked social movements
  • slacktivism