بررسی نقش و جایگاه زنان در افسانه‌های عامیانه کرمان(براساس رویکرد فمینیسم اگزستنسیالیسم و کمونیسم)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پرداختن به زنان و مسائل مربوط به آنها، همواره یکی از مهم‌ترین موضوعاتِ بررسی‌شده در جوامع بشری به‌شمار می‌رود. فرهنگ عامّۀ هر ملّت، به‌ویژه قصّه‌ها و افسانه‌ها، یکی از بهترین بسترهایی است که می‌توان در آن ردّ پایی از باورها، آداب و رسوم و بنیان فکری مردم جوامع کنونی را مشاهده‌کرد و به‌واسطۀ آن می‌توان تفکّرات سنّتی مردسالارانه را در جوامع قدیم نسبت به زنان ریشه‌یابی نمود؛ از این رو، در تحقیق حاضر، نقش و جایگاه زنان در افسانه‌های عامۀ کرمان، در چهار کتاب (افسانه‌های مردم کرمان، افسانه‌های مردم سیرجان، قصّه‌ها و افسانه‌های زرند و فرهنگ مردم کرمان) مورد بررسی قرار گرفته‌است. این پژوهش بر اساس رویکرد فمینیسم اگزیستانسیالیستی و فمینیسم مارکسیستی به ‌شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role and place of women in the folk legends of Kerman (based on the feminist approach to existentialism and communism).

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Kharazmi 1
  • nazanin soltani 2
1 University faculty member
2 Master of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Addressing women and issues related to them has always been one of the most important issues studied in human societies. The popular culture of every nation, especially stories and myths, is one of the best ways in which one can see the trace of the beliefs, customs and traditions of the people of the present-day societies, And by virtue of which traditional patriarchal thoughts can be rooted in old societies in relation to women; Therefore, in the present research, the role and place of women in the myths of Kerman in four books (Myths of Kerman, Myths of Sirjan, Stories and Myths of Zarand and Culture of Kerman) Is located This research is based on an existentialist feminist and Marxist feminist approach to descriptive-analytical approach and using library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: woman
  • feminism
  • folklore
  • legend
  • Kerman