دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تابستان 1390 
1. بررسی روابط همسران در فیلم های سینمایی ایران (1378-1388)

صفحه 1-24

فاطمه بدوی؛ حسن بلخاری قهی؛ عزت السادات میرخانی


3. بررسی تطبیقی مسئلۀ رازداری در اهدای گامت و جنین

صفحه 53-77

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی؛ محدثه معینی فر


6. نگره مقاصد شرعی و رسالت مادری

صفحه 117-141

عزت السادات میرخانی؛ نهله غروی نائینی؛ فاطمه همدانیان