بررسی نقش زنان عشایر در حفظ و احیاء منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان چرام)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا دانشگاه پیام نور، تهران- ایران

چکیده

محیط‌زیست و حفاظت از آن امروزه به یکی از دغدغه‌های اصلی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. گروهها، اقشار و جوامع مختلف متناسب با شرایط زندگی خود در این زمینه دخیل اند. زنان عشایر نیز به دلیل مشارکت و جایگاه آن‌ها در امور مختلف می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی نقش زنان عشایر در حفاظت و احیاء منابع طبیعی پرداخته‌شد. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی مبتنی بر پیمایش است. جامعه آماری زنان عشایر شهرستان چرام است. حجم نمونه 368 نفر محاسبه گردید. نتایج بیانگر آن است که به لحاظ ویژگیهای فردی: میزان همبستگی معکوس بین سن و حفظ و احیاء منابع طبیعی برابر 445/0-، بین تحصیلات، درآمد، تأهل با حفظ و احیاء منابع طبیعی به ترتیب برابر 615/0، 766/0 و 318/0 است. همچنین بررسی ابعاد مختلف مشارکت زنان در حفظ منابع طبیعی نشان داد که میانگین بعد محیطی 07/3، اقتصادی 17/3، اجتماعی 1/3 و مدیریتی 08/3 به دست آمده است. در کل نتایج آزمون T تک نمونه ای برای مجموع میزان مشارکت زنان عشایر در فعالیت‌های حفظ و احیاء منابع طبیعی، 14 /3 به دست آمد و ملاحظه میشود که بالاتر از میانگین مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of the role of nomadic women in the preservation and restoration of natural resources (Case study: Choram County)

نویسندگان [English]

  • Asghar Norouzi 1
  • Manijeh Jafta 2
1 Assistant Prof. Department of Geography, Payame Noor University. Tehran. Iran
2 M.A. of Geography, Payame Noor University. Tehran.Iran
چکیده [English]

Today the environment and its protection have become one of the main concerns in different countries. Groups, strata, and different communities are involved in this regard in accordance with their own living conditions. Nomad women can also be very influential due to their participation in various affairs .Therefore, the present research studies the role of nomadic women in the conservation and restoration of natural resources in the city of Choram. This research is an applied and descriptive-analytical survey method. The statistical population of the nomadic women is the city of Choram. thesample size was 368 people. The results show that in terms of individual characteristics: the revearse correlation between ageand conservation and restoration of natural resources is equal to -44.55,the correlation between education, income and marriage with conservation and restoration of natural resources is equal to 0.615,0and 318/0. Also,studying different aspects of women's participation in conservation and restoration of natural resources showed that the average environmental dimension was 3.7,economic, 17.3 social 3.1and managerial 3.8. In general, the results of a single sample T test for the total amount of nomadic women's participation in conservation and restoration activities of natural resources were3.14,and it is seen to be higher than the average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nomadic women
  • natural resources
  • preservation and revitalization
  • Choram County