واکاوی مشروعیت شرط عدم رجوع از طلاق رجعی در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شهید بهشتی ره

چکیده

از مسائلی که امروزه در فقه امامیه و حقوق ایران محل بحث بوده و زمینه تشتت آرای قضات را فراهم آورده موضوع رجوع در طلاق است که به عنوان حقی برای مرد در طلاق های رجعی در نظر گرفته شده است . در همین راستا در صورتی که زوجه ضمن عقد لازمی بر مرد شرط نماید که مرد بعد از طلاق رجعی، حق رجوع نداشته باشد و نتواند حق خود را اعمال نماید، آیا می توان شرط مزبور را صحیح دانست یا باید حکم به عدم صحت شرط مزبور نمود. در همین راستا برخی به استناد حکم بودن رجوع و عدم امکان شرط خلاف حکم، شرط مزبور را باطل دانسته اند اما در مقابل برخی آن را حق مرد دانسته و بر همین اساس به علت ماهیت حق، آن را قابل اسقاط می‌دانند که برای اثبات مدعای خود، به ادله ای استنادنموده اند. لذا این دسته از فقها و حقوقدانان، شرط را صحیح دانسته اند. با فحص از ادله می توان دریافت که حکم بودن رجوع در طلاق از منطوق روایات کشف شده و نیز اسقاط رجوع،هم چنین توجه به مصالح خانواده، به علاوه آن که شرط مزبور، اسقاط ما لم یجب بوده و نمی توان آن را صحیح دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the legitimacy of the condition of non-referral to the rejection of divorce in Imamia jurisprudence and Iranian law

نویسندگان [English]

  • E AAB 1
  • amin amirhoseiny 2
1 I
2 SHAHID BEHESHTY
چکیده [English]

a matter of divorce, which is considered as a right for men in retaliatory divorces. In the same vein, if the wife makes a necessary condition for the husband to make sure that the man has no right to return after the divorce, and can not exercise his right, can the condition be considered correct or that he should be guilty of the inappropriateness of the condition. In this regard, some have cited the condition of being guilty of referring and impossibility of a condition contrary to the ruling, but they are considered by some as the rights of men in relation to some of them, and therefore, because of the nature of the right, they consider it indistinguishable to prove their claim , Have cited an argument. Therefore, this group of jurists and jurists considered the condition correct. It can be seen from the evidence that the order for divorce has been discovered from the source of the traditions as well as the recourse, as well as the consideration of the material interests of the family, as well as the fact that the above condition is our unavailability and can not be considered correct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: divorce
  • divorce
  • right or sentence
  • Expedient family
  • nature of referrals