تبیین جامعه‌شناختی عوامل طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه بازگشت به زندان (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

3 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی عوامل طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه بازگشت به زندان در استان لرستان انجام گرفته است. روش تحقیق به صورت تلفیقی (کیفی-کمی) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی زنان زندانی بودند که 81 نفر بودند. در بخش کمی نیز 265 نفر از زنان زندانی مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت دردسترس بود.
یافته‌های آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین طرد اجتماعی و بازگشت به زندان وجود دارد. فقط فرضیه "تفاوت معنادار بین نوع جرم و چرخه بازگشت به زندان مورد تایید قرار نگرفت" و بقیه فرضیات (سطح تحصیلات و بازگشت به زندان402/0؛ اشتغال و بازگشت به زندان 134/0؛ تاهل و بازگشت به زندان 202/0؛ درآمد و بازگشت به زندان31.-؛ سن و بازگشت به زندان 30.-؛ بین مدیریت خانواده و بازگشت به زندان 33.-؛ نقش‌های جنسیتی و بازگشت به زندان 37.-؛ هویت تکامل‌نیافته و بازگشت به زندان30.-؛ مشارکت غیررسمی و بازگشت به زندان 39.-؛ هویت جنسی و بازگشت به زندان 34.-؛ حریم شخصی و بازگشت به زندان 30.-؛ هویت‌اثرگذار و بازگشت به زندان 36.-) تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of Social Exclusion Causes of Female Inmates and its Effect on the Return to Imprisonment Cycle (Case study of prisons in Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • mojtba roushanpour 1
  • rezaali mohseni 2
  • hossein aghajani 3
1 Ph.D. student of Sociology, Islamic Azad University, Tehran Branch
2 Associate Professor Azad University Tehran Branch
3 Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University, Tehran Branch
چکیده [English]

Today, the discussion of social exclusion and its effects on the lives of different groups has attracted the attention of various scholars. This situation is particularly important for women prisoners. The purpose of this study was to explain the sociology of social exclusion of female prisoners and its effect on the cycle of return to prison in Lorestan province. The research methodology is qualitative-quantitative.
In the quantitative section, the findings of statistical tests showed a significant relationship between social exclusion and return to prison. Only the hypothesis “significant difference between the type of crime and the cycle of return to prison was not confirmed” and other assumptions (education level and return to prison 0.402; employment and return to prison 0.134; marriage and return to prison 0.202; income and return to prison31.- age and return to prison 30, Family management and Return to Prison 33, Gender Roles and Return to Prison 37, Undeveloped Identity and Return to Prison30, Informal Participation and Return to Prison 39, Sexual Identity and Return to Prison 34, Privacy and Return to Prison 30, effective Identity and Return to Prison 36 were confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social exclusion
  • women prisoners
  • family management
  • effective identity
  • gender roles