بررسی جامعه شناختی تاثیر شیوه های همسرگزینی مدرن و سنتی در طلاق قطعی

الهه شعبانی؛ باقر ساروخانی؛ محمدمهدی لبیبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.33667.3162

چکیده
  دوگانگی ناشی از شیوه ازدواج مدرن و سنتی، باعث بسیاری از مسائل و مشکلات برای زوجین بوده است. این پژوهش، با استفاده از رویکرد تلفیقی نوین از نظریه «رابطه ناب» گیدنز با محوریت الگوی همسرگزینی و نظریه «طلاق» دیوید چیل با رویکرد روش‌شناختی تحقیق اثبات‌گرایی است و روش تحقیق، روش توصیفی و تبیینی می باشد. جامعه آماری شامل شش مجتمع‌ ...  بیشتر

تغییردر نظام معنایی امر طلاق

زهرا حاجی شاه کرم؛ باقر ساروخانی؛ حسین آقاجانی مرسا

دوره 12، شماره 36 ، تیر 1400، ، صفحه 135-164

http://dx.doi.org/10.30465/ws.2021.25383.2652

چکیده
  مفاهیم و معانی، بنیادی ترین ساحت هر پدیده را شکل میدهند. معنایی که نظریه پردازان و کنشگران اجتماعی برای طلاق قائل هستند، بعدی پراهمیت از ساختار این پدیده بشمار می آید. این مقاله با اتکاء به الگوی روش شناختی در قالب روش شناسی بنیادین، پارادایمی و کاربردی مبتنی بر مفروضات پارادایم پدیدارشناسی، به شیوه استقرایی و کیفی و با استفاده از ...  بیشتر