دوره و شماره: دوره 10، شماره 27، بهار 1398 
2. شناسایی عوامل زمینه ساز فرسودگی زناشویی

صفحه 25-51

ندا اسماعیلی فر؛ حمدالله جایروند؛ محسن رسولی؛ جعفر حسنی


4. تدوین الگوی ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی

صفحه 73-97

علی درخش؛ خالد اصلانی؛ امین کرایی


8. مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و آموزش تنظیم هیجان برتوانمندی های منش گروه نارانان

صفحه 159-177

عل مظلومی برم سبز؛ پرویز عسکری؛ بهنام مکوندی؛ پروین احتشام زاده؛ سعید بختیارپور