بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

10.30465/ws.2020.28984.2890

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان هوش هیجانی با مصرف کالاهای فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما به انجام رسید. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان شاغل در صدا و سیمای شهر تهران در سال 1398 است که تعداد7600 نفر می باشند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی مورگان367 نفر بود . جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استاندارد 28 سوالی هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه 29 سوالی مصرف کالای فرهنگی استفاده شد. با نظر اساتید صاحب نظر، روائی پرسشنامه ها در حد مطلوبی ارزیابی شد و ضریب آلفای کرونباخ کل .908 پایایی ترکیبی، که پایایی مناسبی برای پرسشنامه است، محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد بین هوش هیجانی با مصرف کالاهای مکتوب ،کالاهای سمعی و بصری، کالاهای ورزشی و سرگرم کننده، کالاهای مذهبی و کالاهای میراث فرهنگی در میان زنان شاغل در صدا و سیما رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Consumption of Cultural Goods among Women Working in ICT

نویسندگان [English]

  • Somayeh Tajik esmaeili 1
  • Maryam Koolivand 2
1 Islamic Azad university
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

The current research is done among women working in IRIB in order to study the relationship between emotional intelligence and the consumption of cultural goods. This research was by purpose practical and by approach descriptive correlational. The statistical Society of this research includes all women working in Tehran's IRIB in 1398 which came to a total of 7600 people. The sample size was 367 people according to Krejcie and Morgan. To determine the research variables the 28 emotional intelligence questionnaire of Bradbury and Graves and the 29 cultural consumption questionnaire were applied. According to experts,the validity of the questionnaires were evaluated in a desirable level and the total cronbach's alpha was 908 and the composite reliability which is an acceptable one for questionnaires was calculated.To analyse the data,the clomogrov_Smironov test and Pearson correlation coefficient was used.The findings showed that there is a meaningful relation between emotional intelligence and the consumption of written goods,audio_visual goods, sports and entertainment goods,religious goods and goods of cultural heritages among women working in IRIB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence (Conciousness
  • Self Managment
  • Social Awareness
  • Relation Managment)
  • Cultural Goods