بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش بینی کننده های میل به طلاق در زنان ساکن شهر تهران

محمد بهشتیان؛ فاطمه عبدی

دوره 13، شماره 39 ، فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.28632.2869

چکیده
  زمینه و هدف : با توجه به اهمیتی که ویژگی های شخصیتی و صمیمیت می‌تواند در پیش بینی طلاق داشته باشد؛ هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و صمیمیت به عنوان پیش‌بینی‌کننده های میل به طلاق در زنان متقاضی طلاق شهر تهران در سال 1397 بوده است.روش بررسی : جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان متقاضی طلاق و عادی شهر تهران در سال ...  بیشتر

بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر میزان اعتیاد به اینترنت زنان در پی گیری 6 ماهه

محمد بهشتیان

دوره 6، شماره 11 ، خرداد 1394، ، صفحه 35-52

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر اعتیاد به اینترنت دانشجویان دختر معتاد به اینترنت دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. نمونه شامل 24 دانشجوی دخترمعتاد به اینترنت بود که به تصادف از بین افراد وابسته به اینترنت دانشگاه های دولتی شهر تهران انتخاب شدند.آزمودنی ها به تصادف به دو گروه 12 نفری کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ...  بیشتر

مقایسة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیة دانشجویان دختر معتاد به اینترنت و غیرمعتاد

محمد بهشتیان

دوره 4، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 61-71

چکیده
  هدف: هدفپژوهشحاضر،شناسایی و مقایسة طرح‌واره‌های ناسازگار اولیة دانشجویان دختر معتاد به اینترنت با دانشجویان دختر غیرمعتاد است. روش: روش پژوهش، علی ـ مقایسه‌ای و نمونه، شامل 200 دانشجوی دختر دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی (100 نفر معتاد به اینترنت و 100 نفر غیرمعتاد) است. ابزار پژوهش، پرسش‌نامة اعتیاد به اینترنت یانگ ...  بیشتر

مقایسه وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

سیدمحمد حسینی بهشتیان

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 23-42

چکیده
  هدف این تحقیق مقایسه وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود. جامعه آماری همه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 1390 را دربر می‌گرفت و نمونه تحقیق شامل 1500 نفر بود. برای انتخاب نمونه ابتدا 6 دانشگاه شامل دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، امیرکبیر، شریف، ...  بیشتر