بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان )

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه زنجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

کیفیت زندگی زنان یکی از عوامل مهم و موثر در ارتقا و تعامل مطلوب زنان دراجتماع محسوب میشود. این امر به ویژه در قشر زنان پانهاده به میدان‌های آموزشی دانشگاهی که در تحقیق حاضر مدنظر است، اهمیت بیشتری دارد، زیرا در ایجاد و حفظ سلامت فکر وتوانایی مقابله با مشکلات روزمره زندگی، ایجاد روابط سالم و صمیمانه با هم‌نوعان و داشتن زندگی هدف دار نقش دارد. این پژوهش برآن است تا با بررسی تاثیر درآمد بر کیفیت زندگی زنان (مطالعه موردی کارکنان زن دانشگاه زنجان) توصیه‌ها و راهکارهایی را به برنامه‌ریزان و مدیران ارائه نماید. این پژوهش با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی انجام شده و به منظور تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم‌افزار spss و آزمون همبستگی ورگرسیون چندگانه استفاده نموده است. همچنین از روش توصیفی و تحلیلی در محدوده زمانی سال 97-1396 استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل زن دانشگاه زنجان که 150 نفر هستند را شامل میشود. برای تعیین اندازه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و به تعداد 100نفرنمونه بررسی شده است. نتایج نشان داد هرچه میزان درآمد زن در خانواده افزایش یابد، سطح کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of income on women's quality of life (case study of female employees in Zanjan University)

نویسندگان [English]

  • Syed Hussain Mirjalili 1
  • Narges Moradkhani 2
  • Mehri Abbaszadeh 3
1 Institute of Humanities and Cultural Studies
2 Zanjan university
3 zanjan
چکیده [English]

Women's quality of life is one of the important and effective factors in promoting women's social interactions. This is especially important in Panhandan women's corps in the field of academic studies that is considered in the present study, because in creating and maintaining mental health and ability to deal with everyday problems of life, creating healthy relationships with others and having a purposeful life role has it. The present study aims to provide recommendations and strategies to planners and managers by examining the impact of income on women's quality of life (case study of female employees of Zanjan University). This study was performed using a quality of life questionnaire. Data was analyzed using descriptive and inferential statistics using SPSS software and multiple regression correlation test. Also descriptive and analytical method was used during the period of 1966-97. The statistical population of this research includes all female employees of Zanjan University, which is 150 people. To determine the size of the sample size, the Cochran formula has been used and 100 people have been investigated. The results showed that the higher the level of female income in the family, the level of quality of life also increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revenue
  • women
  • Quality of life
  • University of Zanjan