مدیران زن و قدرت مدیرعامل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، سازمان بازرسی کل استان هرمزگان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره بر قدرت مدیرعامل است. قدرت مدیرعامل با استفاده از سه شاخص دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره اندازه‌گیری شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه‌ای متشکل از 122 شرکت طی دوره زمانی 1388 تا 1396 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش از دیدگاه ناکارایی حمایت می‌کند، بدین صورت که مدیران زن در هیئت مدیره نسبت به مدیران مرد تحت فشار بیشتری قرار دارند و وظایف نظارتی خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهند، که این امر افزایش قدرت مدیرعامل را به دنبال دارد. به طور کلی، نتایج بیانگر این است که تنوع جنسیتی در هیئت مدیره منجر به افزایش قدرت مدیرعامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female directors and CEO power

نویسندگان [English]

  • Aref Forughi 1
  • ahmad khodamipour 2
1 MSc. Accounting Shahid Bahonar University, Hormozgan Inspectorate General
2 kerman, iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of boardroom gender diversity on CEO power. CEO power is measured using CEO tenure, duality and board independence. We use multivariate regression to test the hypotheses. Our sample is 122 firms listed with Tehran Stock Exchange from 2010 to 2018. We find reliable evidence that gender diversity on the board is positively associated with CEO power. Our results support the inefficiency hypothesis that suggests that CEOs are more powerful when the board is gender-diverse because female directors face more pressure to go along with management and are weak monitors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender diversity
  • CEO power
  • boardroom
  • Female Directors