سبب‌شناسی انحراف جنسی زنان و راهکارهای پیشگیری از آن (پژوهش آمیخته)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

10.30465/ws.2021.6423

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر سبب شناسی انحراف جنسی زنان و شناسایی راهکارهای پیشگیری از آن است که با روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. مواد و روشها: جامعه آماری پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی شامل آرایشگران زنی بود که در چهار شهر اندیشه، شهریار، ملارد و مارلیک مشغول کار بودند. در مرحله کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی، ابتدا جلسات مصاحبه نیمه ساختاریافته توسط پژوهشگران با زنان آرایشگر دارای انحراف جنسی انجام گرفت که نحوه انتخاب آنها به روش نمونه گیری گلوله برفی بود و در مرحله کدگذاری با استفاده از راهبرد کلایزی، مقوله های اصلی و فرعی مربوط به عوامل موثر بر انحراف جنسی زنان استخراج شد. برای تحلیل داده های کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد عوامل اصلی مؤثر در بروز انحراف جنسی زنان را می توان در 5 مقوله اصلی "عوامل خانوادگی"، "عوامل فردی"، "عوامل اقتصادی"، "عوامل فرهنگی" و "عوامل اجتماعی" شناسایی کرد که زیر مقوله هایی چون «استقلال مالی زنان»، «سطح تحصیلات زنان»، «فوت زود هنگام پدر»، «سرپرست خانوار بودن زنان» مهمترین عوامل موثر در بروز انحراف جنسی زنان به حساب می آیند.
انگلیسیResults, Conclusion ,

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Etiology of the Different Types of Paraphilia in Women and the Identification of Strategies to Prevent Them (Mixed Research Method)

نویسندگان [English]

  • mahdi mahmodi 1
  • fatemeh ghaderi 2
1 Teacher
2 student
چکیده [English]

Background: Paraphilia as a complicated, multidimensional obscure phenomenon is spreading in the Iranian society, and has attracted much attention in recent years. Methods: Social and cultural organizations and institutions are forced to take measures in order to control such phenomenon. Their efforts will be influential only if there is a deep and correct cognition about this social harm. This study was an attempt in the etiology of the different types of paraphilia in women and the identification of strategies to prevent them using mixed research method (qualitative and quantitative). In the qualitative phase, interviews were carried out with paraphilic hairdresser women using phenomenology, and in the coding part, using Colaizzi strategy, the main categories and the subcategories of the factors influencing paraphilia in women were extracted.For the analysis of the quantitative data, the confirmatory factor analysis method, and the SPSS 22 software were used.Results: The results of the qualitative and the quantitative parts of the study showed that the main factors causing paraphilia in hairdresser women could be put under five categories including “family factors”, “individual factors”, “financial (economic) factors”, “cultural factors”, and “social factors”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Etiology
  • paraphilia
  • preventing
  • mixed research method
  • hairdresser women