بررسی نقش توانمندی زنان روستایی در تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر توسعه اجتماعات محلی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

2 دکتری توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

3 عضو هیات علمی/دانشگاه زنجان گروه توسعه روستایی

چکیده

در سال‌های اخیر، آگاهی مستمر از نیاز به توانمندسازی زنان روستایی به منظور دستیابی به توسعه پایدار افزایش یافته است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش توانمندی زنان روستایی در تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی و موانع فرهنگی مؤثر بر توسعه اجتماعات محلی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش زنان روستایی استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد که با استفاده از جدول کرجیسی و مورگان تعداد 384 نفر از آنها از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS24 و AMOS22 انجام گرفت. داده‌های گردآوری شده با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد بین متغیرهای حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و عوامل اقتصادی رابطه مثبت و معنی‌داری با توسعه اجتماعات محلی و بین موانع فرهنگی با توسعه اجتماعات محلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Rural Women Empowerment in analysis of the Economic Social and Cultural Factors Influencing Local Communities Development

نویسندگان [English]

  • لیلا فلاحتی 1
  • Mehdi Ghasemi 2
  • Mohammad Badsar 3
1 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
2 Ph.D in Rural Development, University of Zanjan
3 faculty member/ university of Zanjan
چکیده [English]

In recent years, continuous awareness has increased on the need to empower rural women to achieve sustainable development. Therefore, this study has been conducted with the aim of investigating the role of rural women empowerment in analysis of the social and economic factors and cultural obstacles influencing local communities’ development. The study population was consist of rural women in Chaharmahal and Bakhtiari province that according to Krejcie and Morgan sample determination table, 384 of them were selected by stratified random sampling method. A questionnaire was used as research tools. Data analysis was performed by SPSS24 and AMOS22 software. The collected data was analyzed using structural equation modeling technique. The results based on direct structural model showed that there is a positive significant relationship between variables such as social participation, social protection and economic factors with the dependent variable of local communities’ development and there is a negative significant relationship between cultural obstacles with the dependent variable of local communities’ development. Also, based on the mediation structural model specified that rural women’s empowerment variable had a mediation role on the relationship between social and economic factors and cultural obstacles with local communities’ development

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • Empowerment
  • Local Communities
  • Rural Development
  • Chaharmahal and Bakhtiari