مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار واحد علوم و تحقیقات خوزستان

5 comعضو هیات علمیروان شناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش، مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 45 زن انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ های تعارض‌های زناشویی براتی و ثنایی و صمیمیت زناشویی واکر و تامپسون استفاده شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. گروه‌های آزمایشی تحت طرحواره درمانی هیجان محور (12 جلسه 120 دقیقه‌ای) و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور (6 جلسه 120 دقیقه‌ای) قرار گرفتند؛ گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، هر دو درمان طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر افزایش صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی اثربخش بودند (0.01p <) و بین اثربخشی دو درمان بر افزایش صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (0.05p>). بنابراین می‌توان، از طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه‌حل محور در جهت افزایش صمیمیت زناشویی در زنان بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison Effect of Emotion-Oriented Schema Therapy and Solution- Focused Brief Therapy (SFBT) on marital intimacy in Women with Marital Conflicts Referring to Psychological Centers

نویسندگان [English]

  • Mitra Mirabi 1
  • Fariba Hafezi 2
  • Mahnaz Mehrabizadehonarmand 3
  • Farah Naderi 4
  • Parvin Ehteshamzadeh 5
1 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Assistant Professor Science and Research Branch Islamic Azad University
5 Faculty member ofdepartment of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz
چکیده [English]

This study aimed to the comparison of the effectiveness of Emotion-Oriented Schema Therapy and Solution- Focused Brief Therapy (SFBT) on marital intimacy in women with marital conflicts. The statistical population of this study included all women with marital conflict referring to psychological centers of Ahvaz, using a purposive sampling method, 45 women were selected and randomly assigned to two experimental groups and one control group. To collect data Marital Conflicts of Barati & Sanaei and Marital Intimacy of Waker & Tompson questionnaires were used. This experimental study was conducted with a pretest-posttest design with the control group. The experimental groups underwent individual Emotion-Oriented Schema Therapy (12 sessions 120 minutes) and Solution-Focused Brief Therapy training (6 sessions 120 minutes), but the control group received no training. Data were analyzed using covariance analysis. The results showed that both emotion-oriented Schema Therapy and Solution- Focused Brief Therapy was effective to increasing marital intimacy in women with marital conflicts (p < 0/01) and the results showed that there was no significant difference between two on increasing marital intimacy in women with marital conflicts (p>0/05). Therefore, Emotion-Oriented Schema Therapy and Solution- Focused Brief Therapy can used to reduce conflicts and increasing marital intimacy in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion-Oriented Schema Therapy training
  • Solution- Focused Brief Therapy (SFBT) training
  • Marital Intimacy & Marital Conflict