اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روان شناسی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین، ایران.

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، خمین، ایران.

3 استادیار گروه مشاوره، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

10.30465/ws.2021.5694

چکیده

تعارضات زناشویی سبب بروز دلزدگی زناشویی و تمایل به طلاق در زوجین می‌شود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سه ماهه پاییز سال 1398 خواهد بود. در این پژوهش تعداد 30 زوج متقاضی طلاق با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 زوج). گروه آزمایش زوج درمانی هیجان‌مدار (جانسون و همکاران، 2005) را طی دو ماه در 9 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. پس از شروع مداخله 2 زوج در گروه آزمایش و 2 زوج در گروه گواه از ادامه حضور در پژوهش انصراف دادند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996) و پرسشنامه میل به طلاق (روزلت و همکاران، 1986) بود. دانتایج نشان داد که زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق تأثیر معنادار داشته (p <0/001)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Emotionally-Focused Couple Therapy on the Marital Burnout and Divorce Inclination in the Couples Applying for Divorce

نویسندگان [English]

  • noshin hatami 1
  • hasan heydari 2
  • hosein davoodi 3
1 PhD student in counseling, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Khomein Branch, Khomein, Iran.
2 Associate Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University, Khomein Branch, Khomein, Iran.
3 Assistant Professor of Counseling Department, Khomein Branch, Islamic Azad University, khomein, Iran.
چکیده [English]

Marital conflicts lead to marital burnout, and divorce inclination in the couples. Therefore the present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of emotionally-focused couple therapy on the marital burnout and divorce inclination in the couples applying for divorce. It was a quasi-experimental study with pretest, posttest and control group design. The statistical population of the present study included all the couples applying for divorce who referred to consultation centers in the city of Tehran in three months of the autumn of 2019. 30 couples applying for divorce were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15). The experimental group received nine ninety-minute sessions of emotionally-focused couple therapy (Johnson, et al, 2005). 2 couples from the experimental group and 2 from the control group discontinued participating in the study after the start of the intervention. The applied questionnaires in this study included marital burnout questionnaire (Painz, 1996) and the questionnaire of divorce inclination (Rosevelt, et al, 1986). TFindings: the results showed that emotionally-focused couple therapy has significant effect on the marital burnout and divorce inclination in the couples applying for divorce (p < 0.001)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotionally-focused couple therapy
  • Marital burnout
  • divorce inclination
  • divorce