معناکاوی فمنیستیِ داستان کودکانۀ «خط سیاه تنها» از منظر گفتمان انقلاب زبان شاعرانه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 زبانشناسی رایانشی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 .

10.30465/ws.2021.5753

چکیده

در تقابل با لکان که زبان را صرفا از طریق «نام‌پدر» در فرایند سوبژکتیویته دخیل می‌کرد، کریستوا علاوه‌بر وجه پدرانه، وجه مادرانۀ زبان را نیز در این فرایندِ تکوینی ملحوظ می‌دارد. وجه پدرانه را «نمادین» و وجه مادرانه را «نشانه‌ای» می‌خواند. «معناکاوی» روشی مرکب از نشانه‌شناسی و روانکاوی است برای مطالعۀ فرایند سوبژکتیویتۀ سوژۀ دوپاره‌ای که برساختۀ دو وجه ناهمگونِ نشانه‌ای و نمادینِ زبان است. کریستوا قدرت و زبان را در‌هم‌تنیده و وجه نمادینِ زبان را سرکوب‌گرِ وجه نشانه‌ای می‌داند، لذا با تأکیدبر وجه نشانه‌ایِ زبان راه سرکوب‌ستیزی را توجه به «گفتمان شاعرانۀ زبان» می‌انگارد. برخلاف رویکردهای «تن بیگانه» و «آلوده‌انگاری» که با تمرکز بر «تَرک کورا» صرفا به افشای گفتمان سرکوبگر مردسالارانه می‌پردازند، «انقلاب زبان شاعرانه» با تمرکز بر «بازگشت به کورا»، در پی ارائۀ راهی برای سرکوب‌زدایی است. پژوهش پیش‌ِرو برای نخستین‌بار از رویکرد مذکور برای خوانش متن استفاده می‌کند. این مقاله با روش تحلیلی‌توصیفی، در پی پاسخ به چگونگی تحقق آرمان‌شهر در سایۀ تعامل امر نشانه‌ایِ زنانه و نمادین مردانه در متن «خط سیاه تنها» است. نتیجۀ پژوهش، رد نظریۀ جدایی‌طلبِ فمنیسم رادیکال و تأیید آرای کریستوا است مبنی‌بر اینکه زنان به‌عنوان حاملانِ بیشینۀ وجه نشانه‌ای می‌توانند، با انقلاب زبان شاعرانه، در وجه نمادینِ مردانه حضور یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feminist semanalysis of Children's Story of the 'Alone Black Line' From the perspective of the discourse of poetic language revolution

نویسندگان [English]

  • amir hossein zanjanbar 1
  • Ayob Moradi 2
1 Computational linguistics- Faculty of New Sciences and Technologies- Tehran University- Tehran-Iran Masters student
2 .
چکیده [English]

In contrast to Lacan, who merely used language in subjectivity through "Father's Name", Kristeva introduced language, from the "Semiotic chora" motherhood dimension. Kristeva knows that power and language are intertwined, she sees language as a repressive factor. Thus, by emphasizing the semiotic side, she knows the path to suppression, to pay attention to the "poets' discourse of language". While the goal of post-structuralism is to alter the text, it is the goal of the research ahead, the alteration of the signs of subjectivity, based on Kristeva's views. In this regard, the present study using a descriptive-analytic method, seeks to answer two questions: In the text, what are the symptoms corresponding to the paradigms of poetic language revolution? According to what signs, the way of oppression, is the interaction of the semiotic of the feminine, and the symbolic of the masculine? The result of the research is a rejection of the separatist theory of radical feminism, and a confirmation of Kristeva's belief that women, as the most semiotic carriers, can be represented in a symbolic masculine way by the poetic language revolution. The present study addresses for the first time, Iranian children's literature on Kristeva thought, as well as feminist reading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Kristeva
  • child's story
  • subjectivity.poetic language revolution
  • feminist criticism