نقض حقوق زن در نقش همسری: مواجهه ی واقع گرایانه زنان با مسئله تضییع حقوق خود

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری مطالعات زنان از دانشگاه تربیت مدرس

2 مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

3 دکتری فقه و حقوق جزا، عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تأمل در مصادیق شرعی حقوق زن در نقش همسری، معرف مصادیقی از حقوق زن است که در جامعه کمتر شناخته شده است. به طوری که به نظر می رسد در ارتباط با این مسئله، در منابع سه گانه شرع، عرف و قانون، نوعی ناهمسازی و شکاف وجود دارد. مقاله حاضر با اذعان به پیچیدگی و ذو ابعاد بودن دلایل این تعارض، در نظر دارد از منظر رویکرد روانشناسی اجتماعی، نقش زنان را در این زمینه مورد مطالعه قرار دهد. به این منظور 30 زن ساکن استان تهران که سابقه زندگی زناشویی داشت ند، از حیث چگونگی مواجهه با تضییع حقوق خویش مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تماتیک، به استخراج پنج تم محوری خودخاموشی، درماندگی آموخته شده، زنانگی فراشرعی، خانواده مداری و اخلاق مداری انجامید که مانع مطالبه گری زنان شده بود. براین اساس زنان با ادراک توانایی های فردی خویش، خُلقیات شوهر و شرایط فرهنگی- اجتماعی جامعه، با اتخاذ رویکرد واقع گرایی از مطالبه حقوق شناخته شدة خود ممانعت کرده و در تضییع حقوق زن و تثبیت وضعیت موجود مشارکت می ورزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Violation of women's rights as a wife: Women and encountering the issue of rights violations

نویسندگان [English]

  • maryam rahimi sajasi 1
  • Abdolhossein Kalantari 2
  • Touba Shakeri Golpayegani 3
1 Ph.D.Women Studies, Tarbiat Modares University
2 Ph.D. Sociology,Faculty Member, Department of Sociology, University of Tehran,
3 PhD. jurisprudence and criminal law, Faculty Member, Department of Women's Studies, Tarbiat Modares University,
چکیده [English]

The reflection in the sharia cases of women's rights as a wife is an example of women's rights, which is less well-known in society. There seems to be a kind of inconsistency in the three sources of sharia, custom and law in relation to this issue. The article, by acknowledging the complexity and multi-dimensions of the reasons for this contradiction, aims to examine the role of women in this regard from the perspective of the Cognitive Balance Theory. To this end, 30 women living in Tehran province who had a marital life experience were interviewed in the light of how to encounter the violation of their rights. Data analysis using the thematic analysis led to the extraction of five key themes included self-silence, learned helplessness, meta-religious femininity, circuit family, and ethical behavior in women that prevented them from claiming. Accordingly, by perceiving their individual abilities and the socio-cultural conditions of their society, the women prevented from claiming their well-known rights by adopting a realistic approach, and they cooperate in violating the women's rights a nd stabilizing the status quo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's rights
  • realism
  • meta-religious femininitye
  • learned helplessness
  • Self-silencing