مطالعه کیفی تابوها در نارضایتی جنسی زنان متقاضی طلاق

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش میان رشته ای حاضر، درصدد کشف و بررسی تابوهای جنسی و اثر آن بر دعوای طلاق توسط زوجه در محاکم دادگستری می‌باشد. ابتدا عوامل موثر بر بدعملکردی و یا اختلال در کارکرد روابط جنسی زوجین بررسی شد و سپس زمینه‌های فردی و جامعه‌شناختی تابوهای جنسی که منجر به پنهان داشتن علت طلاق و تغییر عنوان دادخواست های مطروحه توسط زنان شده بود مورد بحث قرار گرفت. نمونه‌گیری از بین افراد مراجعه‌کننده به محاکم دادگستری و دفاتر وکلا صورت پذیرفت. 10 نفر از بین زنان مطلقه و 16 نفر از زنان در آستانه‌ی جدایی انتخاب شدند. تمامی زنان مطلقه و یا متقاضی طلاق مورد مصاحبه، از کیفیت روابط جنسی خود اعلام نارضایتی نموده‌ و مهم‌ترین عوامل آن به‌ترتیب در ناتوانی در ارضای زنان، فقدان پیش‌نوازش و آماده‌سازی قبل از رابطه و نبود روابط محبت‌‌آمیز کلامی خلاصه گردید. همچنین، درک از تابوهای جنسی در بین زنان ، در سطح فردی و اجتماعی، با فراوانی مضامین شرم، ترس از قضاوت، وجود خلاء های قانونی و فضای حاکم بر محاکم شناسایی گردید.
نتایج حاصله، تاثیر مهم نارضایتی جنسی بر تقاضای طلاق را نشان می دهد و وجود تابوهای جنسی در بین زنان، بر مکتوم داشتن آن در دادخواست ها موثر می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative study of taboos in sexual dissatisfaction of women seeking divorce

نویسندگان [English]

  • Leila bahrami 1
  • afsaneh tavssoli 2
1 Leila Bahrami: Department of Womens Studies, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Afsaneh Tavassoli: Department of Women and Family Studies, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present interdisciplinary research seeks to investigate the sexual taboos and their effect on the divorce lawsuit filed by the wife in the courts of justice. First, the factors affecting the couple's sexual dysfunction or dysfunction were examined, and then the individual and sociological contexts of sexual taboos that led to the concealment of the cause of divorce and the renaming of petitions by women were discussed. The research method was qualitative and content analysis that sampling was done among people referring to courts of justice and lawyers' offices. 10 of the divorced women and 16 women were selected on the eve of separation. The main tool for measuring the research variable was semi-structured interview. All divorced or divorced women interviewed expressed dissatisfaction with the quality of their sexual relationships, and the most important factors were summarized in the inability to satisfy women, lack of foreplay and preparation before intercourse, and lack of loving verbal relationships. Also, the perception of sexual taboos among women, at the individual and social levels, was identified with the abundance of themes of shame, fear of judgment, the existence of legal gaps and the atmosphere in the courts. The results show the significant effect of sexual dissatisfaction on the demand for divorce and the existence of sexual taboos among women is effective in keeping it secret in lawsuits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Dissatisfaction
  • taboo
  • Sexual Couples
  • Sexual Disorder
  • divorce