تحلیل روایت کاربران متأهل از مشارکت در سایت‌های همسریابی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

این مطالعه با استفاده از روش نظریۀ زمینه‌ای به تحلیل پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ کاربران اعم از مردان و زنان متأهل در تالارهای همسریابی انجام شده است؛ برای این منظور با استفاده از تکنیک نمونه‌گیری هدفمند با 11 عضو متأهل در تالارهای همسریابی از طریق واتس‌اپ مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته انجام شد و با نرم افزار مکس کیو دی ای ورژن 12 تحلیل شدند. پس از ترکیب، ادغام و مقایسۀ مفاهیم، چهار مقولۀ مشترک زمینه‌ای میان کاربران زن و مرد متأهل شامل (اعتیاد به چت با جنس مخالف، تجربۀ خانوادۀ سنتی، چت علاج رفع تنهایی، سرگرمی و گذران وقت،) کشف شد؛ همچنین دو مقولۀ خاص کاربران زن متأهل شامل (اختفای تأهل و پرهیز از دیدار حضوری) و دو مقولۀ خاص کاربران مرد متأهل شامل (حس آزادی در انتخاب همسر دوم و تمایل به ازدواج سفید) نیز به دست آمد. پس از تحلیل خط داستانی مشارکت‌کنندگان مقولۀ هسته تحت عنوان « مقاومت در برابر کم‌رضایتی زناشویی» آشکار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A narative anayisis of the Married users in Virtual Marriage Forums

نویسنده [English]

  • Tayebeh mohamadi nia
payam noor university
چکیده [English]

This study was conducted by using narrative analysis to phenomenological analysis of users' lived experiences of married men and women in chatting rooms; for this purpose, using purposeful sampling technique with 11 married members through WhatsApp and Semi-structured interviews were conducted and analyzed using Max QDO version 12 software. After constant combining, integrating and compared concepts, four common themes were identified among married male and female users (Syber addiction, Sex chat, Traditional family experience, Chat as remedy of loneliness, Chat as an entertainment and lisure time); Specific categories of married female users were included (Disquisition of marriage and Avoid face-to-face meetings) and two specific categories of married male users were included (sense of freedom to choose a second spouse and desire to have white marriage). After analyzing the story line of the participants, the core category under the title of “resistance against Low satisfaction with marriage” was revealed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Grounded Theory”
  • “Virtual Marriage”
  • “Married women”
  • “Marital dissatisfiction“