دوره و شماره: دوره 11، شماره 32، تابستان 1399 
3. تحلیل تحول تاریخی گفتمان های زیبایی و تاثیر آن بر حیات زن ایرانی

نجمه فانی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ علی روشنایی


7. بازنمایی مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌های ایرانی و غیرایرانی با نگاه کلیشه جنسیت

علیرضا خسروی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ سروناز تربتی؛ لیلا نیرومند