تحلیل مفهوم دیگری زنانه در سینمای اصغر فرهادی از منظر آرای امانوئل لویناس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه سینما دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

2 دانشجوی دکترای پژِوهش هنر. دانشگاه هنر تهران

چکیده

این مقاله فرض‌های بنیادین در بازنمایی نقش زن در سینمای فرهادی را در چهارچوب غیریتِ امر زنانه در آرای امانوئل لویناس واکاوی می کند. آرای لویناس از این حیث مهم است که همواره از سوی برخی از متفکرین متهم شده که دیدگاهی سنتی دربارۀ زنان داشته است. با بازخوانی آثار فرهادی می‌توان نگاه مشابهی را جستجو کرد. با این که اغلب سینمای فرهادی با ایده‌هایی دربارۀ بازنمایی متفاوت از زن ایرانی در ارتباط دانسته شده اما این پژوهش تحلیلی است در باب نحوۀ مواجهۀ سوژۀ مذکر آثارش با این غیریت و این که چگونه زن در این آثار به عنوان قربانی و در عین حال منشأ و سرآغازِ ایجادِ مشکلات مورد شناسایی قرار گرفته است. شباهت میان نگاه فرهادی به زن و آن چه لویناس از غیریت زنانه تعبیر می‌کند به پرسش بزرگ‌تری می‌انجامد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه تاکید بسیار گفتمان امروز در سینمای ایران بر وجهۀ قربانی بودن زنان، خود نوعی مداخله در ساخت تصویری از زنان است که سوژۀ مذکر مداخله‌گر ایجاد کرده و چگونه رویکرد لویناسی می‌تواند راهی برای برون‌رفت از این مداخله و نمایش شیوه‌ای از ارتباط میان سوژه و دیگری باشد که منجر به دستیازیِ سوژه به دیگری نشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Female Otherness in Asghar Farhadi’s Cinema from Emanuel Levinas's View

نویسندگان [English]

  • seyyed ali rouhani 1
  • mohamad mahdi mahdi.fayyazikia 2
1 professor assistant , faculty of cinema and theatre, university of art.
2 student in art reaserch, university of art
چکیده [English]

This essay examines the fundamental assumptions in representing women's in Farhadi cinema in the context of Emmanuel Levinas' thought. Levinas' opinion has always been accused by some of the thinkers who have had a traditional view of women. By looking at the works of Farhadi, one can look for a similar look. Although Farhadi cinema is often associated with ideas about the different depiction of Iranian women, this is an analytical study of how the male subject of his work works with this aspect and how women are sacrificed and, at the same time, The beginning of the problem has been identified. The similarity between Farhadi's look to the woman and what Levinas interprets from femininity brings to a bigger question. The results of this study show how much of the emphasis today in Iranian cinema on the victimization of women is itself an intervention in the construction of an image of women that has created a male interventional subject and how this approach can be a way to get out of this intervention and show. A way of communicating between the subject and the other that does not lead tothe subject violating the Otherness of the other a priori

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • femininity
  • Farhadi
  • Levinas
  • otherness