تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌ های نوین بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مقایسه هویت فرهنگی ملی و دینی زنان و مردان)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، جمهوری اسلامی ایران

چکیده

عصر نوین با تولد رسانه‌های نوین، دستاوردی از انقلاب در اطلاعات و ارتباطات بوده که با فروپاشی ساخت‌های قدیم و ظهور نشانه‌هایی از پساساختارگرایی، تغییر ساخت‌ها و پسامدرنیسم هم‌زمان گشته و درنتیجه آن استنباط از مفاهیم و معانی پدیده‌های اجتماعی و فردی دچار تحولات شگرفی شده و کارکرد و مفهوم فرهنگ، هویت و قدرت نیز دچار شیفت پارادایمی شده است. پژوهش حاضر به بررسی تحلیل و مقایسه پیامدهای به‌کارگیری رسانه‌های نوین ارتباطی بر هویت فرهنگی ملی و هویت فرهنگی دینی شهروندان شهر اهواز می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش شهروندان 16-50 سال تشکیل می‌دهد. حجم نمونه شامل 600 نفر که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب‌شده‌اند. روش انجام پژوهش مبتنی بر شیوه توصیفی – تحلیلی بوده و داده‌های پژوهش با استفاده آزمون t گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس (آنوا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رسانه‌های نوین بر هویت فرهنگی ملی و هویت فرهنگی دینی تأثیرگذار بوده و بین مردان و زنان در هویت فرهنگی دینی تفاوت معنادار آماری در سطح کمتر از 05/0 وجود دارد. ولی در هویت فرهنگی ملی بین زنان و مردان تفاوتی مشاهده نشد. همچنین بین هویت فرهنگی دینی و هویت فرهنگی ملی و سطح درآمد شهروندان تفاوتی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the impact of new media on the soft power of the Islamic Republic (Emphasizing the comparison of national and religious cultural identity in men and women)

نویسندگان [English]

  • jafar heydari
  • hossein masoodnia
  • Sayed Gholamreza davazdeh emami
  • mahmoud reza rahbar ghazi
Department of Political Science, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Islamic Republic of Iran
چکیده [English]

With the birth of modern media, the modern age has been an achievement of the revolution in information and communication, which has always changed with the collapse of old structures and the emergence of signs of poststructuralism, change of structures and postmodernism. And the concept of culture, identity and power has also undergone a paradigm shift. The present study examines the use of new media on the national cultural and religious identity of the citizens of Ahvaz. The statistical population of the Citizens' Survey consists of 16-50 years. Sample size includes 600 people selected based on the selected cluster sampling method. The research method was based on descriptive-analytical method and the research data were analyzed using t-test of independent groups and analysis of variance (ANOVA). The results showed that modern media have an impact on national cultural identity and religious cultural identity, and there is a statistically significant difference between men and women in religious cultural identity at the level of less than 0.05. But in the national cultural identity, there was no difference between men and women. There was also no difference between religious cultural identity and national cultural identity and income level of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Media
  • identity
  • Culture
  • national cultural identity
  • religious cultural identity
  • soft power