واکاوی جامعه شناختی مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

خشونت جنسی در هرحالت و توسط هر فردی محکوم است. نهادینه شدن فرهنگ مردسالاری، خوارانگاری زنان، عدم حمایت جامع قوانین حقوقی از آنان و درونی شدن خود خوار انگاری زنان، از عوامل داخلی در هر جامعه است که باعث تداوم خشونت در اشکال مختلف علیه زنان شده و سپس به جامعه بین الملل تسری پیدا می کند. هدف اصلی این مقاله، واکاوی مصادیق خشونت جنسی علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری است. بارداری اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت نه تنها به دلیل برهم خوردن ترکیب جمعیتی یا نسل زدایی، بلکه به دلیل ظلم و ستمی که بر زن آسیب دیده صورت می‌گیرد، باید جرم انگاری شود. منع خشونت جنسی کم و بیش در قوانین کشورها جرم انگاری شده است و در رویه قضایی بین المللی شاهد قضایایی از بارداری اجباری هستیم. این مقاله به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. روش گردآوری داده‌ها، به شیوه کتابخانه‌ای بوده و تحلیل و تجزیه داده‌ها با شیوه کیفی تحلیل ساختاری و تفسیری انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Violence Against Women in International Law with Emphasis on Forced Pregnancy

نویسنده [English]

  • Mojtaba Ansarian
Faculty
چکیده [English]

Sexual violence is condemned by anyone at any time. The institutionalization of patriarchal culture, female disparagement, lack of comprehensive legal support for them, the internalization of women's Humiliate, It is one of the internal factors in any society that has perpetuated violence in various forms against women and then it extends to the international community.
The main purpose of this article is analysis cases of sexual violence against women in international law emphasizing on forced pregnancy. Forced pregnancy as a crime against humanity must be criminalized because of population disruption, genocide and oppression has been inflicted on the injured woman. Prohibition of sexual violence has become criminalized in the laws of some countries and there are cases of forced pregnancy in the international judicial process.
This article from an objective perspective is practical and by nature descriptive and analytical. Method of data collection was in the way of libraries and data analysis in a qualitative way structural and interpretive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • International Humanitarian Law
  • Sexual violence
  • Forced Pregnancy