بازنمایی مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌های ایرانی و غیرایرانی با نگاه کلیشه جنسیت

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله با هدف مقایسه بازنمایی مهارت‌های ارتباطی انیمیشن‌های داخلی و خارجی و از منظر تاکید بر کلیشه جنسیت می‌باشد. سوال اصلی اینست که نحوه نمایش مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌ها با تکید برکلیشه جنس مونث چگونه است؟ نمایش جنس مونث در این فیلم‌ها چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال، از روش نشانه‌شناسی جان فیسک استفاده شده و رمزگان محتوا در سه سطح؛ ظاهری، فنی و اجتماعی بررسی شده‌اند. پژوهش بصورت مطالعات موردی انجام شده، نمونه‌گیری بصورت هدفمند و از نمونه‌های در دسترس است. از چهار نمونه مورد بررسی، یافته‌های پژوهش دو فیلم که شخصیت اصلی داستان از جنس مونث بوده، آورده شده است؛ پویانمایی ایرانی (مینا و پلنگ) و پویانمایی غیرایرانی (موآنا). نتایج پژوهش اشاره دارد، در نمونه‌های ایرانی و غیرایرانی مورد بررسی، مهارت‌های ارتباطی بخوبی نمایش داده شده است. برخلاف تحقیقات و مطالعاتی از نوع گافمن، داستان‌ها فارغ از جنسیت شخصیت اول (مونث)، پیش می‌روند. تصورات قالبی درباره کلیشه جنسیتی زنان مخالف آنچه نمایش داده شده و بیانگر بازتولید الگوهای جنسیتی سنتی نیستند. در هردو داستان، با ساختارشکنی سوژه‌های ممنوعه و تقابل نسل کوچکتر با نسل بزرگتر مواجه‌ایم. این ساختار شکنی‌ها در نهایت با حفظ روابط خانوادگی، احترام به بزرگان و اولویت دادن به خانواده همراه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of communication skills in Iranian and non-Iranian animations, Looking at the gender stereotype

نویسندگان [English]

  • alireza khosravi 1
  • Somayeh Tajik esmaeili 2
  • sarvenaz torbati 2
  • lila niromand 2
1 student
2 Islamic Azad university
چکیده [English]

. The main question is, how is the presentation of communication skills in animations with female gendered single-breeches? How is the female sex viewer in these movies? To answer this question, John Fisk's semiotics method has been used and content codes have been examined at three levels: apparent, technical, and social. The research is done in case studies. Sampling is done purposefully and is available from available samples. Of the four samples examined, the findings of the two films, which are the main characters of the story of the female, have been brought to Iranian animation (Mina and Panther) and non-Iranian animation (Moana). The research results indicate that communication skills are well represented in Iranian and non-Iranian samples. Unlike Gaffman's research and studies, the stories go away, regardless of the gender of the first person (female). The stereotypes about gender stereotypes of women are contrary to what is shown and does not represent the reproduction of traditional gender patterns. In both of these stories, with the deconstruction of banned subjects and the confrontation of the younger generation with the older generation. This breakdown structure is ultimately coupled with maintaining family relationships, respecting elders, and giving priority to families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • animation
  • communication skills
  • Representation
  • Semiotics
  • female gender